Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

Rechabeám

1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti Izraelu dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby znova získali kráľovstvo pre Rechabeáma.11,1-4 1Krľ 12,21-24
2 Vtedy oslovil Hospodin Božieho muža Šemaju: 3 „Povedz judskému kráľovi Rechabeámovi, Šalamúnovmu synovi, a všetkým Izraelitom v Judsku a na území Benjamína: 4 Takto vraví Hospodin: ‚Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec pochádza odo mňa.‘“ Tí poslúchli Hospodinove slová a vzdali sa výpravy proti Jarobeámovi. 5 Rechabeám sa usadil v Jeruzaleme a vybudoval v Judsku opevnené mestá. 6 Vybudoval Betlehem, Etám, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Socho, Adullám, 8 Gat, Marešu, Zíf, 9 Adorajim, Lachíš, Azeku, 10 Coreu, Ajalón a Hebron, ktoré sa stali opevnenými mestami v Judsku a na území Benjamína. 11 Posilnil tieto pevnosti a umiestnil v nich veliteľov i zásoby potravín, oleja a vína. 12 Do každého mesta dal štíty a kopije. Veľmi ich posilnil. Patrili mu Judsko a územie Benjamína. 13 Kňazi a leviti, ktorí pôsobili v celom Izraeli, pridali sa k nemu z každej oblasti. 14 Leviti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska, najmä do Jeruzalema, pretože ich Jarobeám a jeho synovia vylúčili z kňazskej služby pre Hospodina.11,14 2Krn 13,9 15 Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny a pre besov11,15 Démon s podobou capa., aj pre teľce, ktoré zhotovil.11,15 1Krľ 12,31 16 Za nimi prišli zo všetkých izraelských kmeňov do Jeruzalema tí, čo sa úprimne rozhodli utiekať sa k Hospodinovi, Bohu Izraela, a prinášať obety jemu, Bohu svojich predkov.11,16-17 1Krľ 12,26-27 17 Posilnili tak judské kráľovstvo a boli oporou Rechabeáma, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčali po ceste Dávida a Šalamúna. 18 Rechabeám si vzal za ženu Machalat, dcéru Dávidovho syna Jerimóta a Abihajil, dcéry Izajovho syna Eliába.11,18 1Sam 16,6 19 Porodila mu synov Jeúša, Šemarju a Zahama. 20 Po nej si vzal Maachu, dcéru Absolóna. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zizu a Šelomóta. 21 Zo všetkých svojich žien a vedľajších žien mal Rechabeám najradšej Maachu, dcéru Absolóna. Mal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien, s ktorými splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Abiju, syna Maachy, Rechabeám postavil do čela veliteľov, ktorí boli jeho bratmi, pretože ho chcel urobiť kráľom. 23 Uvážlivo rozmiestnil ostatných svojich synov do rôznych krajov Judska a Benjamína, do všetkých opevnených miest. Zaistil im dostatok potravín a zaopatril ich množstvom žien.11,23 2Krn 21,3