Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Rozpad jednotného kráľovstva

1 Rechabeám sa odobral do Síchemu, lebo tam prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.10,1-19 1Krľ 12,1-19
2 Keď to počul Jarobeám, Nebátov syn, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.10,2 1Krľ 11,40 3 Poslali poň a pozvali ho. Jarobeám i celý Izrael sa dostavili a vyslovili Rechabeámovi požiadavku: 4 „Tvoj otec nám priťažil jarmo, ty nám teraz zmierni ťažkú službu svojho otca a tvrdé jarmo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.“ 5 Povedal im: „Príďte si ku mne o tri dni po odpoveď.“ Nato sa ľud rozišiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so starcami, ktorí slúžili jeho otcovi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: „Akú odpoveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?“ 7 Navrhli mu: „Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúdny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej.“ 8 On však nedbal na radu, čo mu dali starci, ale sa radil so svojimi rovesníkmi, ktorí stáli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: „Čo mi poradíte? Akú odpoveď mám podľa vás dať tomuto ľudu, ktorý predostrel požiadavku: ‚Zmierni nám jarmo, ktoré na nás uvalil tvoj otec?‘“ 10 Jeho rovesníci mu navrhli: „Takto odpovedz ľudu, ktorý ťa žiadal: ‚Tvoj otec nám jarmo priťažil, ty nám ho zmierni.‘ Odpovedz im: ‚Mám hrubší malíček než môj otec bedrá. 11 Môj otec vám nasadil ťažké jarmo? Ja k nemu ešte pridám! Môj otec vás šľahal bičmi? Ja vás budem trestať korbáčmi!‘“ 12 Jarobeám a všetok ľud sa na tretí deň dostavili k Rechabeámovi podľa kráľovho príkazu: „Príďte si ku mne na tretí deň po odpoveď!“ 13 Kráľ Rechabeám dal zamietavú odpoveď. Nedbal na radu starcov, 14 ale rokoval s nimi podľa rady mládencov: „Môj otec vám priťažil jarmo? Ja k nemu ešte pridám! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem trestať korbáčmi!“ 15 Kráľ ľudu nevyhovel. Stalo sa to však riadením Božím, aby tak Hospodin splnil svoje slovo, ktoré ohlásil po Šilčanovi Achijovi Nebátovmu synovi Jarobeámovi.10,15 1Krľ 11,29.31 16 Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu túto odpoveď: „Aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstva v synovi Izajovom! Každý do svojho stanu, Izrael. Teraz si, Dávid, opatruj svoj dom.“ Nato sa všetok Izrael rozišiel domov. 17 Rechabeám vládol iba nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách. 18 Keď kráľ Rechabeám vyslal Hadoráma, ktorý riadil nútené práce, Izraeliti ho ukameňovali, takže zomrel. Samotný kráľ Rechabeám ledva stihol nasadnúť na voz a ujsť do Jeruzalema. 19 Izrael tým vyvolal dosiaľ trvajúci rozkol v Dávidovom dome.