Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Sáby

1 Kráľovná zo Šeby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema, aby ho vyskúšala hlavolamami. Prišla s početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo si zaumienila.9,1-12 1Krľ 10,1-139,1 Mt 12,42
2 Šalamún jej však dal odpoveď na všetky jej otázky. Nebolo preňho nič záhadné, čo by nezodpovedal. 3 Keď kráľovná zo Šeby videla Šalamúnovu múdrosť, palác, ktorý postavil, 4 jedlá na jeho stole, miesta jeho hodnostárov, zdvorilosť obsluhovačov a ich odev, jeho čašníkov a ich odev i jeho schody, ktorými vystupoval do Hospodinovho domu, vyrazilo jej to dych. 5 Povedala kráľovi: „Je pravda, čo som počula doma o tvojich slovách a tvojej múdrosti. 6 Ich slovám som však neverila, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidím, väčšinu o tvojej múdrosti mi ani nepovedali. Prekonal si chýr, ktorý som počula. 7 Blažení sú tvoji muži i títo tvoji sluhovia, ktorí ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. 8 Nech je zvelebený Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa natoľko obľúbil, že ťa dosadil na svoj trón za kráľa pre Hospodina, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho trvale upevnil, teba dosadil nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť.“9,8 1Krn 29,23 9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamu a drahokamy. Kráľ Šalamún už nikdy nemal toľko balzamu, ako vtedy, keď ho obdarovala kráľovná zo Šeby. 10 Aj Chirámovi a Šalamúnovi sluhovia, ktorí priviezli zlato z Ofíru, doviezli algumové drevo a drahokamy. 11 Kráľ použil algumové drevo na schodisko Hospodinovho domu a kráľovského paláca, ako i na citary a harfy pre spevákov. Niečo podobné nebolo predtým vídať v Judsku. 12 Kráľ Šalamún obdaroval kráľovnú zo Šeby všetkým, čo si zažiadala, okrem toho, čo sama priniesla kráľovi. Napokon sa i so svojimi sluhami pobrala do svojej vlasti.

Šalamúnovo bohatstvo a sláva

13 Váha zlata, ktoré priviezli Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťstošesťdesiatšesť talentov9,13-28 1Krľ 10,14-29
14 okrem toho, čo povinne odviedli kupci a obchodníci. Všetci králi Arábie a miestodržitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spotreboval šesťsto šeklov tepaného zlata. 16 Ďalej zhotovil tristo malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jedného štítu spotreboval tristo šeklov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa.9,16 1Krľ 7,2 17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a zlatú podnož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedadla boli operadlá a vedľa nich dvojica levov. 19 Na šiestich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa nevyrobilo pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všetky predmety v Dome libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro bolo za čias Šalamúna považované za nič. 21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili s Chirámovými sluhami do zámoria9,21 Dosl. do Taršíša.. Raz za tri roky zámorské lode priplávali a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. 23 Tí všetci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 Každý z nich priniesol i nejaký dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, zbrane, balzamy, kone, mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal stajne pre štyritisíc koní, ďalej bojové vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.9,25-28 1Krľ 5,6; 2Krn 1,14-17 26 Vládol nad všetkými kráľmi od Eufratu po krajinu Filištíncov a po hranice Egypta. 27 Zásluhou kráľa bolo v Jeruzaleme striebra ako kamenia a cédrov ako planých figovníkov, ktoré hojne rastú na Nížine. 28 Kone dovážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín. 29 Ostatné Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú zapísané v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Šilčana Achiju a vo Videní vidca Jeda o Jarobeámovi, Nebátovom synovi.9,29-31 1Krľ 11,41-439,29 1Krľ 11,29 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Keď sa uložil k svojim predkom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.9,31 1Krľ 14,21