Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

Ataljina vláda v Jeruzaleme

1 Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetko kráľovo potomstvo.11,1-20 2Krn 22,10–23,2111,1 2Krľ 8,26; 9,27
2 Jošeba, dcéra kráľa Joráma a Achazjova sestra, pochytila Joáša, Achazjovho syna, uniesla ho i s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a ukryla ho pred Ataljou, takže unikol smrti.11,2 2Krn 22,11 3 Zostal s ňou ukrytý v Hospodinovom dome šesť rokov, kým vládla Atalja nad krajinou. 4 V siedmom roku si Jojada pozval stotníkov, veliteľov telesnej stráže a bežcov, uviedol ich do Hospodinovho domu, kde s nimi uzavrel zmluvu. Zaviazal ich tam prísahou a predstavil im kráľovského syna.11,4 Ex 18,21.25; 2Krn 23,1-21 5 Prikázal im: „Vašou úlohou bude toto: Tretina z vás, ktorí nastupujete do služby v sobotu, bude držať stráž pri kráľovskom paláci, 6 druhá tretina pri bráne Súr a tretina v bráne za budovou bežcov. V strážení budovy sa budete striedať. 7 Obe vaše zmeny, ktoré končia službu v sobotu, budú pokračovať v stráži v Hospodinovom dome pri kráľovi. 8 Každý so zbraňou v ruke obklopí kráľa. Kto by vnikol do obranných radov, nech je usmrtený. Sprevádzajte kráľa, kam sa len pohne.“ 9 Stotníci sa riadili presne podľa príkazu kňaza Jojadu. Každý vzal svoje mužstvo, tých, čo nastupovali v sobotu do služby i tých, čo z nej odchádzali, a prišli ku kňazovi Jojadovi. 10 Kňaz vyzbrojil stotníkov kopijami a štítmi kráľa Dávida, čo boli v Hospodinovom dome.11,10 2Sam 8,7.11n 11 Bežci sa so zbraňou v ruke rozostavili vôkol kráľa od južnej po severnú stranu chrámu, pri oltári a pri chráme. 12 Nato vyviedol kráľovho syna, nasadil mu korunu a odznak moci. Vyhlásili ho za kráľa, pomazali ho, tlieskali rukami a prevolávali: „Nech žije kráľ!“11,12 Dt 17,18n; 1Krľ 1,39 13 Keď Atalja počula krik bežcov a ľudu, vydala sa za ľudom do Hospodinovho domu. 14 Pozrela sa a uvidela kráľa stáť pri stĺpe podľa poriadku, veliteľov a trubačov pri kráľovi i všetok prostý ľud, ktorý plesal a trúbil na rohy. Atalja si roztrhla šaty a skríkla: „Zrada, zrada!“ 15 Kňaz Jojada dal stotníkom, veliacim vojsku, rozkaz: „Vyveďte ju von z radov. Kto by šiel za ňou, usmrťte ho mečom!“ Kňaz nástojil, aby nebola popravená v Hospodinovom dome. 16 Donútil ju zájsť k miestu, kade vchádzajú kone do kráľovského paláca, a tam ju usmrtili.

Obnovenie zmluvy s Hospodinom

17 Jojada uzavrel zmluvu medzi Hospodinom, kráľom a ľudom, že budú ľudom Hospodina, ako aj zmluvu medzi kráľom a ľudom.
18 Nato všetok prostý ľud vtrhol do Baalovho domu a zbúral ho. Jeho oltáre a posvätné obrazy úplne roztrieskali a Mattána, Baalovho kňaza, zabili pred oltármi. Kňaz potom zriadil dozor nad Hospodinovým domom.11,18 Sdc 6,25; 2Krľ 10,26n 19 Potom vzal stotníkov, členov telesnej stráže, bežcov i všetok prostý ľud a odviedli kráľa poniže Hospodinovho domu. Cez bránu bežcov vošli do kráľovského paláca, kde zasadol na kráľovský trón. 20 Všetok prostý ľud sa radoval a mesto sa upokojilo. Atalju usmrtili mečom v kráľovskom paláci.