Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Súd nad Achábovou rodinou

1 Acháb mal v Samárii sedemdesiat synov. Jehu napísal a poslal zo Samárie jezreelským hodnostárom, starším a Achábovým vychovávateľom listy tohto znenia:
2 „Len čo dostanete tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána, vozy, kone, opevnené mestá a výzbroj, 3 vyhliadnite si najlepšieho a najschopnejšieho zo synov svojho pána. Dosaďte ho na trón ich otca a bojujte za dom svojho pána.“ 4 Tí sa náramne preľakli a uvažovali: „Keď už dvaja králi pred ním neobstáli, akože obstojíme my?“ 5 Správca paláca, veliteľ mesta, starší a vychovávatelia odkázali Jehuovi: „Sme tvoji služobníci. Urobíme všetko, čo nám prikážeš. Nikoho za kráľa nedosadíme. Urob, čo uznáš za dobré.“ 6 Napísal im aj druhý list: „Ak ste za mňa a chcete ma poslúchať, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána a dostavte sa ku mne zajtra o tomto čase do Jezreelu.“ Kráľ mal sedemdesiat synov a vychovávali ich poprední mešťania. 7 Keď sa k nim dostal ten list, vzali kráľovských synov a zabili sedemdesiat mužov. Ich hlavy vložili do košov a poslali mu do Jezreelu. 8 Potom prišiel posol a hlásil mu, že priniesli hlavy kráľovských synov. Prikázal: „Nechajte ich uložené v dvoch hromadách až do rána pri vchode do brány!“10,8 1Sam 17,51.54; 2Sam 4,7n 9 Ráno vyšiel, zastal si a všetkému ľudu vyhlásil: „Vy ste spravodliví. Ja som pôvodcom sprisahania proti svojmu pánovi a zabil som ho. Kto však pobil všetkých týchto?10,9 2Krľ 9,14 10 Môžete sa teda presvedčiť, že ani jedno slovo, ktoré vyriekol Hospodin proti Achábovmu domu, neostalo bez účinku, ale Hospodin aj vykonal, čo skrze svojho služobníka Eliáša sľúbil.“10,10 1Krľ 21,21 11 Nato Jehu pobil všetkých, ktorí ešte zostali Achábovej rodine v Jezreeli, ako i všetky jeho významnejšie osobnosti, jeho poradcov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť.10,11 Oz 1,4 12 Potom sa pobral a odišiel do Samárie. Keď bol na ceste pri pastierskom Bét-Ekede, 13 stretol Jehu bratov judského kráľa Achazju. Spýtal sa: „Kto ste?“ Odpovedali mu: „Sme Achazjovi bratia. Ideme navštíviť kráľových synov a synov vládkyne.“10,13-14 2Krn 22,8 14 Prikázal: „Pochytajte ich živých!“ Keď ich živých pochytali, pozabíjal ich, štyridsaťdva mužov pri cisterne v Bét-Ekede. Nikomu z nich nedovolil ujsť.

Jehu odstraňuje Baalovo modlárstvo

15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechábovho syna Jonadába, ktorý ho šiel uvítať. Pozdravil ho a spýtal sa: „Myslíš to so mnou tak úprimne, ako ja s tebou?“ Jonadáb odvetil: „Áno!“ „Ak áno, podaj mi ruku!“ Keď napriahol ruku, pritiahol ho k sebe na voz.10,15 Jer 35,5n
16 Vyzval ho: „Poď so mnou a všimni si moju horlivosť za Hospodina.“ Tak ho prevážal na svojom voze. 17 Keď prišiel do Samárie, vyhubil úplne všetkých, čo tam ešte zostali po Achábovi, podľa slova Hospodina, ktoré povedal Eliášovi.10,17 1Krľ 21,21 18 Jehu zhromaždil všetok ľud a vyhlásil: „Acháb slúžil Baalovi nedostatočne, Jehu mu bude slúžiť dôkladnejšie.10,18 1Krľ 16,31n 19 Teraz zvolajte ku mne všetkých prorokov Baala, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nikto nesmie chýbať, lebo usporadúvam veľkolepú obetnú slávnosť na Baalovu počesť. Kto by sa nedostavil, nezostane nažive.“ Jehu v snahe vyhubiť všetkých Baalových ctiteľov použil lesť.10,19 1Krľ 18,19-40 20 Prikázal: „Vyhláste slávnostné zhromaždenie na počesť Baala.“ Vyhlásili ho. 21 Jehu to zverejnil po celom Izraeli, takže sa zhromaždili všetci Baalovi ctitelia. Nechýbal nikto. Baalov dom sa postupne napĺňal, až bol celkom plný. 22 Správcovi šatne prikázal vydať odev všetkým ctiteľom Baala.10,22 Gn 35,2; Ex 19,10 23 Potom vstúpil do Baalovho domu Jehu s Jonadábom, synom Rechába. Baalovým ctiteľom povedali: „Dávajte pozor, aby tu s vami nebol niekto zo služobníkov Hospodina, ale iba samí Baalovi ctitelia.“ 24 Nato išli pripraviť obetné dary a spaľované obety. Medzitým Jehu vonku rozmiestnil osemdesiat mužov, ktorých varoval: „Ak by niekto nechal ujsť niektorého z mužov, ktorých som vám vydal do rúk, zaplatí to vlastným životom.“ 25 Keď dokončil spaľovanú obetu, prikázal Jehu bežcom a veliteľom: „Vojdite dnu, nech nikto neujde a bite ich!“ Keď ich pobili mečmi, bežci a velitelia ich povyhadzovali von. Potom vnikli do svätyne Baalovho domu,10,25 1Krľ 18,40 26 vyniesli odtiaľ posvätné stĺpy a spálili ich.10,26-27 2Krľ 11,18 27 Zbúrali i Baalov stĺp a strhli Baalov dom. Dodnes sa používa ako záchod. 28 Tak odstránil Jehu Baala z Izraela. 29 No hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael — zlatých teliat v Bételi a v Dáne — sa Jehu nevzdal.10,29 1Krľ 12,28-30 30 Hospodin povedal Jehuovi: „Pretože si postupoval dobre a robil to, čo uznávam za správne, s Achábovým domom si naložil celkom podľa môjho želania, tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela.“ 31 Jehu však zanedbával to, aby sa celým srdcom riadil zákonom Hospodina, Boha Izraela. Nevzdal sa hriechov Jarobeáma, ktorý na hriech zviedol Izrael.10,31 Oz 1,4 32 V tom čase začal Hospodin uberať z územia Izraela. Chazael ho porážal po celom izraelskom pohraničí: 33 východne od Jordánu, od Aroéru nad potokom Arnón až po Gileád a Bášan, celé územie Gileádu, Gádovcov, Rúbenovcov a Menaššeovcov. 34 Ostatné Jehuove príbehy, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 35 Keď sa Jehu uložil k svojim predkom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joacház.10,35 2Krľ 13,1 36 Jehu vládol nad Izraelom v Samárii dvadsaťosem rokov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk