Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Súd nad Achábovou rodinou

1 Acháb mal v Samárii sedemdesiat synov. Jehu napísal a poslal zo Samárie jezreelským hodnostárom, starším a Achábovým vychovávateľom listy tohto znenia:
2 „Len čo dostanete tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána, vozy, kone, opevnené mestá a výzbroj, 3 vyhliadnite si najlepšieho a najschopnejšieho zo synov svojho pána. Dosaďte ho na trón ich otca a bojujte za dom svojho pána.“ 4 Tí sa náramne preľakli a uvažovali: „Keď už dvaja králi pred ním neobstáli, akože obstojíme my?“ 5 Správca paláca, veliteľ mesta, starší a vychovávatelia odkázali Jehuovi: „Sme tvoji služobníci. Urobíme všetko, čo nám prikážeš. Nikoho za kráľa nedosadíme. Urob, čo uznáš za dobré.“ 6 Napísal im aj druhý list: „Ak ste za mňa a chcete ma poslúchať, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána a dostavte sa ku mne zajtra o tomto čase do Jezreelu.“ Kráľ mal sedemdesiat synov a vychovávali ich poprední mešťania. 7 Keď sa k nim dostal ten list, vzali kráľovských synov a zabili sedemdesiat mužov. Ich hlavy vložili do košov a poslali mu do Jezreelu. 8 Potom prišiel posol a hlásil mu, že priniesli hlavy kráľovských synov. Prikázal: „Nechajte ich uložené v dvoch hromadách až do rána pri vchode do brány!“10,8 1Sam 17,51.54; 2Sam 4,7n 9 Ráno vyšiel, zastal si a všetkému ľudu vyhlásil: „Vy ste spravodliví. Ja som pôvodcom sprisahania proti svojmu pánovi a zabil som ho. Kto však pobil všetkých týchto?10,9 2Krľ 9,14 10 Môžete sa teda presvedčiť, že ani jedno slovo, ktoré vyriekol Hospodin proti Achábovmu domu, neostalo bez účinku, ale Hospodin aj vykonal, čo skrze svojho služobníka Eliáša sľúbil.“10,10 1Krľ 21,21 11 Nato Jehu pobil všetkých, ktorí ešte zostali Achábovej rodine v Jezreeli, ako i všetky jeho významnejšie osobnosti, jeho poradcov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť.10,11 Oz 1,4 12 Potom sa pobral a odišiel do Samárie. Keď bol na ceste pri pastierskom Bét-Ekede, 13 stretol Jehu bratov judského kráľa Achazju. Spýtal sa: „Kto ste?“ Odpovedali mu: „Sme Achazjovi bratia. Ideme navštíviť kráľových synov a synov vládkyne.“10,13-14 2Krn 22,8 14 Prikázal: „Pochytajte ich živých!“ Keď ich živých pochytali, pozabíjal ich, štyridsaťdva mužov pri cisterne v Bét-Ekede. Nikomu z nich nedovolil ujsť.

Jehu odstraňuje Baálovo modlárstvo

15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechábovho syna Jonadába, ktorý ho šiel uvítať. Pozdravil ho a spýtal sa: „Myslíš to so mnou tak úprimne, ako ja s tebou?“ Jonadáb odvetil: „Áno!“ „Ak áno, podaj mi ruku!“ Keď napriahol ruku, pritiahol ho k sebe na voz.10,15 Jer 35,5n
16 Vyzval ho: „Poď so mnou a všimni si moju horlivosť za Hospodina.“ Tak ho prevážal na svojom voze. 17 Keď prišiel do Samárie, vyhubil úplne všetkých, čo tam ešte zostali po Achábovi, podľa slova Hospodina, ktoré povedal Eliášovi.10,17 1Krľ 21,21 18 Jehu zhromaždil všetok ľud a vyhlásil: „Acháb slúžil Baalovi nedostatočne, Jehu mu bude slúžiť dôkladnejšie.10,18 1Krľ 16,31n 19 Teraz zvolajte ku mne všetkých prorokov Baala, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nikto nesmie chýbať, lebo usporadúvam veľkolepú obetnú slávnosť na Baalovu počesť. Kto by sa nedostavil, nezostane nažive.“ Jehu v snahe vyhubiť všetkých Baalových ctiteľov použil lesť.10,19 1Krľ 18,19-40 20 Prikázal: „Vyhláste slávnostné zhromaždenie na počesť Baala.“ Vyhlásili ho. 21 Jehu to zverejnil po celom Izraeli, takže sa zhromaždili všetci Baalovi ctitelia. Nechýbal nikto. Baalov dom sa postupne napĺňal, až bol celkom plný. 22 Správcovi šatne prikázal vydať odev všetkým ctiteľom Baala.10,22 Gn 35,2; Ex 19,10 23 Potom vstúpil do Baalovho domu Jehu s Jonadábom, synom Rechába. Baalovým ctiteľom povedali: „Dávajte pozor, aby tu s vami nebol niekto zo služobníkov Hospodina, ale iba samí Baalovi ctitelia.“ 24 Nato išli pripraviť obetné dary a spaľované obety. Medzitým Jehu vonku rozmiestnil osemdesiat mužov, ktorých varoval: „Ak by niekto nechal ujsť niektorého z mužov, ktorých som vám vydal do rúk, zaplatí to vlastným životom.“ 25 Keď dokončil spaľovanú obetu, prikázal Jehu bežcom a veliteľom: „Vojdite dnu, nech nikto neujde a bite ich!“ Keď ich pobili mečmi, bežci a velitelia ich povyhadzovali von. Potom vnikli do svätyne Baalovho domu,10,25 1Krľ 18,40 26 vyniesli odtiaľ posvätné stĺpy a spálili ich.10,26-27 2Krľ 11,18 27 Zbúrali i Baalov stĺp a strhli Baalov dom. Dodnes sa používa ako záchod. 28 Tak odstránil Jehu Baala z Izraela. 29 No hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael — zlatých teliat v Bételi a v Dáne — sa Jehu nevzdal.10,29 1Krľ 12,28-30 30 Hospodin povedal Jehuovi: „Pretože si postupoval dobre a robil to, čo uznávam za správne, s Achábovým domom si naložil celkom podľa môjho želania, tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela.“ 31 Jehu však zanedbával to, aby sa celým srdcom riadil zákonom Hospodina, Boha Izraela. Nevzdal sa hriechov Jarobeáma, ktorý na hriech zviedol Izrael.10,31 Oz 1,4 32 V tom čase začal Hospodin uberať z územia Izraela. Chazael ho porážal po celom izraelskom pohraničí: 33 východne od Jordánu, od Aroéru nad potokom Arnón až po Gileád a Bášan, celé územie Gileádu, Gádovcov, Rúbenovcov a Menaššeovcov. 34 Ostatné Jehuove príbehy, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 35 Keď sa Jehu uložil k svojim predkom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joacház.10,35 2Krľ 13,1 36 Jehu vládol nad Izraelom v Samárii dvadsaťosem rokov.