Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Pomazanie Jehua za kráľa

1 Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých žiakov a povedal mu: „Opáš si bedrá, vezmi si so sebou túto nádobku s olejom a choď do Ramót-Gileádu.9,1 1Krľ 20,35; Oz 1,4
2 Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, syna Jošafáta, syna Nimšiho. Pôjdeš a vyvoláš ho spomedzi jeho bratov a odvedieš ho do osobitnej miestnosti. 3 Potom vezmeš nádobku, vyleješ mu olej na hlavu a vyhlásiš: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘ Otvoríš dvere a bez meškania ujdeš.“9,3 1Krľ 19,15n 4 Tak šiel ten sluha, sluha proroka, do Ramót-Gileádu. 5 Keď prišiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: „Veliteľ, mám pre teba odkaz.“ Jehu sa spýtal: „Pre koho z nás?“ Povedal: „Pre teba veliteľ!“ 6 Vstal teda a keď vošiel dnu, vylial mu na hlavu olej a povedal: „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: ‚Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom, Hospodinovým ľudom. 7 Vyhladíš dom Achába, svojho pána; tak pomstím krv mojich služobníkov prorokov a krv všetkých služobníkov Hospodina, ktorú preliala Izebel.9,7 1Krľ 18,4.13; 21,8-10 8 Zahynie celý Achábov dom. Vyhladím Achábovi všetko mužského rodu: otrokov i slobodných v Izraeli.9,8 1Sam 25,34; 1Krľ 14,10; 21,21 9 S Achábovým domom naložím ako s domom Nebátovho syna Jarobeáma a ako s domom Achijovho syna Bašu.9,9 1Krľ 15,29; 16,3 10 Izebel zožerú psy na jezreelskom poli a nebude ju mať kto pochovať.‘“ Nato otvoril dvere a ušiel.9,10 1Krľ 21,23 11 Keď sa Jehu odobral k služobníkom svojho pána, prehovorili k nemu: „Je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten pomätenec?“ Povedal im: „Sami viete, že aký človek, taká reč.“9,11 Jer 29,26; Oz 9,7 12 Oni však na to: „To nie je tak! Nože nám to prezraď!“ Povedal im, ako to skutočne bolo. „Povedal mi: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘“ 13 Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: „Jehu sa stal kráľom.“9,13 1Krľ 1,39; Mk 11,7-10 14 Tak zosnoval Jehu, syn Jošafáta, syna Nimšiho sprisahanie proti Jorámovi. Jorám vtedy spolu s celým Izraelom bránil Ramót-Gileád proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. 15 Kráľ Jorám sa uchýlil do Jezreelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vyhlásil: „Ak s tým súhlasíte, nikto nesmie uniknúť z mesta a podať správu do Jezreelu.“9,15 2Krľ 8,29 16 Potom Jehu vysadol do bojového voza a odišiel do Jezreelu, lebo tam ležal Jorám. I Achazja, judský kráľ, prišiel navštíviť Joráma. 17 Strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: „Vidím nejaký oddiel.“ Jorám prikázal: „Treba vziať jazdca, vyslať ho naproti nim a spýtať sa, či sa niečo neprihodilo.“9,17 2Sam 18,24-27; Iz 21,6-8 18 Keď jazdec odišiel oproti nim, povedal: „Kráľ sa spytuje, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ Strážny hlásil ďalej: „Posol prišiel až k nim, ale sa nevracia.“ 19 Nato vyslal druhého jazdca. Ten prišiel k nim a povedal: „Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ 20 Strážny hlásil znovu: „Prišiel až k nim, ale sa nevracia. Spôsob jazdy sa ponáša na Nimšiho syna Jehua, lebo sa šialene rúti.“ 21 Jorám prikázal zapriahnuť. Zapriahol si voz a tak vyrazil izraelský kráľ Jorám i judský kráľ Achazja, každý na svojom voze. Vyrazili oproti Jehuovi, s ktorým sa stretli na pozemku jezreelského Nabóta.9,21 1Krľ 21,1 22 Keď uzrel Jorám Jehua, spýtal sa: „Prihodilo sa niečo, Jehu?“ Ten však odvetil: „Akoby nie! Stále sa tu páchajú smilstvá tvojej matky Izebel i mnohé jej čary.“ 23 Jorám sa zvrtol a ušiel. Achazju varoval: „Achazja, zrada!“ 24 Jehu však natiahol luk a zasiahol Joráma medzi plecia. Šíp mu prenikol srdce a on sa na voze zrútil. 25 Svojmu pomocníkovi Bidkarovi prikázal: „Vezmi ho a odprac na pozemok jezreelského Nabóta. Spomeň si: Keď sme spolu jazdili na jednom voze za jeho otcom Achábom, vyniesol nad ním Hospodin tento výrok: 26 ‚Zreteľne som videl prednedávnom vyliatu krv Nabóta a jeho synov,‘ znie výrok Hospodina. ‚Preto ti odplatím na tomto pozemku,‘ znie výrok Hospodina. Vezmi ho a odprac na ten pozemok podľa Hospodinovho slova.“9,26 1Krľ 21,19 27 Keď to videl judský kráľ Achazja, uháňal smerom k Bét-Hagganu. Jehu ho však prenasledoval a prikázal: „Aj toho zabite!“ Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr pri Jibleáme. Stihol ujsť do Megidda, kde skonal.9,27-29 Joz 19,21; 2Krn 22,7-9 28 Jeho služobníci ho previezli do Jeruzalema a pochovali v Dávidovom meste do hrobky k jeho predkom. 29 Achazja sa stal kráľom judským v jedenástom roku vlády Joráma, Achábovho syna.

Súd nad Izebel

30 Keď prichádzal Jehu do Jezreelu, Izebel sa o tom dozvedela. Nalíčila si oči, upravila si účes a vyzerala z okna.
31 Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: „Vitaj, Zimri, vrah svojho pána!“9,31 1Krľ 16,16.18 32 Jehu vzhliadol k oknu a spýtal sa: „Kto je so mnou, kto?“ Niekoľkí dvorania naňho pozreli. 33 Prikázal: „Zhoďte ju!“ Zhodili ju. Svojou krvou skropila stenu i kone, ktoré ju udupali.9,33 Ž 18,43; Mich 7,10; Mal 3,21 34 Potom vošiel dnu, najedol sa a napil. Povedal: „Postarajte sa o túto prekliatu ženu a pochovajte ju, bola totiž kráľovskou dcérou.“ 35 Keď ju šli pochovať, našli z nej už len lebku, nohy a ruky. 36 Vrátili sa a oznámili mu to. Povedal: „Je to Hospodinovo slovo, ktorým prehovoril skrze svojho služobníka, tišbejského Eliáša: ‚Na jezreelskom poli budú žrať psy Izebelino telo.9,36 1Krľ 21,23 37 Mŕtve telo Izebel bude ako hnoj na poli, na jezreelskom pozemku, takže už nikto nepovie: Toto je Izebel.‘“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk