Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Pomazanie Jehua za kráľa

1 Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých žiakov a povedal mu: „Opáš si bedrá, vezmi si so sebou túto nádobku s olejom a choď do Ramót-Gileádu.
2 Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, syna Jošafáta, syna Nimšiho. Pôjdeš a vyvoláš ho spomedzi jeho bratov a odvedieš ho do osobitnej miestnosti. 3 Potom vezmeš nádobku, vyleješ mu olej na hlavu a vyhlásiš: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘ Otvoríš dvere a bez meškania ujdeš.“ 4 Tak šiel ten sluha, sluha proroka, do Ramót-Gileádu. 5 Keď prišiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: „Veliteľ, mám pre teba odkaz.“ Jehu sa spýtal: „Pre koho z nás?“ Povedal: „Pre teba veliteľ!“ 6 Vstal teda a keď vošiel dnu, vylial mu na hlavu olej a povedal: „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: ‚Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom, Hospodinovým ľudom. 7 Vyhladíš dom Achába, svojho pána; tak pomstím krv mojich služobníkov prorokov a krv všetkých služobníkov Hospodina, ktorú preliala Izebel. 8 Zahynie celý Achábov dom. Vyhladím Achábovi všetko mužského rodu: otrokov i slobodných v Izraeli. 9 S Achábovým domom naložím ako s domom Nebátovho syna Jarobeáma a ako s domom Achijovho syna Bašu. 10 Izebel zožerú psy na jezreelskom poli a nebude ju mať kto pochovať.‘“ Nato otvoril dvere a ušiel. 11 Keď sa Jehu odobral k služobníkom svojho pána, prehovorili k nemu: „Je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten pomätenec?“ Povedal im: „Sami viete, že aký človek, taká reč.“ 12 Oni však na to: „To nie je tak! Nože nám to prezraď!“ Povedal im, ako to skutočne bolo. „Povedal mi: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘“ 13 Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: „Jehu sa stal kráľom.“ 14 Tak zosnoval Jehu, syn Jošafáta, syna Nimšiho sprisahanie proti Jorámovi. Jorám vtedy spolu s celým Izraelom bránil Ramót-Gileád proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. 15 Kráľ Jorám sa uchýlil do Jezreelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vyhlásil: „Ak s tým súhlasíte, nikto nesmie uniknúť z mesta a podať správu do Jezreelu.“ 16 Potom Jehu vysadol do bojového voza a odišiel do Jezreelu, lebo tam ležal Jorám. I Achazja, judský kráľ, prišiel navštíviť Joráma. 17 Strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: „Vidím nejaký oddiel.“ Jorám prikázal: „Treba vziať jazdca, vyslať ho naproti nim a spýtať sa, či sa niečo neprihodilo.“ 18 Keď jazdec odišiel oproti nim, povedal: „Kráľ sa spytuje, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ Strážny hlásil ďalej: „Posol prišiel až k nim, ale sa nevracia.“ 19 Nato vyslal druhého jazdca. Ten prišiel k nim a povedal: „Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ 20 Strážny hlásil znovu: „Prišiel až k nim, ale sa nevracia. Spôsob jazdy sa ponáša na Nimšiho syna Jehua, lebo sa šialene rúti.“ 21 Jorám prikázal zapriahnuť. Zapriahol si voz a tak vyrazil izraelský kráľ Jorám i judský kráľ Achazja, každý na svojom voze. Vyrazili oproti Jehuovi, s ktorým sa stretli na pozemku jezreelského Nabóta. 22 Keď uzrel Jorám Jehua, spýtal sa: „Prihodilo sa niečo, Jehu?“ Ten však odvetil: „Akoby nie! Stále sa tu páchajú smilstvá tvojej matky Izebel i mnohé jej čary.“ 23 Jorám sa zvrtol a ušiel. Achazju varoval: „Achazja, zrada!“ 24 Jehu však natiahol luk a zasiahol Joráma medzi plecia. Šíp mu prenikol srdce a on sa na voze zrútil. 25 Svojmu pomocníkovi Bidkarovi prikázal: „Vezmi ho a odprac na pozemok jezreelského Nabóta. Spomeň si: Keď sme spolu jazdili na jednom voze za jeho otcom Achábom, vyniesol nad ním Hospodin tento výrok: 26 ‚Zreteľne som videl prednedávnom vyliatu krv Nabóta a jeho synov,‘ znie výrok Hospodina. ‚Preto ti odplatím na tomto pozemku,‘ znie výrok Hospodina. Vezmi ho a odprac na ten pozemok podľa Hospodinovho slova.“ 27 Keď to videl judský kráľ Achazja, uháňal smerom k Bét-Hagganu. Jehu ho však prenasledoval a prikázal: „Aj toho zabite!“ Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr pri Jibleáme. Stihol ujsť do Megidda, kde skonal. 28 Jeho služobníci ho previezli do Jeruzalema a pochovali v Dávidovom meste do hrobky k jeho predkom. 29 Achazja sa stal kráľom judským v jedenástom roku vlády Joráma, Achábovho syna.

Súd nad Izebel

30 Keď prichádzal Jehu do Jezreelu, Izebel sa o tom dozvedela. Nalíčila si oči, upravila si účes a vyzerala z okna.
31 Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: „Vitaj, Zimri, vrah svojho pána!“ 32 Jehu vzhliadol k oknu a spýtal sa: „Kto je so mnou, kto?“ Niekoľkí dvorania naňho pozreli. 33 Prikázal: „Zhoďte ju!“ Zhodili ju. Svojou krvou skropila stenu i kone, ktoré ju udupali. 34 Potom vošiel dnu, najedol sa a napil. Povedal: „Postarajte sa o túto prekliatu ženu a pochovajte ju, bola totiž kráľovskou dcérou.“ 35 Keď ju šli pochovať, našli z nej už len lebku, nohy a ruky. 36 Vrátili sa a oznámili mu to. Povedal: „Je to Hospodinovo slovo, ktorým prehovoril skrze svojho služobníka, tišbejského Eliáša: ‚Na jezreelskom poli budú žrať psy Izebelino telo. 37 Mŕtve telo Izebel bude ako hnoj na poli, na jezreelskom pozemku, takže už nikto nepovie: Toto je Izebel.‘“