Dve percentá (2 %)

9. kapitola

Dar pre svätých

1 Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých.9,1 2Kor 8,4.20
2 Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Macedónčanmi, že totiž Achájsko je už od vlani pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých.9,2 Rim 15,26; 2Kor 8,10 3 Poslal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby ste boli pripravení, ako som vám prikázal;9,3 1Kor 16,2; 2Kor 8,24 4 a my — nechcem9,4 Var. nechceme. povedať vy — aby sme v tejto veci neboli zahanbení, keď prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš vopred ohlásený dar9,5 Alt. požehnanie, alebo: dobrá zbierka., aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti9,5 Alt. požehnania., nie chamtivosti. 6 Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.9,6 Prís 11,24; 19,17 7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.9,7 Prís 19,17; Rim 12,8 8 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok,9,8 Ef 3,20 9 ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.9,9 Ž 112,9 10 A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.9,10 Iz 55,10; Oz 10,12 11 Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.9,11 2Kor 1,11; 4,15 12 Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu.9,12 2Kor 8,14 13 Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými.9,13 2Kor 8,4 14 Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť vo vás. 15 Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!9,15 Rim 5,15-16