Dve percentá (2 %)

8. kapitola

Dobrovoľná zbierka

1 Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku.8,1 Rim 15,26
2 Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. 3 Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti, ba i nad svoje možnosti.8,3 1Kor 16,2 4 Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým.8,4 Sk 11,29; 24,17; Rim 15,31; 2Kor 9,1 5 A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle, 6 takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, aj ho dokončil.8,6 2Kor 2,12-13; 8,23 7 Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás8,7 Var. ktorú máme z vás., tak vyniknite aj v tomto diele lásky.8,7 1Kor 1,5; 16,1-2 8 Nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horlivosť iných, a tak skúšam aj pravosť vašej lásky. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.8,9 Mt 8,20; 2Kor 6,10; Flp 2,7 10 Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na úžitok, veď už vlani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou.8,10 2Kor 9,2; Flp 2,13 11 Teraz však toto dielo dokončite, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. 12 Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.8,12 Prís 3,27-28; Mk 12,43-44 13 Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť, 14 aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť,8,14 2Kor 9,12 15 ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal nedostatok.8,15 Ex 16,18 16 Vďaka Bohu, ktorý Títovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás, 17 lebo nielenže prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k vám. 18 Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách.8,18 2Kor 12,18 19 No nielen to, ale cirkvi si ho zvolili, aby bol mojím spoločníkom na ceste v tomto diele lásky8,19 Var. s týmto dielom lásky (zrejme so získanou zbierkou)., ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty.8,19 1Kor 16,3-4; Ga 2,10 20 Dbáme však o to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri spravovaní tohto štedrého daru. 21 Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.8,21 Prís 3,4 22 S tými dvomi posielame ďalšieho brata, o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach a teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. 23 Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami, a čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou.8,23 Rim 16,7; 2Kor 7,13; 12,18 24 Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí.8,24 2Kor 7,14