Dve percentá (2 %)

6. kapitola

1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.6,1 2Kor 5,20 2 Veď hovorí: V príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy!6,2 Iz 49,8; Lk 4,19-21 3 Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola zhanobená, 4 ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,6,4 1Kor 4,11-13; 2Kor 4,2; 11,23-27 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske,6,6 Rim 12,9; 1Tim 4,12; 1Pt 1,22 7 v slove pravdy, v Božej moci; so zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke,6,7 Rim 13,12; 1Kor 2,4; Ef 6,11-12 8 v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa pravdiví, 9 ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako trestaní, a predsa nie sme vydaní smrti,6,9 Ž 118,17-18; Rim 8,36; 2Kor 4,10 10 ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko.6,10 Rim 8,32; 2Kor 7,4; Flp 2,17; 4,12-13; Kol 1,24 11 Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. 12 Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení. 13 Ako k deťom hovorím: Odvďačte sa a aj vy otvorte doširoka svoje srdcia!6,13 1Kor 4,14

Chrám živého Boha

14 Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou?6,14 Ef 5,7.11
15 A aký je súlad Krista s Beliárom, a aký má podiel veriaci s neveriacim?6,15 1Kor 10,21 16 Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.6,16 Lv 26,12; Ez 37,27; Jn 14,23; 1Kor 3,16; 6,19; 10,21; Zj 21,3 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem6,17 Iz 52,11; Jer 51,45; Ez 20,34.41; Sk 19,9; Zj 8,4 18 a budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.6,18 2Sam 7,14; Iz 43,6; Jer 31,9; 32,38; Oz 2,1; Zj 11,17