Dve percentá (2 %)

5. kapitola

1 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, nie rukou zhotovený večný dom v nebesiach.5,1 Jób 4,19; Múd 9,15; Mk 14,58; Kol 2,11; Heb 9,11; 2Pt 1,13-14 2 Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba,5,2 Rim 8,23; Mk 8,12 3 a hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahí5,3 Var. aby sme boli oblečení, a nie nahí.. 4 Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné.5,4 Múd 9,15; 1Kor 15,53-54 5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.5,5 Rim 8,16; 2Kor 1,22; Ef 1,13 6 Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.5,6 Heb 11,13 7 Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.5,7 Rim 8,23-24; 1Kor 13,2; 2Kor 4,18; 1Pt 1,8 8 Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.5,8 Flp 1,23 9 Preto či sme doma a či mimo domu5,9 T. j. v tele alebo mimo neho., usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.5,9 Ž 39,13; Rim 14,10; Ef 5,10; Heb 13,21 10 Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.5,10 Jn 5,27; Sk 10,42; 17,31; Rim 2,16; 14,10; Ef 6,8

Služba zmierenia

11 Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Boh nás však pozná a dúfam, že i vy vo svojom svedomí nás poznáte.5,11 Ga 1,10; 1Pt 1,17
12 Nechceme sa vám opäť odporúčať, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália zovňajškom, a nie tým, čo je v srdci.5,12 1Sam 16,7; 2Kor 3,1 13 Keď sme boli vo vytržení, bolo to medzi Bohom a nami, keď sme pri zmysloch, je to pre vás. 14 Veď nás ženie5,14 Alt. spája, usmerňuje, má v moci. Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli.5,14 Mk 5,15; Jn 11,50; Rim 5,15; 6,6; 1Tes 2,6; 1Pt 4,1 15 A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.5,15 Rim 7,4; 14,7-8; 1Tim 2,6 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.5,17 Iz 43,18; Rim 6,4; 8,10; Ga 6,15; Zj 21,5 18 To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia.5,18 Rim 5,10; Kol 1,20 19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.5,19 Rim 3,24-25; Kol 1,19-20 20 V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!5,20 Iz 52,6; Ef 6,20 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.5,21 Jn 8,46; Ga 3,13; Flp 3,9; Heb 4,15; 1Pt 2,22-24; 1Jn 3,5