Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Posledné napomenutia a pozdravy

1 Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každý výrok bude založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov.13,1 Dt 19,15; Mt 18,16; 2Kor 12,14; 1Tim 5,19
2 Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný, znova hovorím tým, čo predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znova prídem, nikoho nebudem šetriť.13,2 2Kor 10,11; 12,21; Ga 1,9 3 Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. 4 Hoci bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás.13,4 Rim 6,8; 2Kor 4,10; Flp 2,7-8; 1Tes 4,17 5 Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli!13,5 1Kor 11,28; Ga 6,4 6 Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. 7 Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé; nejde nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, aj keby sme my neobstáli. 8 Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len v mene pravdy.13,8 Sk 4,20; 1Kor 13,6 9 Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste silní. Aj sa za to modlíme, totiž za vaše zdokonalenie. 10 Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne — podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie.13,10 2Kor 2,3; 10,8-11 11 Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.13,11 Rim 15,5; Flp 4,4; Heb 12,14 12 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.13,12 Rim 15,33; 16,16 13 Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha13,13 Alt. spoločenstvo od Svätého Ducha. nech je s vami všetkými!13,13 Flp 2,1