Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

1 Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie.6,1 Ef 5,8; Kol 3,22-25; Tít 2,6.9-10 2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo tí, čo majú úžitok z dobrého diela, sú veriaci a milovaní.6,2 Flm 16

Falošné učenie a pravé bohatstvo

Toto uč a povzbudzuj.
3 Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti,6,3 2Tim 1,13 4 je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyseľné upodozrievania, 5 vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok zisku.6,5 2Tim 3,8 6 Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 7 Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.6,7 Ž 49,18; Koh 5,13-14 8 Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.6,9 Prís 23,4; Lk 12,15 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Dobrý boj viery

11 Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.6,11 2Tim 2,22
12 Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.6,12 2Tim 4,7 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom:6,13 Mt 27,11; Jn 18,37 14 Zachovaj tento príkaz bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré v určenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,6,15 Dt 10,17; Sir 46,5; 2Mak 12,15; 13,4; Zj 17,14 16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.6,16 Ex 33,20; Ž 136,3; Jn 1,17-18; Zj 17,14 17 Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.6,17 Ž 62,11 18 Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. 19 Tak si budú zhromažďovať poklad ako dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný život.6,19 Mt 6,20 20 Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam, ktoré sa falošne nazývajú poznaním.6,20 2Tim 1,14 21 Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť nech je s vami!