Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

1 Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie.6,1 Ef 5,8; Kol 3,22-25; Tít 2,6.9-10 2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo tí, čo majú úžitok z dobrého diela, sú veriaci a milovaní.6,2 Flm 16

Falošné učenie a pravé bohatstvo

Toto uč a povzbudzuj.
3 Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti,6,3 2Tim 1,13 4 je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyseľné upodozrievania, 5 vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok zisku.6,5 2Tim 3,8 6 Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 7 Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.6,7 Ž 49,18; Koh 5,13-14 8 Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.6,9 Prís 23,4; Lk 12,15 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Dobrý boj viery

11 Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.6,11 2Tim 2,22
12 Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.6,12 2Tim 4,7 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom:6,13 Mt 27,11; Jn 18,37 14 Zachovaj tento príkaz bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré v určenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,6,15 Dt 10,17; Sir 46,5; 2Mak 12,15; 13,4; Zj 17,14 16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.6,16 Ex 33,20; Ž 136,3; Jn 1,17-18; Zj 17,14 17 Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.6,17 Ž 62,11 18 Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. 19 Tak si budú zhromažďovať poklad ako dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný život.6,19 Mt 6,20 20 Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam, ktoré sa falošne nazývajú poznaním.6,20 2Tim 1,14 21 Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť nech je s vami!