Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Povinnosti k iným

1 Staršieho nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov,5,1 Lv 19,32; Tít 2,2
2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. 4 Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa;5,5 Lk 2,37 6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. 7 To im prikazuj, aby boli bezúhonné. 8 No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. 9 Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako šesťdesiatročná, žena jedného muža, 10 ak má svedectvo, že robila dobré skutky: vychovávala deti, bola pohostinná, umývala svätým5,10 T. j. veriacim. nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu. 11 Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať 12 a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. 13 Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že zaháľajú, ale aj klebetia, sú priveľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné. 14 Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, mali5,14 Gr. rodili. deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nijakú zámienku na ohováranie.5,14 1Kor 7,9 15 Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. 16 Ak má niektorá veriaca žena5,16 Var. Ak má niektorý veriaci muž alebo veriaca žena. vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. 18 Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a Hoden je pracovník svojej mzdy.5,18 Dt 25,4; Mt 10,10; Lk 10,7; 1Kor 9,9 19 Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia.5,19 Dt 17,6; 19,15; Mt 18,16; 2Kor 13,1 20 Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd; u iných vyjdú najavo až na súde. 25 Podobne sú celkom zjavné aj dobré skutky, a aj tie, čo sú iné, nemôžu zostať skryté.