Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Povinnosti k iným

1 Staršieho nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov,5,1 Lv 19,32; Tít 2,2
2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. 4 Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa;5,5 Lk 2,37 6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. 7 To im prikazuj, aby boli bezúhonné. 8 No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. 9 Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako šesťdesiatročná, žena jedného muža, 10 ak má svedectvo, že robila dobré skutky: vychovávala deti, bola pohostinná, umývala svätým5,10 T. j. veriacim. nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu. 11 Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať 12 a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. 13 Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že zaháľajú, ale aj klebetia, sú priveľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné. 14 Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, mali5,14 Gr. rodili. deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nijakú zámienku na ohováranie.5,14 1Kor 7,9 15 Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. 16 Ak má niektorá veriaca žena5,16 Var. Ak má niektorý veriaci muž alebo veriaca žena. vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. 18 Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a Hoden je pracovník svojej mzdy.5,18 Dt 25,4; Mt 10,10; Lk 10,7; 1Kor 9,9 19 Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia.5,19 Dt 17,6; 19,15; Mt 18,16; 2Kor 13,1 20 Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd; u iných vyjdú najavo až na súde. 25 Podobne sú celkom zjavné aj dobré skutky, a aj tie, čo sú iné, nemôžu zostať skryté.