4. kapitola

Predpoveď odpadnutia

1 Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov4,1 2Tes 2,3; 2Tim 3,1; 2Pt 3,3; 1Jn 2,18
2 pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. 3 Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďačnosťou prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu.4,3 Gn 9,3; 1Kor 10,30 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou.4,4 Gn 1,31; Sk 10,15; Rim 14,14 5 Veď sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

Dobrý služobník Krista Ježiša

6 Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridŕžaš.
7 Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v zbožnosti. 8 Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. 10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a uč. 12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.4,12 1Kor 16,11; Tít 2,15 13 Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. 14 Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, keď na teba starší vkladali ruky.4,14 Sk 6,6 15 O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú.