2. kapitola

Pokyny na modlitbu

1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí,2,1 Bar 1,11-12; 2Mak 3,11; Rim 12,12
2 za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:2,4 Ez 18,23; Rim 11,32; 2Tim 3,7 5 lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,2,5 Heb 12,24 6 ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase.2,6 Mt 20,28; Ga 1,4; Tít 2,14; 1Jn 2,2; Zj 1,5 7 Preto som bol ustanovený za hlásateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.2,7 2Tim 1,11 8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 9 Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat;2,9 Iz 3,16; 1Pt 3,3 10 ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. 11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou.2,11-12 1Kor 14,34-36 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva.2,13 Gn 2,7.18-22 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.2,14 Gn 3,13 15 Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svätosti a zdržanlivosti.