Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

1 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach,5,1 Múd 8,8; Mt 24,36 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.5,2 Múd 18,14-15; Mt 24,42-43; 2Pt 3,10; Zj 3,3 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.5,3 Jer 6,14; 8,11; Ez 13,10; Mt 24,39; Lk 21,34-35 4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.5,5 Rim 13,12; Ef 5,9 6 Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.5,6 1Pt 4,7; 5,8 7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy.5,8 Iz 59,17; Múd 5,18; Ef 6,14-17 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,5,9 1Tes 1,10; 2Tes 2,13; Heb 10,39 10 ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.5,10 Rim 14,8-9; 1Tes 4,14 11 Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.5,11 Rim 15,2; Júd 20

Záverečné povzbudenia a pozdravy

12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.5,12 1Kor 16,18; 1Tim 5,17; Heb 13,17
13 Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji.5,13 Mk 9,50 14 Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví.5,14 Iz 35,4; 2Tes 3,6 15 Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.5,15 Prís 20,22; Mt 5,39; Rim 12,17; 1Pt 3,9 16 Ustavične sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite.5,17 Lk 18,1; Rim 12,12; Kol 4,2 18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.5,18 Ef 5,20 19 Ducha neuhášajte,5,19 Ef 4,30 20 proroctvami nepohŕdajte,5,20 1Kor 14,1.39 21 ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!5,21 1Kor 14,29; 1Jn 4,1 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony.5,23 Rim 15,33; 2Tes 3,16; Heb 13,20-21 24 Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.5,24 1Kor 1,9; 2Tes 3,3 25 Bratia, modlite sa aj za nás.5,25 Rim 15,30; 2Tes 3,1 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.5,26 Rim 16,16; 1Kor 16,20 27 Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom.5,27 Kol 4,16 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami!5,28 Rim 16,20; 2Tes 3,18; Zj 22,21