Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

1 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach,5,1 Múd 8,8; Mt 24,36 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.5,2 Múd 18,14-15; Mt 24,42-43; 2Pt 3,10; Zj 3,3 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.5,3 Jer 6,14; 8,11; Ez 13,10; Mt 24,39; Lk 21,34-35 4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.5,5 Rim 13,12; Ef 5,9 6 Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.5,6 1Pt 4,7; 5,8 7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy.5,8 Iz 59,17; Múd 5,18; Ef 6,14-17 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,5,9 1Tes 1,10; 2Tes 2,13; Heb 10,39 10 ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.5,10 Rim 14,8-9; 1Tes 4,14 11 Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.5,11 Rim 15,2; Júd 20

Záverečné povzbudenia a pozdravy

12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.5,12 1Kor 16,18; 1Tim 5,17; Heb 13,17
13 Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji.5,13 Mk 9,50 14 Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví.5,14 Iz 35,4; 2Tes 3,6 15 Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.5,15 Prís 20,22; Mt 5,39; Rim 12,17; 1Pt 3,9 16 Ustavične sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite.5,17 Lk 18,1; Rim 12,12; Kol 4,2 18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.5,18 Ef 5,20 19 Ducha neuhášajte,5,19 Ef 4,30 20 proroctvami nepohŕdajte,5,20 1Kor 14,1.39 21 ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!5,21 1Kor 14,29; 1Jn 4,1 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony.5,23 Rim 15,33; 2Tes 3,16; Heb 13,20-21 24 Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.5,24 1Kor 1,9; 2Tes 3,3 25 Bratia, modlite sa aj za nás.5,25 Rim 15,30; 2Tes 3,1 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.5,26 Rim 16,16; 1Kor 16,20 27 Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom.5,27 Kol 4,16 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami!5,28 Rim 16,20; 2Tes 3,18; Zj 22,21