4. kapitola

Život milý Bohu

1 Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete.4,1 2Tes 3,6
2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva4,3 1Kor 6,18; 1Tes 5,23; Heb 2,11; 10,10; 1Pt 1,16 4 a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou4,4 Gr. nádobou; alt. ovládať si telo. sväto a s úctou,4,4 1Kor 7,2; 1Pt 3,7 5 nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.4,5 Ž 79,6; Jer 10,25; Ga 4,8 6 V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili.4,6 Ž 94,1; Sir 5,3 7 Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu.4,7 2Tes 2,13-14; 1Pt 1,15-16 8 Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.4,8 Ez 36,27; 37,14; Lk 10,16; Rim 5,5; Ga 4,6; 1Jn 3,24 9 O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať.4,9 Jer 31,33-34; Jn 13,34; Rim 12,10 10 A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli,4,10 2Tes 3,4 11 a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;4,11 Sk 20,34; Ef 4,28; 2Tes 3,8.12 12 aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo4,12 T. j. nekresťanom. a nič ste nepotrebovali.4,12 1Kor 10,32-33; Kol 4,5

Pánov príchod

13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.4,13 Ef 2,12
14 Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli.4,14 Múd 3,18; Rim 14,9; 1Kor 15,3-4.12 15 Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.4,15 1Kor 7,10; 15,51 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;4,16 Jn 5,28; 1Kor 15,52; 1Tes 1,10; 2Tes 1,7 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.4,17 Jn 12,26; 17,24; 2Kor 5,8 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.