8. kapitola

Izrael si žiada kráľa

1 Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synov za sudcov Izraela.8,1 Dt 16,18
2 Jeho prvorodený syn sa volal Joel, druhý sa volal Abija. Boli sudcami v Beér-Šebe.8,2 Am 5,5; 8,14 3 Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo.8,3 Am 5,12 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy8,4 1Sam 1,19; 7,17 5 a povedali mu: „Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy.“8,5 Dt 17,14-20; 1Sam 8,20; Sk 13,21 6 Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: „Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval.“ Samuel sa modlil k Hospodinovi. 7 Hospodin povedal Samuelovi: „Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohrdli tebou, ale mnou.8,7 Ex 15,18; Dt 33,5 8 Svedčia o tom všetky ich skutky, ktoré konali odvtedy, čo som ich vyviedol z Egypta, až dodnes, keď ma opustili a slúžili iným bohom. Podobne sa správajú aj voči tebe. 9 Poslúchni ich teda, no najprv ich upozorni a oznám im, aké bude mať ich budúci kráľ práva.“ 10 Samuel oznámil všetky Hospodinove slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa. 11 Povedal: „Kráľ, ktorý vám bude vládnuť, dostane právo pobrať vám synov a postaviť ich k svojim vozom a medzi jazdcov, aby bežali pred jeho vozom.8,11 1Sam 14,52 12 Dosadí ich za veliteľov tisícčlenných alebo päťdesiatčlenných útvarov, iní mu budú orať pôdu, konať žatevné práce, vyrábať zbrane a výstroj pre jeho vozy. 13 Vezme vaše dcéry za mastičkárky, kuchárky a pekárky. 14 Zaberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a dá ich svojim služobníkom.8,14 1Krľ 21,2 15 Z obilia a viníc bude vymáhať desiatky a použije ich pre svojich dvoranov a sluhov. 16 Vezme vám sluhov a slúžky, najlepší dobytok, ako aj osly, a zaradí ich do svojich služieb. 17 Desiatky bude brať aj z vašich stád, aj vy sami mu budete slúžiť. 18 Keď budete raz kvôli svojmu kráľovi, ktorého si zvolíte, volať o pomoc, Hospodin sa vám vtedy neozve.“8,18 1Krľ 12,4; Prís 1,28; Mich 3,4 19 Ľud však nechcel poslúchnuť Samuela, lež vravel: „Nie, nech nám vládne kráľ! 20 Chceme byť ako ostatné národy. Nech nás spravuje kráľ. Pôjde pred nami a povedie nás do boja.“8,20 Nm 27,17 21 Samuel si vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22 Hospodin povedal Samuelovi: „Poslúchni ich a ustanov im kráľa.“ Nato povedal Samuel mužom Izraela: „Choďte každý do svojho mesta!“8,22 1Sam 8,7.9; Oz 13,11