Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

1 Muži Kirjat-Jearímu prišli a Hospodinovu archu si odniesli. Doviezli ju na vŕšok do domu Abinadába a jeho syna Eleazára posvätili, aby ju strážil.7,1 2Sam 6,1-4; Ž 132,3-6

Pokánie Izraela

2 Odvtedy, čo zostala archa v Kirjat-Jearíme, uplynul dlhý čas, dvadsať rokov. Celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi.7,2 1Sam 6,21; 1Krn 13,6
3 Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela: „Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstvá a aštarty, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci Filištíncov.“7,3 Joz 24,23; Mt 4,10; Lk 4,8 4 Nato Izraeliti odstránili baalov i aštarty a slúžili len Hospodinovi.7,4 Sdc 10,10-16 5 Samuel prikázal: „Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Hospodinovi.“7,5 Joz 18,26; Sdc 20,1; 1Sam 7,16; 10,17; Jer 15,1; 40,6 6 Keď sa zhromaždili do Micpy, čerpali vodu, vylievali ju pred Hospodinom, v ten deň sa tam postili a vyznávali: „Zhrešili sme proti Hospodinovi.“ Samuel v Micpe súdil Izraelitov.7,6 Sdc 10,10.15; 2Sam 23,16

Víťazstvo nad Filištíncami

7 Keď sa Filištínci dozvedeli, že sa Izraeliti zhromaždili do Micpy, ich kniežatá napadli Izrael. Keď to Izraeliti počuli, dostali z nich strach.
8 Prosili Samuela: „Neprestaň za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z moci Filištíncov.“7,8 Gn 20,17; 1Sam 12,23; 1Krľ 13,6; Jób 42,8 9 Samuel vzal mladé jahňa a obetoval ho ako spaľovanú celostnú obetu Hospodinovi. Volal o pomoc pre Izrael a Hospodin mu dal odpoveď.7,9-10 Gn 35,5; Ex 23,28; 1Sam 2,10; 2Sam 22,14n; Ž 18,14; Sir 46,16-18 10 Keď Samuel prinášal Hospodinovi spaľovanú obetu, Filištínci napadli Izrael. V ten deň Hospodin spustil na Filištíncov veľké hromobitie a tak ich zmiatol, že Izraelu podľahli. 11 Nato Izraeliti vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov a porážali ich až po miesto poniže Bét-Káru. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, nazval ho Eben-Ezer7,12 Hebr. Kameň pomoci. a povedal: „Až potiaľto nám pomáhal Hospodin.“7,12 Gn 28,18.22; Joz 24,26n 13 Filištínci boli takí pokorení, že sa už neodvážili vtrhnúť na územie Izraela. Kým Samuel žil, doliehala na Filištíncov Hospodinova ruka. 14 Mestá, ktoré Filištínci zabrali Izraelu od Ekrónu po Gat, sa vrátili späť. Túto oblasť vyslobodil Izrael z područia Filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejčanmi vládol pokoj.7,14 Gn 15,16; Joz 15,11 15 Samuel súdil Izrael po celý svoj život.7,15 Sdc 10,1-5; 12,7-14 16 Každoročne sa vydával na okružnú cestu do Bételu, Gilgálu a Micpy a na všetkých týchto miestach súdil Izrael.7,16 Joz 5,9; 16,2; 18,26 17 Potom sa vracal späť do Rámy, kde mal svoj dom, kde tiež súdil Izrael. Aj tam postavil oltár Hospodinovi.7,17 Gn 12,7; Sdc 6,24; 1Sam 1,19; 14,35