Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Prípravy na boj proti Izraelitom

1 V tom čase zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Achíš povedal Dávidovi: „Iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčastniť na vojenskej výprave.“28,1 1Sam 29,1
2 Dávid odpovedal Achíšovi: „Určite sám spoznáš, čo dokáže tvoj služobník!“ Achíš povedal Dávidovi: „Doživotne ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu.“

Šaul v Én-Dóre

3 Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov.28,3 Ex 22,17; Lv 19,31; Dt 18,10n; 1Sam 25,1
4 Keď sa Filištínci zhromaždili, utáborili sa v Šunéme. Šaul zhromaždil celý Izrael a s ním sa utáboril v Gilbóe.28,4 Joz 19,18; 1Sam 31,1; 2Krľ 4,8 5 Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa a srdce sa mu veľmi rozbúšilo.28,5 Jób 18,11 6 Šaul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu neodpovedal ani v snoch, ani prostredníctvom urímu28,6 Urím a tummím boli posvätné lósy, možno jeden s prvým písmenom abecedy alef a druhý s posledným tav., ani prostredníctvom prorokov.28,6 Ex 28,30; Nm 27,21; Dt 33,8; 1Sam 14,37; Prís 1,28; Nár 2,9 7 Svojim služobníkom povedal: „Vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov, zájdem k nej a jej sa spýtam.“ Služobníci mu povedali: „Jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Én-Dóre.“ 8 Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: „Vešti mi pomocou ducha mŕtveho. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím.“28,8 1Krn 10,13; Iz 8,19 9 Žena mu však odpovedala: „Iste vieš, čo urobil Šaul a ako vyplienil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo ma chceš pripraviť o život? Chceš ma zabiť?“ 10 Šaul jej musel prisahať na Hospodina: „Akože žije Hospodin, za toto sa ti nič zlé nestane.“ 11 Žena sa spýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ Odpovedal: „Vyvolaj mi Samuela.“28,11 Sir 46,20 12 Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vykríkla a povedala Šaulovi: „Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaul!“ 13 Kráľ jej povedal: „Neboj sa! Čo vidíš?“ Žena odpovedala Šaulovi: „Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme.“ 14 Ďalej sa jej spýtal: „Ako vyzerá?“ Odpovedala: „Vystupuje akýsi starec zahalený do plášťa.“ Šaul si uvedomil, že je to Samuel. Poklonil sa tvárou po zem a vzdal mu poctu.28,14 2Krľ 2,8.13; Zach 13,4 15 Samuel povedal Šaulovi: „Prečo ma znepokojuješ a vyvolávaš?“ Šaul odpovedal: „Som vo veľkej tiesni. Filištínci útočia proti mne, Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani prostredníctvom prorokov a snov. Zavolal som ťa, aby si mi povedal, čo mám robiť.“28,15 Sdc 16,20; 1Sam 18,12 16 Samuel nato odvetil: „Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojím nepriateľom? 17 Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi.28,17 1Sam 15,28; 24,21 18 Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho pálčivý hnev proti Amalékom, preto s tebou Hospodin naloží dnes takto:28,18 Ex 17,14.16; 1Sam 15,3-9; 1Krľ 20,42; Jer 48,10 19 Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelské vojsko.“28,19 1Sam 31,6 20 Tu sa odrazu Šaul, ako bol dlhý, zvalil na zem. Samuelove slová ho vydesili. Okrem toho bol zoslabnutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy pristúpila k Šaulovi žena a keď videla, že je veľmi zdesený, povedala: „Pozri, tvoja služobnica ťa poslúchla a svoj život vystavila nebezpečenstvu, lebo som poslúchla slová, ktoré si mi povedal. 22 Teraz poslúchni, prosím, aj ty svoju služobnicu. Prinesiem ti kúsok chleba, zajedz si, aby si sa posilnil a mohol sa vydať na cestu.“ 23 On sa však zdráhal a povedal: „Nebudem jesť.“ Jeho služobníci i tá žena ho však vytrvalo ponúkali, kým ich neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala doma vykŕmené teľa. Hneď ho zabila, vzala aj múku, zamiesila ju a napiekla z nej nekvasené chleby. 25 Predložila to Šaulovi a jeho služobníkom. Tí sa najedli, vstali a ešte v tú noc odišli.