Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

28. kapitola

Prípravy na boj proti Izraelitom

1 V tom čase zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Achíš povedal Dávidovi: „Iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčastniť na vojenskej výprave.“28,1 1Sam 29,1
2 Dávid odpovedal Achíšovi: „Určite sám spoznáš, čo dokáže tvoj služobník!“ Achíš povedal Dávidovi: „Doživotne ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu.“

Saul v Én-Dóre

3 Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov.28,3 Ex 22,17; Lv 19,31; Dt 18,10n; 1Sam 25,1
4 Keď sa Filištínci zhromaždili, utáborili sa v Šunéme. Šaul zhromaždil celý Izrael a s ním sa utáboril v Gilbóe.28,4 Joz 19,18; 1Sam 31,1; 2Krľ 4,8 5 Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa a srdce sa mu veľmi rozbúšilo.28,5 Jób 18,11 6 Šaul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu neodpovedal ani v snoch, ani prostredníctvom urímu28,6 Urím a tummím boli posvätné lósy, možno jeden s prvým písmenom abecedy alef a druhý s posledným tav., ani prostredníctvom prorokov.28,6 Ex 28,30; Nm 27,21; Dt 33,8; 1Sam 14,37; Prís 1,28; Nár 2,9 7 Svojim služobníkom povedal: „Vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov, zájdem k nej a jej sa spýtam.“ Služobníci mu povedali: „Jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Én-Dóre.“ 8 Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: „Vešti mi pomocou ducha mŕtveho. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím.“28,8 1Krn 10,13; Iz 8,19 9 Žena mu však odpovedala: „Iste vieš, čo urobil Šaul a ako vyplienil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo ma chceš pripraviť o život? Chceš ma zabiť?“ 10 Šaul jej musel prisahať na Hospodina: „Akože žije Hospodin, za toto sa ti nič zlé nestane.“ 11 Žena sa spýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ Odpovedal: „Vyvolaj mi Samuela.“28,11 Sir 46,20 12 Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vykríkla a povedala Šaulovi: „Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaul!“ 13 Kráľ jej povedal: „Neboj sa! Čo vidíš?“ Žena odpovedala Šaulovi: „Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme.“ 14 Ďalej sa jej spýtal: „Ako vyzerá?“ Odpovedala: „Vystupuje akýsi starec zahalený do plášťa.“ Šaul si uvedomil, že je to Samuel. Poklonil sa tvárou po zem a vzdal mu poctu.28,14 2Krľ 2,8.13; Zach 13,4 15 Samuel povedal Šaulovi: „Prečo ma znepokojuješ a vyvolávaš?“ Šaul odpovedal: „Som vo veľkej tiesni. Filištínci útočia proti mne, Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani prostredníctvom prorokov a snov. Zavolal som ťa, aby si mi povedal, čo mám robiť.“28,15 Sdc 16,20; 1Sam 18,12 16 Samuel nato odvetil: „Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojím nepriateľom? 17 Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi.28,17 1Sam 15,28; 24,21 18 Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho pálčivý hnev proti Amalékom, preto s tebou Hospodin naloží dnes takto:28,18 Ex 17,14.16; 1Sam 15,3-9; 1Krľ 20,42; Jer 48,10 19 Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelské vojsko.“28,19 1Sam 31,6 20 Tu sa odrazu Šaul, ako bol dlhý, zvalil na zem. Samuelove slová ho vydesili. Okrem toho bol zoslabnutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy pristúpila k Šaulovi žena a keď videla, že je veľmi zdesený, povedala: „Pozri, tvoja služobnica ťa poslúchla a svoj život vystavila nebezpečenstvu, lebo som poslúchla slová, ktoré si mi povedal. 22 Teraz poslúchni, prosím, aj ty svoju služobnicu. Prinesiem ti kúsok chleba, zajedz si, aby si sa posilnil a mohol sa vydať na cestu.“ 23 On sa však zdráhal a povedal: „Nebudem jesť.“ Jeho služobníci i tá žena ho však vytrvalo ponúkali, kým ich neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala doma vykŕmené teľa. Hneď ho zabila, vzala aj múku, zamiesila ju a napiekla z nej nekvasené chleby. 25 Predložila to Šaulovi a jeho služobníkom. Tí sa najedli, vstali a ešte v tú noc odišli.