Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Dávid v Keile

1 Dávidovi priniesli správu: „Filištínci bojujú proti Keile a plienia humná.“23,1 Joz 15,44
2 Dávid si žiadal radu od Hospodina: „Mám ísť a pobiť týchto Filištíncov?“ Hospodin Dávidovi odpovedal: „Choď, pobiješ Filištíncov a zachrániš Keilu.“23,2-4 2Sam 5,19.23; 1Krľ 22,5 3 Dávidovi muži však namietali: „Už tu v Judsku tŕpneme strachom, a čo v Keile, keď nastúpime proti bojovým útvarom Filištíncov?“ 4 Dávid sa znovu utiekal o radu u Hospodina. Hospodin mu odpovedal: „Vstaň, zostúp do Keily, lebo ti Filištíncov vydám do rúk.“ 5 Dávid odišiel s mužmi do Keily, zaútočil na Filištíncov, odohnal im dobytok a pripravil im zdrvujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily.23,5 1Sam 19,8 6 Keď Achimelechov syn Ebjatár utekal k Dávidovi do Keily, niesol so sebou aj efód.23,6 1Sam 21,10; 22,20 7 Šaulovi hlásili, že Dávid vstúpil do Keily. Šaul povedal: „Boh mi ho vydal do moci. Tým, že vošiel do mesta, ktoré má bránu a závory, sám sa zatvoril.“ 8 Šaul vyzval všetok ľud na bojovú výpravu proti Keile, aby Dávida i jeho družinu obľahli. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul mu chystá zákerný úder, prikázal kňazovi Ebjatárovi: „Prines efód.“23,9 Nm 27,21; 1Sam 30,7 10 Dávid povedal: „Hospodin, Bože Izraela! Tvoj služobník počul, že Šaul hodlá vstúpiť do Keily a pre neho chce zničiť mesto.23,10 1Sam 22,19 11 Vydajú ma Keilčania do jeho rúk? Príde sem Šaul, ako to počul tvoj služobník? Hospodin, Bože Izraela, oznám to svojmu služobníkovi.“ Hospodin odpovedal: „On príde.“ 12 Dávid sa spytoval: „Vydali by Keilčania mňa i moju družinu Šaulovi do rúk?“ Hospodin odpovedal: „Vydali.“ 13 Potom Dávid a jeho šesťsto mužov odišli z Keily a potulovali sa z miesta na miesto. Keď Šaul dostal správu, že sa Dávid stiahol z Keily, výpravu zrušil.23,13 1Sam 25,13 14 Dávid sa spočiatku zdržiaval na ťažko prístupných miestach na púšti; potom aj v pohorí na púšti Zíf. Hoci Šaul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk.23,14 Joz 15,55 15 Dávid si uvedomil, že cieľom Šaulovej výpravy bolo pripraviť ho o život, a preto bol v Chorši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral za Dávidom do Chorše, aby ho v Božom mene povzbudil. 17 Povedal mu: „Neboj sa, lebo ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojím zástupcom. Vie to i môj otec Šaul.“23,17 1Sam 20,30n; 24,21 18 Obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Chorši a Jonatán odišiel domov.23,18 1Sam 18,3; 20,16.42; 2Sam 21,7 19 Zífania prišli k Šaulovi do Gibey so správou: „Dávid sa skrýva u nás v Chorši v ťažko prístupných pevnostiach, a to na kopci Chachila, južne od Ješimóna.23,19 1Sam 26,1; Ž 54,2 20 Ak teda, kráľ, sa ti tak veľmi žiada ta ísť, choď. My sa už postaráme, aby sa dostal do rúk kráľa.“ 21 Šaul povedal: „Ste požehnaní od Hospodina, lebo ste mali so mnou súcit. 22 Len choďte a vytrvalo pokračujte ďalej. Zistite presné miesto, kde sa zdržiava a osobu, ktorá ho tam videla. Počul som, že je veľmi ľstivý. 23 Pozorne prehľadajte všetky skrýše, kde by sa mohol skryť, a vráťte sa ku mne so spoľahlivými údajmi. Potom pôjdem s vami, a ak bude v krajine, budem po ňom pátrať medzi všetkými judskými rodinami.“ 24 Zífania odišli od Šaula domov. Dávid sa vtedy so svojimi mužmi nachádzal na púšti Maón v Arabe, južne od Ješimóna.23,24 Joz 15,55; 1Sam 25,2 25 Šaul so svojimi mužmi odišiel na prieskum. Keď to hlásili Dávidovi, zišiel nižšie ku skale a zdržiaval sa na púšti Maón. Dopočul sa o tom Šaul a tam prenasledoval Dávida. 26 Pritom Šaul postupoval po jednom úbočí vrchu, Dávid a jeho muži po druhom. Dávid musel urýchlene ujsť Šaulovi. Šaul a jeho muži obkľučovali Dávida a jeho mužov a chceli ich zajať. 27 Vtom prišiel k Šaulovi posol s odkazom: „Ponáhľaj sa, lebo do krajiny vtrhli Filištínci.“ 28 Šaul prestal prenasledovať Dávida a šiel proti Filištíncom. Preto nazvali to miesto: „Skala rozdelenia.“