Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Dávid v Keíle

1 Dávidovi priniesli správu: „Filištínci bojujú proti Keile a plienia humná.“23,1 Joz 15,44
2 Dávid si žiadal radu od Hospodina: „Mám ísť a pobiť týchto Filištíncov?“ Hospodin Dávidovi odpovedal: „Choď, pobiješ Filištíncov a zachrániš Keilu.“23,2-4 2Sam 5,19.23; 1Krľ 22,5 3 Dávidovi muži však namietali: „Už tu v Judsku tŕpneme strachom, a čo v Keile, keď nastúpime proti bojovým útvarom Filištíncov?“ 4 Dávid sa znovu utiekal o radu u Hospodina. Hospodin mu odpovedal: „Vstaň, zostúp do Keily, lebo ti Filištíncov vydám do rúk.“ 5 Dávid odišiel s mužmi do Keily, zaútočil na Filištíncov, odohnal im dobytok a pripravil im zdrvujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily.23,5 1Sam 19,8 6 Keď Achimelechov syn Ebjatár utekal k Dávidovi do Keily, niesol so sebou aj efód.23,6 1Sam 21,10; 22,20 7 Šaulovi hlásili, že Dávid vstúpil do Keily. Šaul povedal: „Boh mi ho vydal do moci. Tým, že vošiel do mesta, ktoré má bránu a závory, sám sa zatvoril.“ 8 Šaul vyzval všetok ľud na bojovú výpravu proti Keile, aby Dávida i jeho družinu obľahli. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul mu chystá zákerný úder, prikázal kňazovi Ebjatárovi: „Prines efód.“23,9 Nm 27,21; 1Sam 30,7 10 Dávid povedal: „Hospodin, Bože Izraela! Tvoj služobník počul, že Šaul hodlá vstúpiť do Keily a pre neho chce zničiť mesto.23,10 1Sam 22,19 11 Vydajú ma Keilčania do jeho rúk? Príde sem Šaul, ako to počul tvoj služobník? Hospodin, Bože Izraela, oznám to svojmu služobníkovi.“ Hospodin odpovedal: „On príde.“ 12 Dávid sa spytoval: „Vydali by Keilčania mňa i moju družinu Šaulovi do rúk?“ Hospodin odpovedal: „Vydali.“ 13 Potom Dávid a jeho šesťsto mužov odišli z Keily a potulovali sa z miesta na miesto. Keď Šaul dostal správu, že sa Dávid stiahol z Keily, výpravu zrušil.23,13 1Sam 25,13 14 Dávid sa spočiatku zdržiaval na ťažko prístupných miestach na púšti; potom aj v pohorí na púšti Zíf. Hoci Šaul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk.23,14 Joz 15,55 15 Dávid si uvedomil, že cieľom Šaulovej výpravy bolo pripraviť ho o život, a preto bol v Chorši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral za Dávidom do Chorše, aby ho v Božom mene povzbudil. 17 Povedal mu: „Neboj sa, lebo ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojím zástupcom. Vie to i môj otec Šaul.“23,17 1Sam 20,30n; 24,21 18 Obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Chorši a Jonatán odišiel domov.23,18 1Sam 18,3; 20,16.42; 2Sam 21,7 19 Zífania prišli k Šaulovi do Gibey so správou: „Dávid sa skrýva u nás v Chorši v ťažko prístupných pevnostiach, a to na kopci Chachila, južne od Ješimóna.23,19 1Sam 26,1; Ž 54,2 20 Ak teda, kráľ, sa ti tak veľmi žiada ta ísť, choď. My sa už postaráme, aby sa dostal do rúk kráľa.“ 21 Šaul povedal: „Ste požehnaní od Hospodina, lebo ste mali so mnou súcit. 22 Len choďte a vytrvalo pokračujte ďalej. Zistite presné miesto, kde sa zdržiava a osobu, ktorá ho tam videla. Počul som, že je veľmi ľstivý. 23 Pozorne prehľadajte všetky skrýše, kde by sa mohol skryť, a vráťte sa ku mne so spoľahlivými údajmi. Potom pôjdem s vami, a ak bude v krajine, budem po ňom pátrať medzi všetkými judskými rodinami.“ 24 Zífania odišli od Šaula domov. Dávid sa vtedy so svojimi mužmi nachádzal na púšti Maón v Arabe, južne od Ješimóna.23,24 Joz 15,55; 1Sam 25,2 25 Šaul so svojimi mužmi odišiel na prieskum. Keď to hlásili Dávidovi, zišiel nižšie ku skale a zdržiaval sa na púšti Maón. Dopočul sa o tom Šaul a tam prenasledoval Dávida. 26 Pritom Šaul postupoval po jednom úbočí vrchu, Dávid a jeho muži po druhom. Dávid musel urýchlene ujsť Šaulovi. Šaul a jeho muži obkľučovali Dávida a jeho mužov a chceli ich zajať. 27 Vtom prišiel k Šaulovi posol s odkazom: „Ponáhľaj sa, lebo do krajiny vtrhli Filištínci.“ 28 Šaul prestal prenasledovať Dávida a šiel proti Filištíncom. Preto nazvali to miesto: „Skala rozdelenia.“