Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Dávidov potulný život

1 Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Adulláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním.22,1 2Sam 23,13; Ž 57,1
2 Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi štyristo a on sa stal ich vodcom.22,2 Sdc 11,3; 2Sam 24,11-13 3 Odtiaľ odišiel Dávid do moábskej Micpy a moábskeho kráľa požiadal: „Dovoľ, aby môj otec a moja matka zostali u vás, kým nezistím, ako so mnou naloží Boh.“22,3 Rút 1,1; 4,17 4 Dávid ich priviedol k moábskemu kráľovi a bývali s ním, kým sa on zdržiaval v pevnosti. 5 Prorok Gád povedal Dávidovi: „Nezdržiavaj sa v pevnosti, ale choď do Judska.“ Dávid šiel a prišiel do lesa Cheret.22,5 2Sam 24,11; 1Krn 21,9; 2Krn 29,25; Ž 63,1

Vyvraždenie kňazov v Nóbe

6 Šaul sa dopočul, že Dávida videli aj s mužmi, čo boli s ním. Šaul vtedy sedel pod tamariškou na výšine v Gibei. V ruke mal kopiju a všetci jeho služobníci stáli okolo neho.
7 Šaul povedal služobníkom, čo boli okolo neho: „Dobre počúvajte, Benjamínovci. Neponúkal aj vám všetkým Izajov syn polia a vinice? Neustanovil aj vás všetkých za tisícnikov a stotníkov? 8 Všetci ste sa sprisahali proti mne. Nebolo nikoho, kto by ma upozornil, že môj syn uzavrel zmluvu s Izajovým synom. Nikto z vás nemal so mnou súcit a neprezradil, že môj syn podnietil môjho služobníka k vzbure, aby sliedil za mnou, ako je to dodnes.“22,8 1Sam 18,3 9 Vtom sa ozval Edómčan Doég, ktorý stál medzi Šaulovými služobníkmi: „Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nóbu k Achitúbovmu synovi Achimelechovi.22,9 1Sam 21,8; Ž 52,2 10 Pre neho žiadal radu od Hospodina a Dávidovi dal aj potraviny i meč Filištínca Goliáša.“22,10 1Sam 21,10 11 Nato si dal kráľ predvolať Achitúbovho syna, kňaza Achimelecha, i celú jeho rodinu, kňazov z Nóbu a tí všetci prišli ku kráľovi. 12 Šaul povedal: „Syn Achitúba, dobre počúvaj.“ Ten odvetil: „Tu som, pane.“ 13 Šaul mu povedal: „Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj Izajov syn tým, že ste dali Dávidovi chlieb i meč a pre neho ste žiadali radu od Boha, aby povstal proti mne a chystal mi úklady, ako je to dnes?“ 14 Achimelech odvetil kráľovi: „Máš medzi služobníkmi spoľahlivejšieho než je Dávid, kráľov zať a veliteľ tvojej telesnej stráže, ktorý požíva úctu v celom tvojom dome?22,14 1Sam 18,27 15 Či som sa iba dnes prvýkrát pre neho utiekal k Bohu o radu? Veru nie! Nech neupodozrieva kráľ svojho služobníka a celú moju rodinu. Veď tvoj služobník nemal o tom všetkom ani potuchy.“ 16 Kráľ mu však povedal: „Achimelech, ty i celá tvoja rodina musíte zomrieť.“ 17 Kráľ prikázal bežcom, ktorí ho obklopovali: „Obkľúčte a pobite Hospodinových kňazov, lebo držia s Dávidom. Hoci vedeli, že je na úteku, neoznámili mi to.“ No služobníci kráľovi nechceli vystrieť ruku proti Hospodinovým kňazom a pozabíjať ich.22,17 Sk 5,29 18 Kráľ povedal Doégovi: „Pristúp teda sám a pobi kňazov!“ Edómčan Doég pristúpil a sám ich pobil. V ten deň usmrtil osemdesiatpäť mužov, čo nosili ľanový efód.22,18 1Sam 2,18 19 Mečom vyhubil i kňazské mesto Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ovce.22,19 1Sam 21,2 20 Zachránil sa iba jeden syn Achimelecha, Achitúbovho syna, menom Ebjatár, ktorý ušiel k Dávidovi.22,20 1Sam 23,6; 2Sam 8,17; 15,24; Mk 2,26 21 Ebjatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Šaul povraždil Hospodinových kňazov. 22 Dávid povedal Ebjatárovi: „Už vtedy, keď tam bol Edómčan Doég, som vedel, že to určite udá Šaulovi. Nesiem zodpovednosť za všetkých členov tvojej rodiny.22,22 1Sam 21,8 23 Zostaň pri mne a neboj sa! Každý, kto ohrozuje môj život, ohrozuje aj tvoj život. Pri mne budeš v bezpečí.“