12. kapitola

Samuelova rozlúčka

1 Samuel povedal celému Izraelu: „Vyhovel som vám vo všetkom, o čo ste ma žiadali, a ustanovil som nad vami kráľa.12,1 1Sam 8,7.22; 11,15
2 Odteraz vás povedie kráľ. Ja som zostarel a ošedivel. Moji synovia však, ako vidno, sú medzi vami. Viedol som vás od svojej mladosti až dodnes.12,2 Nm 27,17 3 Som tu. Odpovedzte mi pred Hospodinom a jeho pomazaným: Vzal som niekomu vola alebo osla? Utláčal som niekoho alebo som mu ukrivdil? Vzal som od niekoho úplatok, aby som prižmúril oči? Ak áno, nahradím vám to!“12,3 Nm 16,15; Dt 16,19; Sir 46,19 4 Odpovedali mu: „Neutláčal si nás, nekrivdil si nám ani si od nikoho nič nevzal.“ 5 Povedal im: „Hospodin je svedkom proti vám a dnes je svedkom aj jeho pomazaný, že ste pri mne nič také nenašli.“ Odpovedali: „Je svedkom.“ 6 Samuel povedal ľudu: „Svedkom je Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša s Áronom a vyviedol vašich otcov z Egypta. 7 Teraz sa postavte, aby som vás súdil pred Hospodinom podľa všetkých jeho spravodlivých skutkov, ktoré preukázal vám i vašim otcom.12,7 Rim 1,17 8 Keď Jákob prišiel do Egypta a vaši otcovia volali k Hospodinovi o pomoc, poslal Mojžiša a Árona. Tí vyviedli odtiaľ vašich otcov a usadili ich na tomto mieste.12,8 Gn 46,6; Ex 2,23; 3,7 9 Oni však zabudli na Hospodina, svojho Boha, preto ich vydal do moci Siseru, veliteľa chacórskeho vojska, do moci Filištíncov a moábskeho kráľa, ktorí proti nim bojovali.12,9 Sdc 3,12.31; 4,2; 10,7; 13,1 10 Vtedy sa dovolávali pomoci u Hospodina: ‚Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme baalom a aštartám. Teraz nás vysloboď z područia našich nepriateľov a budeme ti slúžiť.‘12,10 Sdc 2,13; 3,7; 10,10; 1Sam 7,6 11 Hospodin poslal Jerubbaala, Bedána, Jefteho a Samuela, vyslobodzoval vás z moci okolitých nepriateľov, takže ste mohli bývať v bezpečí.12,11 Sdc 6,32; 7,1; 11,1; 1Sam 7,3 12 Keď ste videli, že vás ohrozuje ammónsky kráľ Nacháš, povedali ste mi: ‚Nie! Nech nám vládne kráľ!‘ Vaším kráľom je predsa Hospodin, váš Boh.12,12 Sdc 8,22n; 1Sam 8,5.19; 11,1n 13 Teraz tu máte kráľa, ktorého ste si zvolili a žiadali. Hospodin vám teda ustanovil kráľa.12,13 Sk 13,21 14 Ak sa budete báť Hospodina, ak mu budete slúžiť a poslúchať ho, ak nebudete odporovať jeho príkazom, stanete sa nasledovníkmi Hospodina, vášho Boha, vy aj s kráľom, ktorý vám bude vládnuť.12,14 Dt 13,5 15 Ak ho však nebudete poslúchať, ak budete odporovať jeho príkazom, Hospodinova ruka zasiahne proti vám i vašim otcom.12,15 Nm 14,29-35; Sdc 2,15 16 Ešte raz sa postavte a sledujte veľký div, ktorý vykoná Hospodin pred vami. 17 Práve prebieha žatva pšenice. Budem vzývať Hospodina, aby zoslal hromobitie a dážď. Sami sa presvedčíte, že žiadať si kráľa je Hospodinovi obzvlášť protivné.“12,17 Ex 9,23; Prís 26,1; Iz 7,10-16 18 Samuel vzýval Hospodina a on v ten deň zoslal hromobitie a dážď. Všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela.12,18 Ex 9,28; 10,17 19 Všetci naliehali na Samuela: „Pros Hospodina, svojho Boha, za svojich služobníkov, aby sme nepomreli. Ku všetkým svojim hriechom sme totiž pridali ďalšie zlo: Žiadali sme si kráľa.“ 20 Samuel odpovedal ľudu: „Nebojte sa! Spáchali ste síce všetko to zlo, len sa neodvracajte od Hospodina, ale slúžte mu celým srdcom. 21 Neobracajte sa k ničotám, ktoré neosožia, ani nezachraňujú; sú to len ničoty.12,21 Dt 32,37n; Ž 115,4-8; Iz 41,29 22 Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud.12,22 Dt 26,17; 27,9; Joz 7,9; Ž 106,8 23 Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Chcem vás i ďalej učiť dobrej a pravej ceste.12,23 Gn 18,23-32; 1Sam 7,8n; 12,19; Lk 22,32 24 Len sa bojte Hospodina a celým srdcom mu verne slúžte. Uvážte, čo všetko pre vás urobil!12,24 Dt 6,12-15; 2Krľ 17,39 25 No ak by ste páchali zlo, zahyniete aj so svojím kráľom.“