2. kapitola

Živý kameň a svätý národ

1 Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania2,1 Ef 4,22
2 a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu,2,2 1Kor 3,1-2 3 keď ste už okúsili, že Pán je dobrý.2,3 Ž 34,9; Heb 6,4 4 Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.2,4 Ž 118,22; Iz 28,16; Mt 21,42 5 Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.2,5 Ex 19,5-6; Iz 61,6; Mt 16,18; Rim 12,1; Ef 2,21.22; Heb 13,15; 1Pt 2,9 6 Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený, vzácny; kto verí v neho, nebude zahanbený.2,6 Iz 28,16 7 Pre vás, veriacich, je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, ktorý stavitelia zavrhli; ten sa stal uholným kameňom2,7 Ž 118,22; Zach 12,3; Mt 21,42 8 a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo sú neposlušní slovu — na to boli aj určení.2,8 Iz 8,14-15; Rim 9,33 9 Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.2,9 Ex 19,5-6; Dt 4,20; 7,6; 14,2; Iz 9,2; 43,20-21; Tít 2,14; Zj 1,6 10 Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.2,10 Oz 2,25

Žite ako Boží služobníci

11 Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.2,11 Ž 39,13; Ga 5,17; Jk 4,1
12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.2,12 Iz 10,3; Mt 5,16; Rim 12,17.18 13 S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu: či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi,2,13 Rim 13,1-4; Tít 3,1 14 alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. 15 Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí.2,15 1Pt 3,16 16 Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci.2,16 Ga 5,13 17 Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!2,17 Prís 24,21; Rim 12,10; 13,7

Príklad Kristovho utrpenia

18 Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým.2,18 Ef 6,5; Kol 3,22; Tít 2,9
19 Veď je to milosť2,19 Var. Bohu milé., ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí.2,19-20 Mt 5,10.44; Lk 6,32.33; 1Pt 3,14.17 20 Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je milosť pred Bohom. 21 Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.2,21 Mt 16,24; Jn 13,15 22 On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach.2,22-25 Iz 53; 1Pt 3,9 23 Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 24 On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení.2,24 Iz 53,5; Rim 6,11; 2Kor 5,21; Kol 2,14; Heb 9,28 25 Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi2,25 Gr. episkopos = ochranca, dozorca. svojich duší.2,25 Iz 53,6; Ez 34,5-6; Múd 1,6; Mt 9,36