9. kapitola

Smrť Júdu Makabejského

1 Demetrios sa dozvedel, že Nikanor a jeho vojsko padli v boji. Rozhodol sa druhý raz poslať do judskej krajiny Bakchida a Alkima a s nimi pravé krídlo vojska.
2 Vydali sa na pochod ku Galgale a obľahli Mésalót v Arbélsku9,2 Ide asi o lokalitu v Galilei so systémom jaskynných skrýš.; dobyli ho a povraždili tam veľmi mnoho ľudí. 3 V prvom mesiaci roku stopäťdesiatdva9,3 T. j. v r. 160 pred Kr. sa utáborili pri Jeruzaleme. 4 Potom vyrazili a pochodovali do Berey s dvadsiatimi tisícami pešiakov a s dvoma tisíckami jazdcov. 5 Júda sa utáboril v Elase s tromi tisícami vybraných mužov. 6 Keď videli také početné vojsko, dostali strach. Mnohí sa vytratili z tábora, takže z nich zostalo len osemsto mužov. 7 Keď Júda videl, že sa mu vojsko rozutekalo pred hroziacim bojom, zovrelo mu srdce, pretože ich už nemal kedy zhromaždiť. 8 Vyšiel a povedal tým, čo zostali pri ňom: „Vstaňme a vyrazme proti svojim protivníkom, azda uvládzeme bojovať proti nim.“ 9 Oni ho od toho odrádzali slovami: „Nebudeme vládať. Ak si však teraz zachránime životy, vrátime sa i so svojimi bratmi a potom budeme bojovať proti nim. Teraz nás je primálo.“ 10 No Júda povedal: „Nech nám ani nenapadne, aby sme pred nimi utekali. Ak prišiel náš čas, mužne zomrime za svojich bratov, ale nezanechajme škvrnu na svojej sláve.“ 11 Vtedy vojsko nepriateľov vyrazilo z tábora a postavilo sa proti nim. Jazda sa rozdelila na dve časti. Prakovníci a lukostrelci išli pred vojskom a v prvých radoch boli tí najschopnejší. Bakchides bol na pravom krídle. 12 Vojenský šík sa blížil z dvoch strán za zvuku poľníc. Aj na Júdovej strane zatrúbili na poľniciach. 13 Zem sa chvela od hrmotu vojsk. Boj trval od rána až do večera. 14 Keď Júda zbadal, že Bakchides s jadrom jeho vojska je na pravej strane, zhromaždil okolo seba tých najodvážnejších. 15 Rozdrvili pravé krídlo nepriateľov a prenasledovali ich až po vrch Azót. 16 Keď nepriatelia na ľavej strane videli, že ich pravé krídlo bolo rozdrvené, obrátili sa a pustili sa za Júdom a jeho mužmi. 17 Boj zosilnel a na oboch stranách bolo mnoho padlých a ranených. 18 Aj Júda padol. Ostatní ušli. 19 Jonatán a Šimon odniesli svojho brata Júdu a pochovali ho v hrobe svojich predkov v Módeine.9,19 1Mak 2,69-70; 13,25-30 20 Oplakávali ho a celý Izrael za ním veľmi nariekal. Mnoho dní trúchlili a hovorili: 21 „Ako len padol hrdina, záchranca Izraela!“9,21 2Sam 1,25.27 22 Ostatné správy o Júdovi, jeho bojoch a hrdinských činoch, ktoré vykonal, ani správy o jeho vznešenosti nie sú zapísané, lebo ich bolo veľmi mnoho.9,22 1Mak 16,23-24

Jonatán vodcom

23 Po Júdovej smrti sa vynorili vierolomníci vo všetkých krajoch Izraela a vystúpili všetci páchatelia neprávosti.
24 V tých dňoch prepukol veľmi veľký hlad, akoby aj zem odpadla s nimi. 25 Vtedy si Bakchides vybral bezbožných mužov a ustanovil ich za pánov nad krajinou. 26 Tí sliedili, vyhľadávali Júdových prívržencov a privádzali ich pred Bakchida. On sa na nich pomstil a hanobil ich. 27 V Izraeli nastalo veľké súženie, akého nebolo odvtedy, čo medzi nimi vystúpil posledný prorok.9,27 Ž 74,9; 1Mak 4,46 28 Vtedy sa zhromaždili všetci prívrženci Júdu a povedali Jonatánovi: 29 „Odvtedy, čo zomrel tvoj brat Júda, nenašiel sa nikto jemu podobný, ktorý by sa ako vodca postavil proti nepriateľom a proti Bakchidovi a proti tým, čo sú protivníkmi nášho národa. 30 Preto sme si dnes vybrali teba, aby si nám bol namiesto neho vládcom a ako vodca bojoval s nami v našom boji.“ 31 Jonatán prevzal v tom čase vedenie a postavil sa na miesto svojho brata Júdu.

Pomsta za Jána

32 Bakchides sa to dozvedel a usiloval sa ho zabiť.
33 Jonatán a jeho brat Šimon aj všetci jeho spoločníci sa o tom dopočuli, ušli na púšť Tekoa a utáborili sa pri vodách vodnej nádrže Asfar. 34 Bakchidovi o tom podali správu v sobotu a on s celým vojskom prešiel za Jordán. 35 Vtedy Jonatán poslal svojho brata ako vodcu skupiny a prosil svojich priateľov Nabatejčanov, aby si u nich mohli odložiť svoje zásoby, keďže ich mali veľmi veľa. 36 Vtedy však vyšli synovia Jambriho z Medeby, zajali Jána, zmocnili sa všetkého, čo mal, a s korisťou ušli. 37 Po týchto udalostiach hlásili Jonatánovi a jeho bratovi Šimonovi: „Jambriho synovia robia veľkú svadbu a s veľkým sprievodom povedú nevestu z Nadabatu, dcéru jedného z popredných kanaánskych kniežat.“ 38 Vtedy sa rozpomenuli na krv svojho brata Jána, vytiahli na nich a ukryli sa do skrýše pod horou. 39 Keď pozdvihli zrak, videli veľký hlučný sprievod. Ženích, jeho priatelia a bratia išli im v ústrety s bubienkami, mnohými hudobnými nástrojmi a mnohými zbraňami. 40 Vtedy na nich zaútočili z úkrytu a pozabíjali ich. Bolo mnoho ranených i padlých a ostatní poutekali do hôr. Ukoristili všetko, čo mali pri sebe. 41 Svadba sa zmenila na smútok a hlas ich hudobných nástrojov na žalospev. 42 Tak sa pomstili za krv svojho brata a vrátili sa do močaristej nížiny pri Jordáne.

Boj s Bakchidom

43 Dopočul sa o tom Bakchides a v sobotu prišiel s veľkým vojskom až k brehom Jordánu.
44 Vtedy Jonatán povedal svojim druhom: „Vstaňme a bojujme o svoj život, lebo dnes to nie je ako včera a predvčerom. 45 Pozrite, boj nám hrozí spredu i zozadu; z jednej strany je voda Jordánu, z druhej močiare a húštiny. Nemáme kam uniknúť. 46 Teraz volajte k nebu, aby ste boli zachránení z rúk svojich nepriateľov.“ 47 Potom sa rozpútal boj. Jonatán už vzťahoval ruku, aby zasiahol Bakchida, ale ten sa pred ním stiahol. 48 Vtedy sa Jonatán a jeho druhovia vrhli do Jordánu a preplávali na druhý breh. Nepriatelia za nimi cez Jordán neprešli. 49 Toho dňa padlo z Bakchidových ľudí asi tisíc mužov. 50 Vrátil sa do Jeruzalema a v Judsku vystaval opevnené mestá, pevnosť v Jerichu, Emauzoch, Bét-Choróne, Bételi, Tamnate, Faratóne a Tefóne s vysokými múrmi, bránami a závorami. 51 Umiestnil v nich posádky, aby utláčali Izrael. 52 Opevnil mestá Betsur a Gazaru s pevnosťou a umiestnil v nich vojská a zásoby potravín. 53 Synov popredných mužov krajiny vzal ako rukojemníkov a uväznil ich v pevnosti v Jeruzaleme. 54 V druhom mesiaci roku stopäťdesiattri9,54 T. j. v r. 159 pred Kr. Alkimos dal odstrániť múr okolo vnútorného nádvoria svätyne, aby tak zničil dielo prorokov. Len čo sa začalo s búraním,9,54 Ezd 6,4; Ag 1,1.8; Zach 4,8-9 55 Alkimos dostal porážku a tým bolo dielo ochromené. V kŕči znehybneli jeho ústa, pre ochrnutie nemohol vysloviť ani slovo; nemohol dať rozkazy ani čo sa týka jeho vlastného domu. 56 V tom čase umrel Alkimos vo veľkom trápení. 57 Keď Bakchides videl, že Alkimos zomrel, vrátil sa ku kráľovi. Judská krajina mala potom dva roky pokoj. 58 Vtedy sa všetci vierolomní radili takto: „Hľa, Jonatán a tí, čo sú s ním, sa cítia byť v bezpečí. Priveďme teraz Bakchida a za jedinú noc ich všetkých pochytá.“ 59 Odišli a radili sa s ním. 60 Bakchides vyrazil a prišiel s veľkým vojskom. Tajne poslal listy všetkým svojim spojencom, ktorí boli v Judsku, aby chytili Jonatána a jeho spoločníkov. Nemohli to však urobiť, lebo ich úmysly vyšli najavo. 61 Jonatán a Šimon však pochytali okolo päťdesiat mužov z obyvateľov krajiny, ktorí navádzali na zlo, a zabili ich. 62 Potom sa Jonatán a Šimon so svojimi druhmi utiahli do Betbasy v púšti. Vystavali, čo tam bolo zbúrané, a mesto opevnili. 63 Keď sa o tom dozvedel Bakchides, zhromaždil celé svoje vojsko a povolal do zbrane aj ľudí z Judska. 64 Prišiel a utáboril sa oproti Betbase, zhotovil obliehacie stroje a mnoho dní mesto dobýjal. 65 Vtedy Jonatán nechal svojho brata Šimona v meste a on sa vydal do kraja. Vyšiel iba s malým počtom ľudí. 66 Porazil Odoméra a jeho bratov, ako aj synov Fasiróna v ich stanovom tábore. Keď začal porážať nepriateľov, vzrástla jeho vojenská sila. 67 Vtedy aj Šimon a jeho druhovia vyrazili z mesta a spálili obliehacie stroje. 68 Bojoval proti Bakchidovi a porazil ho. Tvrdo ho potlačil, takže jeho zámer i celý jeho zásah zlyhal. 69 Bakchides sa rozpálil hnevom proti vierolomným mužom, ktorí mu poradili, aby prišiel do ich krajiny. Mnohých z nich usmrtil a rozhodol sa vrátiť do svojej krajiny. 70 Keď sa to dozvedel Jonatán, poslal k nemu vyslancov, aby sa s ním dohodli na mieri a na vydaní rukojemníkov. 71 Prijal to a urobil podľa jeho slov. Prisahal mu, že sa mu nebude pomstiť vo zvyšku svojho života. 72 Vrátil mu zajatcov, ktorých predtým zajal v judskej krajine. Obrátil sa a odišiel do svojej krajiny. Predsavzal si, že už nikdy do ich končín nevkročí. 73 Tak utíchli zbrane v Izraeli. Jonatán sa usadil v Michmáse. Začal vládnuť ako sudca nad ľudom a odstránil z Izraela bezbožných.9,73 Sdc 10,2-3; 12,7-14; 15,20; 1Sam 7,15-16