8. kapitola

Chvála Rimanov

1 Júda sa dopočul o sláve Rimanov, o tom, akí sú vojensky mocní a akú priazeň prejavujú všetkým, čo sa k nim pridávajú8,1 Alt. akí sú vojensky mocní a že vyhovejú všetkým predostretým požiadavkám.. S tými vraj, ktorí prejdú na ich stranu, uzavrú priateľstvo — slovom, že sú vojensky mocní.
2 Opisovali mu ich boje a hrdinské činy, ktoré vykonali medzi Galaťanmi8,2 Ide zrejme o kmene Keltov alebo Galov usadené na juh od Álp., že si ich podmanili a urobili svojimi poplatníkmi, 3 aj o tom, čo urobili v Hispánii, ako sa zmocnili miestnych baní na striebro a zlato, 4 že si vďaka svojej rozvahe a vytrvalosti podrobili celú krajinu, hoci je to miesto veľmi ďaleko od nich; ako zničili kráľov, ktorí prišli proti nim od konca zeme, a zasadili im ťažký úder a tí, čo prežili, im každoročne odvádzajú poplatky. 5 Filipa a Perzea, kráľa Kitejov, i tých, čo sa im vzopreli, vraj rozdrvili v boji a podmanili si ich. 6 Aj Antiocha, veľkého kráľa Ázie, ktorý vytiahol proti nim do boja a mal stodvadsať slonov, jazdu i vojenské vozy a veľmi veľké vojsko, zdrvujúco porazili. 7 Chytili ho živého a prikázali, aby im on i jeho nástupcovia na tróne odvádzali veľké poplatky, dávali rukojemníkov a odstúpili časť krajiny: 8 územie Indie, Médska a Lýdie ako svoje najlepšie krajiny. Keď mu ich vzali, dali ich kráľovi Eumenovi. 9 Niektorí Gréci sa vraj rozhodli prísť ich zničiť, 10 ale Rimania sa dozvedeli o tom zámere a vyslali proti nim len jedného vojvodcu. Rozpútali vojnu, v ktorej mnoho Grékov padlo a bolo zranených, ich ženy a deti odvliekli do zajatia a vyplienili ich krajinu, zmocnili sa ich územia, rozbúrali ich pevnosti a majú ich podrobených až dodnes. 11 Aj ostatné kráľovstvá a ostrovy, ktoré sa kedysi postavili proti nim, Rimania zničili a uvrhli ich do poroby, ale voči svojim priateľom a voči tým, čo sa zverili pod ich ochranu, zachovali priateľstvo. 12 Podrobili si blízkych i vzdialených kráľov a všetci, čo začuli ich meno, mali z nich strach. 13 Za kráľov ustanovujú tých, ktorým chcú sami pomôcť k trónu, zosadzujú, koho chcú; takto dosiahli veľkú moc. 14 Napriek tomu ani jeden z nich si nenasadil kráľovskú čelenku, ani sa neobliekal do purpuru, aby sa tým vystatoval. 15 Zriadili senát a denne sa tristodvadsať poradcov ustavične radí o všetkom, čo sa týka správneho vedenia ľudu. 16 Jedného človeka každoročne poveria, aby stál na jeho čele a aby vládol nad celou krajinou a všetci ho poslúchajú a niet medzi nimi závisti ani žiarlivosti.

Spojenectvo s Rímom

17 Potom si Júda vybral Eupolema, Jánovho syna a Akkovho vnuka, a Jásona, Eleazárovho syna, a poslal ich do Ríma, aby dohodli priateľstvo a spojenectvo,8,17 2Mak 4,11
18 aby sňali z nich jarmo, lebo pozorovali, že kráľovstvo Grékov veľmi zotročuje Izrael. 19 Odišli teda do Ríma. Bola to veľmi dlhá cesta. Keď vstúpili do senátu, prehovorili takto: 20 „Júda Makabejský a jeho bratia i celý židovský národ nás poslali k vám, aby sme uzavreli s vami spojenectvo v boji a mieri, aby sme boli zapísaní medzi vašich spojencov a priateľov.“ 21 Táto reč sa im zapáčila. 22 Toto je odpis dokumentu, ktorý zapísali na bronzových tabuliach a poslali do Jeruzalema, aby tam bol pre nich pamätníkom o uzavretí mieru a vojenského spojenectva:8,22 1Mak 14,18.26.48 23 „Večné blaho Rimanom i židovskému národu na mori i na súši. Kiež je od nich vzdialený meč a nepriateľ. 24 Ak by sa začala prv vojna proti Rímu alebo jednému z jeho spojencov v celej ich ríši, 25 bude židovský národ celým srdcom spolu s nimi bojovať, ako to budú vyžadovať okolnosti. 26 Nepriateľom nebudú dávať ani zaobstarávať obilie, ani zbrane, ani peniaze, ani lode. Tak rozhodol Rím. Tieto záväzky sa budú dodržiavať v plnom rozsahu8,26 Alt. bez nároku na odškodnenie.. 27 Podobne, keby sa najprv rozpútala vojna proti židovskému národu, Rimania budú ako spojenci ochotne bojovať, ako to budú vyžadovať okolnosti. 28 Nepriateľom nebudú dodávať obilie ani zbrane, ani peniaze, ani lode. Tak rozhodol Rím. Tieto záväzky sa budú dodržiavať bez akejkoľvek zákernosti. 29 V zmysle týchto slov uzavreli Rimania zmluvu so židovským národom. 30 Ak by po uzavretí zmluvy chceli jedni či druhí niečo k tomu pridať alebo z toho ubrať, urobia tak podľa svojho spoločného rozhodnutia. To, čo pridajú alebo uberú, bude platné. 31 Čo sa týka škôd, ktoré im narobil kráľ Demetrios, napísali sme mu: ‚Prečo si položil svoje jarmo na Židov, našich priateľov a spojencov? 32 Ak budú ešte žalovať proti tebe, postavíme sa za ich práva a budeme proti tebe bojovať na mori i na súši.‘“