Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Obyvatelia Jeruzalema

1 Všetci Izraeliti sa dali zapísať do rodového zoznamu a dostali sa do Knihy izraelských a judských kráľov. Pre ich nevernosť ich odvliekli do Babylonu.9,1 2Krľ 24,15n
2 Prvými usadlíkmi, čo bývali na svojom vlastníctve vo svojich mestách, boli niektorí Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví nevoľníci.9,2 Ezd 2,1; Neh 7,6 3 V Jeruzaleme bývali niektorí Júdovci, Benjamínovci, Efrajimovci a Menaššeovci:9,3-16 Neh 11,3-18 4 Utaj, syn Ammichúda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, z potomkov Pereca, Júdovho syna.9,4 1Krn 2,5 5 Zo Šilčanov: prvorodený Asaja a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat mužov. 7 Z Benjamínovcov: Sallu, syn Mešulláma, syna Hodavju, syna Hassenuu, 8 ďalej Jibneja, syn Jerocháma, Ela, syn Uzziho, syna Michriho, Mešullám, syn Šefatju, syna Reuela, syna Jibniju 9 a ich bratia podľa rodokmeňa, deväťstopäťdesiatšesť mužov. Všetci títo muži boli predákmi rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jojaríb, Jachín, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cadóka, syna Merajóta, syna Achitúba, predstaveného Božieho domu.9,11 1Krn 5,38n 12 Adaja, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Malkiju, Maasaj, syn Adíela, syna Jachzeru, syna Mešulláma, syna Mešillemíta, syna Imméra 13 a ich bratia, predáci rodín, tisícsedemstošesťdesiat schopných mužov na výkon služby v Božom dome. 14 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabju z Merariovcov. 15 Bakbakkar, Chereš, Galál, Mattanja, syn Michu, syna Zichriho, syna Asáfa, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Galála, syna Jedutúna, Berechja, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v netofských dedinách.9,16 1Krn 2,54 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achiman a ich bratia, Šallúm bol predákom. 18 Dosiaľ stráži pri východnej kráľovskej bráne. To sú vrátnici z táborov Léviovcov. 19 Šallúm, syn Koreho, syna Ebjasáfa, syna Koracha a bratia z jeho rodiny, Korachovci, mali na starosti strážnu službu pri prahoch stanu. Ich otcovia boli dozorcami pri vchode do Hospodinovho tábora.9,19 Nm 26,58; 2Krn 20,19 20 Eleazárov syn Pinchás bol kedysi ich predstaveným a Hospodin bol s ním. 21 Mešelemjov syn Zecharja bol vrátnikom pri vchode do stanu stretávania. 22 Všetkých tých, čo boli vybraní za vrátnikov prahov, bolo dvestodvanásť. Do rodového zoznamu sa dali zapísať vo svojich dedinách. Dávid a videc Samuel ich uviedli do úradu.9,22 1Sam 9,9.11 23 Oni a ich synovia konali strážnu službu pri bránach Hospodinovho domu, stanového príbytku. 24 Vrátnici boli na štyroch stranách: na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 V určitý čas sa mali ich bratia po dedinách dostaviť na sedem dní k nim, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Niektorí leviti spravovali komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, pretože im patrila strážna služba a každé ráno museli otvárať.9,27 Nm 1,53 28 Niektorí mali na starosti bohoslužobné náčinie, mali ho priniesť presne toľko, koľko ho odniesli. 29 Iní zas dozerali na rôzny riad a sväté predmety, na jemnú múku, na víno a olej, na kadidlo a vonné balzamy. 30 Niektorí z kňazov miešali masti z balzamov.9,30 Ex 30,23-25 31 Levita Mattitja, prvorodený Korachovca Šallúma, dostal poverenie na výrobu pečiva. 32 Podaktorí Kohátovci, ich bratia, mali na starosti prípravu predkladaných chlebov, ktoré sa mali vymieňať každú sobotu.9,32 Lv 24,5-8; 1Sam 21,5-7 33 Toto sú speváci, predáci levitských rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne v noci museli zotrvať v práci. 34 Títo boli predákmi levitských rodín podľa svojich rodov a ako takí bývali v Jeruzaleme.

Saulov rodokmeň

35 V Gibeóne býval otec Gibeónu Jeíel, ktorého žena sa volala Maacha,9,35-44 1Krn 8,29-38
36 jeho prvorodený syn bol Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nadáb, 37 Gedór, Achjo, Zecharja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Aj oni bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme, a to oproti nim. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatána, Malki-Šuu, Abinadába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríb-Baal a Meríb-Baal splodil Michu.9,40 1Krn 8,34 41 Michovi synovia: Pitón, Melech, Tachrea a Acház.9,41-44 1Krn 8,35-38 42 Acház splodil Jaru, Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu, 43 Moca splodil Binu. Jeho syn bol Refaja, jeho syn Elasa, jeho syn Acél. 44 Acél mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikám, Bochru, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanán. To boli Acélovi synovia.