Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Obyvatelia Jeruzalema

1 Všetci Izraeliti sa dali zapísať do rodového zoznamu a dostali sa do Knihy izraelských a judských kráľov. Pre ich nevernosť ich odvliekli do Babylonu.9,1 2Krľ 24,15n
2 Prvými usadlíkmi, čo bývali na svojom vlastníctve vo svojich mestách, boli niektorí Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví nevoľníci.9,2 Ezd 2,1; Neh 7,6 3 V Jeruzaleme bývali niektorí Júdovci, Benjamínovci, Efrajimovci a Menaššeovci:9,3-16 Neh 11,3-18 4 Utaj, syn Ammichúda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, z potomkov Pereca, Júdovho syna.9,4 1Krn 2,5 5 Zo Šilčanov: prvorodený Asaja a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat mužov. 7 Z Benjamínovcov: Sallu, syn Mešulláma, syna Hodavju, syna Hassenuu, 8 ďalej Jibneja, syn Jerocháma, Ela, syn Uzziho, syna Michriho, Mešullám, syn Šefatju, syna Reuela, syna Jibniju 9 a ich bratia podľa rodokmeňa, deväťstopäťdesiatšesť mužov. Všetci títo muži boli predákmi rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jojaríb, Jachín, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cadóka, syna Merajóta, syna Achitúba, predstaveného Božieho domu.9,11 1Krn 5,38n 12 Adaja, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Malkiju, Maasaj, syn Adíela, syna Jachzeru, syna Mešulláma, syna Mešillemíta, syna Imméra 13 a ich bratia, predáci rodín, tisícsedemstošesťdesiat schopných mužov na výkon služby v Božom dome. 14 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabju z Merariovcov. 15 Bakbakkar, Chereš, Galál, Mattanja, syn Michu, syna Zichriho, syna Asáfa, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Galála, syna Jedutúna, Berechja, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v netofských dedinách.9,16 1Krn 2,54 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achiman a ich bratia, Šallúm bol predákom. 18 Dosiaľ stráži pri východnej kráľovskej bráne. To sú vrátnici z táborov Léviovcov. 19 Šallúm, syn Koreho, syna Ebjasáfa, syna Koracha a bratia z jeho rodiny, Korachovci, mali na starosti strážnu službu pri prahoch stanu. Ich otcovia boli dozorcami pri vchode do Hospodinovho tábora.9,19 Nm 26,58; 2Krn 20,19 20 Eleazárov syn Pinchás bol kedysi ich predstaveným a Hospodin bol s ním. 21 Mešelemjov syn Zecharja bol vrátnikom pri vchode do stanu stretávania. 22 Všetkých tých, čo boli vybraní za vrátnikov prahov, bolo dvestodvanásť. Do rodového zoznamu sa dali zapísať vo svojich dedinách. Dávid a videc Samuel ich uviedli do úradu.9,22 1Sam 9,9.11 23 Oni a ich synovia konali strážnu službu pri bránach Hospodinovho domu, stanového príbytku. 24 Vrátnici boli na štyroch stranách: na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 V určitý čas sa mali ich bratia po dedinách dostaviť na sedem dní k nim, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Niektorí leviti spravovali komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, pretože im patrila strážna služba a každé ráno museli otvárať.9,27 Nm 1,53 28 Niektorí mali na starosti bohoslužobné náčinie, mali ho priniesť presne toľko, koľko ho odniesli. 29 Iní zas dozerali na rôzny riad a sväté predmety, na jemnú múku, na víno a olej, na kadidlo a vonné balzamy. 30 Niektorí z kňazov miešali masti z balzamov.9,30 Ex 30,23-25 31 Levita Mattitja, prvorodený Korachovca Šallúma, dostal poverenie na výrobu pečiva. 32 Podaktorí Kohátovci, ich bratia, mali na starosti prípravu predkladaných chlebov, ktoré sa mali vymieňať každú sobotu.9,32 Lv 24,5-8; 1Sam 21,5-7 33 Toto sú speváci, predáci levitských rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne v noci museli zotrvať v práci. 34 Títo boli predákmi levitských rodín podľa svojich rodov a ako takí bývali v Jeruzaleme.

Šaulov rodokmeň

35 V Gibeóne býval otec Gibeónu Jeíel, ktorého žena sa volala Maacha,9,35-44 1Krn 8,29-38
36 jeho prvorodený syn bol Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nadáb, 37 Gedór, Achjo, Zecharja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Aj oni bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme, a to oproti nim. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatána, Malki-Šuu, Abinadába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríb-Baal a Meríb-Baal splodil Michu.9,40 1Krn 8,34 41 Michovi synovia: Pitón, Melech, Tachrea a Acház.9,41-44 1Krn 8,35-38 42 Acház splodil Jaru, Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu, 43 Moca splodil Binu. Jeho syn bol Refaja, jeho syn Elasa, jeho syn Acél. 44 Acél mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikám, Bochru, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanán. To boli Acélovi synovia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk