Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Benjamínovi potomkovia

1 Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,
2 Nochu štvrtého a Rafu piateho. 3 Belovi synovia boli: Addár, Gera, Abihúd, 4 Abišúa, Naamán, Achóach, 5 Gera, Šefufán a Churám. 6 Toto sú Echúdovi synovia, predáci rodín obyvateľov Geby, ktorí ich presťahovali do Manachatu: 7 Naamán, Achija a Gera, ktorý ich presťahoval a splodil Uzzu a Achichúda. 8 Šacharajim splodil synov na moábskom poli po prepustení žien Chuším a Baary. 9 S Chodeš, svojou ženou, splodil Jobába, Cibju, Mešu, Malkáma, 10 Jeúca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chuším splodil Abitúba a Elpaala. 12 Elpaalovi synovia: Eber, Mišeám a Šemed, ktorý vybudoval Óno a Lód s priľahlými osadami. 13 Bería a Šema boli predákmi rodín obyvateľov Ajalónu. Tí zahnali na útek obyvateľov Gatu. 14 Achjo, Šašák, Jeremót, 15 Zebadja, Arád, Éder, 16 Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beríu. 17 Zebadja, Mešullám, Chizki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jobáb boli synmi Elpaala. 19 Jakím, Zichri, Zabdi, 20 Elíenaj, Cilletaj, Elíel, 21 Adaja, Beraja a Šimrát boli Šimeiho synovia. 22 Jišpán, Eber, Elíel, 23 Abdón, Zichri, Chanán, 24 Chananja, Elám, Antotija, 25 Jifdeja a Penuel boli Šašákovi synovia. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochámovi synovia. 28 Títo boli predáci rodín a podľa svojich rodov ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali: otec Gibeónu Jeíel a jeho žena menom Maacha. 30 Jeho prvorodený syn bol Abdón a ďalší: Cúr, Kíš, Baal, Nadáb, 31 Gedór, Achjo, Zecher 32 a Miklót, ktorý splodil Šimeu. Aj tí bývali u svojich bratov v Jeruzaleme, a to oproti nim. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatána, Malki-Šuu, Abinadába a Ešbaala. 34 Jonatánov syn bol Meríb-Baal, ktorý splodil Michu. 35 Michovi synovia boli: Pitón, Melech, Taréa a Acház. 36 Acház splodil Joaddu, Joadda splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho a Zimri splodil Mocu. 37 Moca splodil Binu, jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acél. 38 Acél mal šesť synov. Ich mená sú: Azrikám, Bochru, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanán. Všetci tí boli Acélovi synovia. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho prvorodený Ulám, druhý Jeúš, tretí Elifelet. 40 Ulámovi synovia boli udatní hrdinovia, lukostrelci. Mali mnoho synov a vnukov — stopäťdesiat. Tí všetci pochádzali z Benjamínovcov.