7. kapitola

Jissachárovi potomkovia

1 Jissachárovi synovia: Tola, Puvva, Jašúb a Šimrón, štyria.7,1 Gn 46,13; Nm 26,23n
2 Tolaovi synovia: Uzzi, Refaja, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemuel, predáci tolaovských rodín, udatní hrdinovia podľa svojich rodov. Za čias Dávida bol ich počet dvadsaťdvatisícšesťsto mužov. 3 Uzziho syn: Jizrachja. Jizrachjovi synovia: Michael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, všetko predáci. 4 K nim patrili podľa ich rodov a rodín bojové vojenské oddiely, ktoré mali tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a synov. 5 Ich bratov zo všetkých Jissachárových rodov a do rodových zoznamov bolo zapísaných osemdesiatsedemtisíc udatných hrdinov.

Benjamínovi potomkovia

6 Benjamínovi synovia: Bela, Becher a Jedíael, traja.7,6 Gn 46,21; Nm 26,38n; 1Krn 8,1n
7 Belovi synovia: Ecbón, Uzzi, Uzzíel, Jerimót a Iri, päť rodinných predákov a udatných hrdinov. Rodový zoznam o nich udával dvadsaťdvatisíctridsaťštyri mužov. 8 Becherovi synovia: Zemira, Joáš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremót, Abija, Anatót a Alemet. Tí všetci sú synmi Bechera. 9 Zapísaných do rodových zoznamov, predákov rodín a udatných hrdinov bolo dvadsaťtisícdvesto mužov. 10 Jedíaelov syn: Bilhán. Bilhánovi synovia: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zetán, Taršíš a Achišachar. 11 Títo všetci sú Jedíaelovi synovia, predáci rodov, sedemnásťtisícdvesto udatných hrdinov, pripravených zasiahnuť do boja. 12 Írovi synovia: Šuppím a Chuppím. Synom Achéra bol Chuším.7,12 Nm 26,39

Naftaliho potomkovia

13 Naftaliho synovia: Jachcíel, Guni, Jecer a Šallúm, vnuci Bilhy.7,13 Gn 46,24; Nm 26,48n

Príslušníci západnej časti kmeňa Menašše

14 Menaššeho syn: Asríel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Machíra, otca Gileáda.7,14 Nm 26,29-33
15 Machír oženil Chuppíma a Šuppíma. Jeho sestra sa volala Maacha a druhý syn sa volal Celofchád. Celofchád mal iba dcéry. 16 Machírova žena Maacha porodila syna a dala mu meno Pereš, jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Ulám a Rekem. 17 Ulámov syn bol Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Machíra, syna Menaššeho.7,17 1Sam 12,11 18 Jeho sestra Hammolechet porodila Išhóda, Abíezera a Machlu. 19 Šemidovi synovia: Achján, Šechem, Likchi a Aniám.

Efrajimovi potomkovia

20 Efrajimovi synovia: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Elada, jeho syn Tachat,7,20-21 Nm 26,35n
21 jeho syn Zabád, jeho syn Šutelach, Ezer a Elád. Povraždili ich však domáci muži z Gatu, lebo sa dohrnuli, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim dlho smútil a bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel k svojej žene, ktorá počala a porodila syna, ktorému dal meno Bería, lebo jeho dom stihlo nešťastie. 24 Jeho dcéra bola Šeera; vybudovala Dolný i Horný Bét-Chorón a Uzzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Ladán, jeho syn Ammichúd, jeho syn Elišama,7,26 Nm 1,10 27 jeho syn Nún, jeho syn Jozua.7,27 Nm 13,8.16; 27,18n 28 Ich majetok a sídla boli: Bétel s priľahlými osadami, na východe Naarán, na západe Gezer s priľahlými osadami, Síchem s priľahlými osadami až po Ajju s priľahlými osadami.7,28 Joz 16,1.10 29 Menaššeovci mali Bét-Šeán a jeho osady, Taanach a jeho osady, Megiddo a jeho osady, Dór a jeho osady. V nich bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna.7,29 Joz 17,11; Sdc 1,27

Ašérovi potomkovia

30 Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich sestrou.7,30 Gn 46,17; Nm 26,44n
31 Beríovi synovia: Cheber a Malkíel, ktorý bol otcom Birzajitu. 32 Cheber splodil Jafléta, Šoméra a Chotáma a ich sestru Šuu. 33 Jaflétovi synovia: Pasach, Bimhál a Ašvát. To sú Jaflétovi synovia. 34 Šemerovi synovia: Achi, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Cofach, Jimna, Šéleš a Amál. 36 Cofachovi synovia: Súach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitrán a Beera. 38 Jeterovi synovia: Jefunne, Pispa a Ara. 39 Ullovi synovia: Arach, Channíel a Ricja. 40 Tí všetci boli Ašérovi synovia, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Podľa rodového zoznamu počet ozbrojencov do vojny bol dvadsaťšesťtisíc mužov.