Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Jissachárovi potomkovia

1 Jissachárovi synovia: Tola, Puvva, Jašúb a Šimrón, štyria.7,1 Gn 46,13; Nm 26,23n
2 Tolaovi synovia: Uzzi, Refaja, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemuel, predáci tolaovských rodín, udatní hrdinovia podľa svojich rodov. Za čias Dávida bol ich počet dvadsaťdvatisícšesťsto mužov. 3 Uzziho syn: Jizrachja. Jizrachjovi synovia: Michael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, všetko predáci. 4 K nim patrili podľa ich rodov a rodín bojové vojenské oddiely, ktoré mali tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a synov. 5 Ich bratov zo všetkých Jissachárových rodov a do rodových zoznamov bolo zapísaných osemdesiatsedemtisíc udatných hrdinov.

Benjamínovi potomkovia

6 Benjamínovi synovia: Bela, Becher a Jedíael, traja.7,6 Gn 46,21; Nm 26,38n; 1Krn 8,1n
7 Belovi synovia: Ecbón, Uzzi, Uzzíel, Jerimót a Iri, päť rodinných predákov a udatných hrdinov. Rodový zoznam o nich udával dvadsaťdvatisíctridsaťštyri mužov. 8 Becherovi synovia: Zemira, Joáš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremót, Abija, Anatót a Alemet. Tí všetci sú synmi Bechera. 9 Zapísaných do rodových zoznamov, predákov rodín a udatných hrdinov bolo dvadsaťtisícdvesto mužov. 10 Jedíaelov syn: Bilhán. Bilhánovi synovia: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zetán, Taršíš a Achišachar. 11 Títo všetci sú Jedíaelovi synovia, predáci rodov, sedemnásťtisícdvesto udatných hrdinov, pripravených zasiahnuť do boja. 12 Írovi synovia: Šuppím a Chuppím. Synom Achéra bol Chuším.7,12 Nm 26,39

Naftaliho potomkovia

13 Naftaliho synovia: Jachcíel, Guni, Jecer a Šallúm, vnuci Bilhy.7,13 Gn 46,24; Nm 26,48n

Príslušníci západnej časti kmeňa Menašše

14 Menaššeho syn: Asríel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Machíra, otca Gileáda.7,14 Nm 26,29-33
15 Machír oženil Chuppíma a Šuppíma. Jeho sestra sa volala Maacha a druhý syn sa volal Celofchád. Celofchád mal iba dcéry. 16 Machírova žena Maacha porodila syna a dala mu meno Pereš, jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Ulám a Rekem. 17 Ulámov syn bol Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Machíra, syna Menaššeho.7,17 1Sam 12,11 18 Jeho sestra Hammolechet porodila Išhóda, Abíezera a Machlu. 19 Šemidovi synovia: Achján, Šechem, Likchi a Aniám.

Efrajimovi potomkovia

20 Efrajimovi synovia: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Elada, jeho syn Tachat,7,20-21 Nm 26,35n
21 jeho syn Zabád, jeho syn Šutelach, Ezer a Elád. Povraždili ich však domáci muži z Gatu, lebo sa dohrnuli, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim dlho smútil a bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel k svojej žene, ktorá počala a porodila syna, ktorému dal meno Bería, lebo jeho dom stihlo nešťastie. 24 Jeho dcéra bola Šeera; vybudovala Dolný i Horný Bét-Chorón a Uzzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Ladán, jeho syn Ammichúd, jeho syn Elišama,7,26 Nm 1,10 27 jeho syn Nún, jeho syn Jozua.7,27 Nm 13,8.16; 27,18n 28 Ich majetok a sídla boli: Bétel s priľahlými osadami, na východe Naarán, na západe Gezer s priľahlými osadami, Síchem s priľahlými osadami až po Ajju s priľahlými osadami.7,28 Joz 16,1.10 29 Menaššeovci mali Bét-Šeán a jeho osady, Taanach a jeho osady, Megiddo a jeho osady, Dór a jeho osady. V nich bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna.7,29 Joz 17,11; Sdc 1,27

Ašérovi potomkovia

30 Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich sestrou.7,30 Gn 46,17; Nm 26,44n
31 Beríovi synovia: Cheber a Malkíel, ktorý bol otcom Birzajitu. 32 Cheber splodil Jafléta, Šoméra a Chotáma a ich sestru Šuu. 33 Jaflétovi synovia: Pasach, Bimhál a Ašvát. To sú Jaflétovi synovia. 34 Šemerovi synovia: Achi, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Cofach, Jimna, Šéleš a Amál. 36 Cofachovi synovia: Súach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitrán a Beera. 38 Jeterovi synovia: Jefunne, Pispa a Ara. 39 Ullovi synovia: Arach, Channíel a Ricja. 40 Tí všetci boli Ašérovi synovia, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Podľa rodového zoznamu počet ozbrojencov do vojny bol dvadsaťšesťtisíc mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk