Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Rúbenovi potomkovia

1 Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného. Bol síce prvorodený, no keď zneuctil lôžko svojho otca, prvorodenstvo prešlo na synov Jozefa, Izraelovho syna, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.5,1 Gn 35,22; 49,3-4
2 Hoci mal Júda početnú prevahu nad svojimi bratmi, ba i vojvodca vyšiel z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi.5,2 Gn 49,8.10; Dt 33,7; Mich 5,1; Mt 2,6 3 Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi.5,3 Gn 46,9; Ex 6,14; Nm 26,5n 4 Synovia Joelovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimei, 5 jeho syn Micha, jeho syn Reaja, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beera, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tiglat-Pileser do zajatia. Bol kniežaťom Rúbenovcov.5,6 2Krľ 15,29; 16,7; 1Krn 5,26n 7 Jeho bratia po rodoch, ako boli zapísaní do rodového zoznamu: predák Jeíel, ďalej Zecharja, 8 Bela, syn Azáza, syna Šemu, Joelovho syna, ktorý obýval Aroér až po Nebó a Baal-Meón.5,8-9 Joz 13,15-23 9 Smerom na východ býval po okraj púšte, ktorá sa tiahne od rieky Eufrat. Mali totiž v Gileádskom kraji početné stáda.5,9 Joz 22,9 10 Za čias Šaula viedli vojnu proti Hagrijcom. Tí padli do ich moci a nato sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu.5,10 1Krn 5,18n; Ž 83,6n

Gádovi potomkovia

11 Gádovi synovia obývali oproti nim bášanský kraj až po Salchu.5,11 Gn 46,16; Nm 26,15-18
12 Predákom bol Joel, druhý Šafám, ďalší Janaj a Šafát v Bášane. 13 Ich rodní bratia boli: Michael, Mešullám, Šeba, Joraj, Jakán, Zía a Eber, siedmi. 14 To boli synovia Abichajila, syna Churiho, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješišaja, syna Jachda, syna Búza. 15 Achi, syn Abdíela, syna Guniho, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde, v Bášane, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šarónu až po ich okraje.5,16 Joz 13,24-28 17 Tí všetci boli zapísaní do rodového zoznamu za čias judského kráľa Jotáma a izraelského kráľa Jarobeáma.5,17 2Krľ 14,23; 15,32 18 Rúbenovci, Gádovci a východní Menaššeovci boli udatní muži. Nosili štít a meč, ovládali lukostreľbu a mali vojnové skúsenosti. Bolo ich štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Nafíšovi a Nodábovi.5,19 1Krn 5,10 20 Dostalo sa im proti nim pomoci, takže Hagrijci i všetci ich spojenci padli do ich moci, lebo keď v boji volali o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 Odviedli im stáda: päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc osôb. 22 Padlo i mnoho ranených, lebo to bol Boží boj. Na ich mieste bývali až do zajatia.

Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše

23 Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše obývali územie od Bášanu po Baal-Chermón, totiž po Senír a pohorie Chermónu. Bolo ich mnoho.5,23-24 1Krn 7,14-195,23 Dt 3,8n; Vľp 4,8
24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišei, Elíel, Azríel, Jirmeja, Hodavja a Jachdíel, udatní hrdinovia, slávni muži, predáci svojich rodín. 25 Spreneverili sa však Bohu svojich otcov a dopúšťali sa smilstva s božstvami národov zeme, ktoré Boh pred nimi vyhladil. 26 Boh Izraela prebudil ducha asýrskeho kráľa Púla, inak Tiglat-Pilesera, ktorý odvliekol do zajatia Rúbenovcov, Gádovcov i východnú časť kmeňa Menašše a priviedol ich do Chalachu, Chabóru, Hary a k rieke Gozán, kde sú dodnes.5,26 2Krľ 15,19.29

Léviho potomkovia

27 Léviho synovia boli Geršón, Kohát a Merari.5,27-29 Ex 6,16-25; Nm 3,17-39
28 Kohátovi synovia: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel.5,28 1Krn 23,12n 29 Amrámovi synovia: Áron, Mojžiš, k tomu Mirjam. Áronovi synovia: Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.5,29 Ex 6,20.23; 15,20; Nm 26,59; Mich 6,4 30 Eleazár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abišúu,5,30-34 1Krn 6,35-38; Ezd 7,1-5 31 Abišúa splodil Bukkiho, Bukki splodil Uzziho, 32 Uzzi splodil Zerachju, Zerachja splodil Merajóta, 33 Merajót splodil Amarju, Amarja splodil Achitúba, 34 Achitúb splodil Cadóka, Cadók splodil Achimaaca,5,34 2Sam 8,17; 15,27.36; 1Krľ 2,35 35 Achimaac splodil Azarju, Azarja splodil Jochanána, 36 Jochanán splodil Azarju — to je ten, ktorý zastával kňazskú službu v chráme, čo v Jeruzaleme postavil Šalamún. 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achitúba, 38 Achitúb splodil Cadóka, Cadók splodil Šallúma, 39 Šallúm splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju,5,39 2Krľ 22,4; Ezd 7,1 40 Azarja splodil Seraju, Seraja splodil Jocadáka,5,40 2Krľ 25,18; Neh 12,26 41 Jocadák však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť obyvateľov Júdu a Jeruzalema do zajatia prostredníctvom Nebukadnesara.5,41 2Krľ 25,21
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk