Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Ďalší Júdovi potomkovia

1 Júdovi synovia: Perec, Checrón, Karmi, Chúr a Šobál.4,1 1Krn 2,4-6
2 Reaja, Šobálov syn, splodil Jachata, Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú coreanské rody.4,2 1Krn 2,53 3 Toto sú Etámovi synovia: Jezreel, Jišma a Jidbáš, ich sestra sa volala Haclelponi, 4 ďalej Penuel, otec Gedóra, a Ezer, otec Chušu. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efraty, otca Betlehema.4,4 1Krn 2,19.50 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Chelu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzzáma, Chefera, Temnovcov a Achaštarejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Chely: Ceret, Jecóchar, Etnán. 8 Kóc splodil Anúba, Haccobebu a rody Acharchela, Harúmovho syna. 9 Jabbéc bol vo väčšej úcte než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabbéc so slovami: „V bolesti som ho porodila.“ 10 Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: „Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie!“ Boh jeho prosbu splnil. 11 Kelúb, Šuchov brat, splodil Mechíra, Eštónovho otca. 12 Eštón splodil Bét-Rafu, Paséacha, Techinnu, otca Ír-Nacháša. To sú muži z Rechy. 13 Kenazovi synovia: Otníel a Seraja. Synovia Otníela: Chatat a Meonotaj.4,13 Joz 15,17; Sdc 1,13 14 Meonotaj splodil Ofru, Seraja splodil Joába, otca Gé-Charašíma4,14 Hebr. Gé-Charaším = Údolie remeselníkov., boli tam totiž remeselníci. 15 Synovia Kaléba, Jefunneho syna: Iru, Ela a Naam. Elov syn bol Kenaz.4,15 Nm 13,6; 14,6 16 Jehallelelovi synovia: Zíf, Zifa, Tirja a Asarel. 17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Éfer a Jalón. Jeter splodil Mirjáma, Šammaja a Jišbácha, otca Eštemou. 18 Jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Socha, Jekutíela, otca Zanóacha. To sú synovia Bitje, faraónovej dcéry, ktorú si vzal Mered. 19 Synovia Hodijovej ženy, sestry Nachama, otca Keilu Garmijského a Eštemou Maachátskeho. 20 Šimónovi synovia: Amnón, Rinna, Ben-Chanán a Tilón. Jišeiho synovia: Zochét a Ben-Zochét. 21 Synovia Šelu, Júdovho syna: Ér, otec Lechu, Lada, otec Marešu, a rody tkáčov ľanu z Bét-Ašbey,4,21 1Krn 2,3 22 ďalej Jokím, muži z Kozeby Joáš a Saráf, ktorí vládli v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. To sú však dávne príbehy. 23 Boli to hrnčiari a obyvatelia Netaímu a Gedery. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

Šimeónovi potomkovia

24 Šimeónovi synovia: Nemuel, Jamín, Jaríb, Zerach, Šaúl.4,24 Gn 46,10; Ex 6,15; Nm 26,12-14
25 Jeho syn Šallúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chammuel, jeho syn Zakkúr, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, no jeho bratia neoplývali synmi, takže všetky ich rody neboli také početné ako Júdovci. 28 Bývali v Beér-Šebe, v Molade v Chacar-Šuále,4,28-33 Joz 19,2-8 29 v Bilhe, v Eceme, v Tolade, 30 v Betueli, v Chorme, v Ciklagu, 31 v Bét-Markabóte, v Chacar-Susíme, v Bét-Biri a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania. 32 Ich dediny boli: Etám, Ajin, Rimmón, Tóchen, Ašán, päť miest 33 a všetky dediny v okolí týchto miest až po Baal. To boli ich sídla. Mali i svoj rodový zoznam. 34 Mešobáb, Jamléch, Amacjov syn Joša, 35 Joel, Jehu, syn Jošibju, syna Seraju, syna Asíela, 36 Eljoenaj, Jaakoba, Ješochaja, Asaja, Adíel, Jesimíel, Benaja, 37 Ziza, syn Šifeiho, syna Allóna, syna Jedaju, syna Šimriho, syna Šemaju. 38 Títo menovaní boli kniežatami vo svojich rodoch. Ich rodiny sa veľmi rozmnožili. 39 Odišli smerom ku Gedóru a na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu. Krajina na obe strany priestranná bola pokojná a bezpečná, lebo krajinu predtým obývali Chámovci.4,40 Gn 10,6-20; 1Krn 1,8-16 41 Títo označení menami prišli za čias judského kráľa Chizkiju, rozbili ich stany a na Meuncoch, ktorých tam našli, vykonali hubiacu kliatbu a tak je to dodnes. Usadili sa na ich mieste, lebo tam mali pastvu pre svoje stáda.4,41 2Krľ 18,1 42 Časť Šimeónovcov, asi päťsto mužov, odišla k seírskemu pohoriu. V ich čele stáli Pelatja, Nearja, Refaja, Uzzíel, Jišeiho synovia. 43 Pobili zvyšok obyvateľov po Amalékovi a bývajú tam dodnes.4,43 Ex 17,14; 1Sam 15,3.8; 30,17; 2Sam 8,12
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk