28. kapitola

Posledné pokyny pre Šalamúna

1 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov: kmeňových náčelníkov a veliteľov oddielov, ktorí slúžili kráľovi, ďalej tisícnikov, stotníkov, správcov celého majetku i kráľovho stáda i jeho synov, dvoranov, hrdinov a všetkých udatných bojovníkov.
2 Kráľ Dávid vstal a povedal: „Bratia moji a ľud môj, vypočujte ma! Sám som pomýšľal postaviť príbytok pre archu Hospodinovej zmluvy ako podnož nášho Boha a vykonal som prípravy na stavbu.28,2-7 1Krn 17,1-14; 22,7-1028,2 Nár 2,1 3 Boh mi však povedal: ‚Ty nemôžeš postaviť dom môjmu menu, lebo si ako bojovník prelial krv.‘28,3 2Sam 7,5; 1Krľ 5,17 4 Hospodin, Boh Izraela, si z celej rodiny vyvolil mňa, aby som sa natrvalo stal kráľom nad Izraelom. Júdu si vyvolil za vojvodcu, v Júdovom dome zas moju rodinu a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo mňa ustanoviť kráľom nad celým Izraelom.28,4 Gn 49,10; 1Sam 16,1.12; 1Krn 17,23.27 5 Zo všetkých mojich synov — Hospodin ma totiž obdaril mnohými synmi — si vyvolil môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Hospodinovho kráľovstva nad Izraelom.28,5 1Krľ 1,13; 1Krn 3,1-9; 14,3-7; 22,9 6 Povedal mi: ‚Tvoj syn Šalamún mi postaví dom i nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a budem mu otcom.28,6 1Krn 17,11-14; 22,10 7 Navždy upevním jeho kráľovstvo, ak bude svedomito uplatňovať moje príkazy a právne predpisy ako dnes.‘28,7 1Krn 22,13 8 Teraz pred zrakom celého Izraela a zhromaždenia Hospodina a v prítomnosti nášho Boha vás napomínam: Pozorne skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a odovzdali ju do trvalého dedičstva svojim potomkom. 9 Ty však, Šalamún, syn môj, poznávaj otcovho Boha a slúž mu oddaným srdcom a ochotnou mysľou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy.28,9 1Krľ 8,61; 2Krn 15,2; Jer 29,13n 10 Pováž teda, že si ťa zvolil Hospodin, aby si mu postavil murovanú svätyňu. Pusti sa smelo do práce!“ 11 Potom odovzdal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi plán predsiene, chrámových miestností, jeho úschovní, horných a vnútorných miestností a miestnosť pre vrchnák archy,28,11 Ex 25,9.17; 1Krľ 6,3; 2Krn 3,4 12 ďalej plán vlastných nápadov o nádvoriach Hospodinovho domu, o všetkých obvodových komorách, o pokladniciach Božieho domu a o pokladniciach pre zasvätené dary. 13 Poskytol údaje o kňazských a levitských triedach, o všetkých bohoslužobných úkonoch a všetkých bohoslužobných predmetoch v Hospodinovom dome.28,13 1Krn 24,1–26,32 14 Určil váhu zlata pre rôzne zlaté predmety používané pri jednotlivých službách, váhu striebra na rôzne strieborné predmety používané pri jednotlivých službách. 15 Stanovil váhu zlata na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jednotlivých svietnikov a ich lámp, striebra na svietniky podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa účelu jednotlivých svietnikov.28,15 Ex 25,31-37 16 Navrhol primerané množstvo zlata na stoly pre predkladané chleby, na každý stôl zvlášť, a striebro na strieborné stoly, 17 na vidlice, kropeničky a kanvice čisté zlato, na zlaté poháre primerané množstvo zlata podľa počtu pohárov, na strieborné poháre striebra podľa počtu pohárov. 18 Na kadidlový oltár prikázal prečistené zlato podľa potrebnej váhy. Dal aj náčrt voza, zlatých cherubov, ktorí by rozprestretými krídlami zakrývali archu Hospodinovej zmluvy.28,18 Ex 25,18-22; 30,1-3; 1Krľ 6,23-28 19 „To všetko zapísala Hospodinova ruka, aby som mohol prezieravo pripraviť všetky stavebné práce.“ 20 Nato povedal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi: „Pusti sa smelo a odvážne do práce! Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu v Hospodinovom dome.28,20 Dt 31,6; Joz 1,6n.9; 1Krn 22,13 21 Máš triedy kňazov a levitov na každú službu na Božom dome. Budú s tebou pri každej práci, aby sa celá služba diala ochotne a rozvážne. Máš i hodnostárov a všetok ľud pre tvoje rôzne potreby.“28,21 1Krn 24–26