Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Velitelia dvanástich oddielov

1 Izraeliti podľa svojho počtu, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi v rôznych záležitostiach oddielov, ktoré sa striedali každý mesiac, po všetky mesiace roka. Každý taký oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.
2 Prvému oddielu v prvom mesiaci velil Jašobám, Zabdíelov syn. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 3 Patril k Perecovcom a bol hlavným veliteľom všetkých vojsk v prvom mesiaci.27,3 Gn 38,29; Nm 26,20; Rút 4,12; 1Krn 2,4; 4,1 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóachovec Dodaj, ale vojvodcom oddielu bol Miklót. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,4 2Sam 23,9; 1Krn 11,12 5 Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benaja, syn hlavného kňaza Jojadu. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,5 1Krn 11,22-25 6 Tento Benaja patril ku skupine tridsiatich hrdinov a stal sa zároveň ich veliteľom. Oddielu však velil jeho syn Ammizabád. 7 Štvrtým veliteľom na štvrtý mesiac bol Asael, Joábov brat, a po ňom jeho syn Zebadja. Jeho oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.27,7 2Sam 2,18; 3,27.30; 23,24; 1Krn 11,26 8 Piatym veliteľom na piaty mesiac bol Jizrachovec Šamhút. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 9 Šiestym na šiesty mesiac bol Ira, syn Tekóančana Ikkéša. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,9 1Krn 11,28 10 Siedmym na siedmy mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,10 1Krn 11,27 11 Ôsmym na ôsmy mesiac bol Zerachovec Sibbechaj z Chuše. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,11 2Sam 21,18; 1Krn 11,29; 20,4 12 Deviatym na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,12 1Krn 11,28 13 Desiatym na desiaty mesiac bol Zerachovec Mahraj z Netofy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,13 1Krn 11,30 14 Jedenástym na jedenásty mesiac bol Piratónčan Benaja z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.27,14 1Krn 11,31 15 Dvanástym na dvanásty mesiac bol Netofan Cheldaj z Otníela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.

Náčelníci izraelských kmeňov

16 Velenie izraelských kmeňov: Rúbenovcom velil knieža Eliezer, Zichriho syn, Šimeónovcom Šefatja, syn Maachu,
17 Léviovcom Chašabja, Kemuelov syn, Áronovcom Cadók,27,17 2Sam 8,17; 15,25; 1Krľ 1,8; 1Krn 26,30 18 Júdovcom Elihu z Dávidových bratov, Jissachárovcom Omri, Michaelov syn, 19 Zebulúnovcom Jišmaja, Obadjov syn, Naftaliovcom Jerimót, Azríelov syn, 20 Efrajimovcom Hošea, Azazjov syn, západnej časti kmeňa Menašše Joel, Pedajov syn, 21 gileádskej časti Menaššeho Jiddo, Zecharjov syn, Benjamínovcom Jaasíel, Abnérov syn, 22 Dánovcom Azarel, Jerochámov syn. To boli náčelníci izraelských kmeňov. 23 Dávid neuviedol do zoznamu dvadsaťročné a mladšie osoby, lebo Hospodin sľúbil, že rozmnoží Izrael a bude ho ako hviezd na nebi.27,23 Gn 22,17 24 Joáb, Cerujin syn, aj začal so sčítaním, ale ho nedokončil, lebo Izrael preň zastihol Boží hnev. Tak sa jeho výsledok ani nedostal do Kroniky kráľa Dávida.27,24 2Sam 24,15; 1Krn 21,7.14

Správcovia kráľovského majetku

25 Kráľovské poklady spravoval Azmávet, Adíelov syn, zásoby na poli, v mestách, na vidieku a vo vežiach Jonatán, Uzzijov syn.
26 Poľnohospodárskych robotníkov pri obrábaní pôdy riadil Ezri, Kelúbov syn. 27 Vinice spravoval Šimei z Rámy a zásoby vína vo viniciach Šefámčan Zabdi. 28 Za olivy a divé figovníky zodpovedal na Nížine Gederčan Baal-Chanán, za zásoby oleja Joáš, 29 za hovädzí dobytok, ktorý sa pásol na Šaróne, Šarónčan Šitraj, za dobytok v údoliach Adlajov syn Šafát. 30 Ťavy mal na starosti Izmaelita Obíl, oslice Meronoťan Jechdeja. 31 Na drobné stáda dozeral Hagrijec Jazíz. Tí všetci boli správcami majetku kráľa Dávida.27,31 1Krn 5,10.19; Ž 83,7 32 Dávidov strýko Jonatán, vzdelaný muž, bol poradcom a pisárom. Spolu s Jechíelom, Chachmoniho synom, vychovávali kráľových synov. 33 Achitofel bol kráľovým poradcom, Arkíjec Chušaj kráľovým priateľom.27,33 2Sam 15,12.32 34 Po Achitofelovi nasledovali: Benajov syn Jojada a Ebjatár. Veliteľom kráľovho vojska bol Joáb.27,34 2Sam 8,16
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk