Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Velitelia dvanástich oddielov

1 Izraeliti podľa svojho počtu, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi v rôznych záležitostiach oddielov, ktoré sa striedali každý mesiac, po všetky mesiace roka. Každý taký oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.
2 Prvému oddielu v prvom mesiaci velil Jašobám, Zabdíelov syn. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 3 Patril k Perecovcom a bol hlavným veliteľom všetkých vojsk v prvom mesiaci. 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóachovec Dodaj, ale vojvodcom oddielu bol Miklót. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 5 Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benaja, syn hlavného kňaza Jojadu. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 6 Tento Benaja patril ku skupine tridsiatich hrdinov a stal sa zároveň ich veliteľom. Oddielu však velil jeho syn Ammizabád. 7 Štvrtým veliteľom na štvrtý mesiac bol Asael, Joábov brat, a po ňom jeho syn Zebadja. Jeho oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov. 8 Piatym veliteľom na piaty mesiac bol Jizrachovec Šamhút. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 9 Šiestym na šiesty mesiac bol Ira, syn Tekóančana Ikkéša. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 10 Siedmym na siedmy mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 11 Ôsmym na ôsmy mesiac bol Zerachovec Sibbechaj z Chuše. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 12 Deviatym na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 13 Desiatym na desiaty mesiac bol Zerachovec Mahraj z Netofy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 14 Jedenástym na jedenásty mesiac bol Piratónčan Benaja z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 15 Dvanástym na dvanásty mesiac bol Netofan Cheldaj z Otníela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.

Náčelníci izraelských kmeňov

16 Velenie izraelských kmeňov: Rúbenovcom velil knieža Eliezer, Zichriho syn, Šimeónovcom Šefatja, syn Maachu,
17 Léviovcom Chašabja, Kemuelov syn, Áronovcom Cadók, 18 Júdovcom Elihu z Dávidových bratov, Jissachárovcom Omri, Michaelov syn, 19 Zebulúnovcom Jišmaja, Obadjov syn, Naftaliovcom Jerimót, Azríelov syn, 20 Efrajimovcom Hošea, Azazjov syn, západnej časti kmeňa Menašše Joel, Pedajov syn, 21 gileádskej časti Menaššeho Jiddo, Zecharjov syn, Benjamínovcom Jaasíel, Abnérov syn, 22 Dánovcom Azarel, Jerochámov syn. To boli náčelníci izraelských kmeňov. 23 Dávid neuviedol do zoznamu dvadsaťročné a mladšie osoby, lebo Hospodin sľúbil, že rozmnoží Izrael a bude ho ako hviezd na nebi. 24 Joáb, Cerujin syn, aj začal so sčítaním, ale ho nedokončil, lebo Izrael preň zastihol Boží hnev. Tak sa jeho výsledok ani nedostal do Kroniky kráľa Dávida.

Správcovia kráľovského majetku

25 Kráľovské poklady spravoval Azmávet, Adíelov syn, zásoby na poli, v mestách, na vidieku a vo vežiach Jonatán, Uzzijov syn.
26 Poľnohospodárskych robotníkov pri obrábaní pôdy riadil Ezri, Kelúbov syn. 27 Vinice spravoval Šimei z Rámy a zásoby vína vo viniciach Šefámčan Zabdi. 28 Za olivy a divé figovníky zodpovedal na Nížine Gederčan Baal-Chanán, za zásoby oleja Joáš, 29 za hovädzí dobytok, ktorý sa pásol na Šaróne, Šarónčan Šitraj, za dobytok v údoliach Adlajov syn Šafát. 30 Ťavy mal na starosti Izmaelita Obíl, oslice Meronoťan Jechdeja. 31 Na drobné stáda dozeral Hagrijec Jazíz. Tí všetci boli správcami majetku kráľa Dávida. 32 Dávidov strýko Jonatán, vzdelaný muž, bol poradcom a pisárom. Spolu s Jechíelom, Chachmoniho synom, vychovávali kráľových synov. 33 Achitofel bol kráľovým poradcom, Arkíjec Chušaj kráľovým priateľom. 34 Po Achitofelovi nasledovali: Benajov syn Jojada a Ebjatár. Veliteľom kráľovho vojska bol Joáb.