Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Vrátnici a rôzni úradníci

1 K oddielom vrátnikov patrili: z Korachovcov: Asáfovec Mešelemja, Koreho syn.26,1 Ex 6,21-24; 1Krn 6,7.22; 2Krn 8,14; 35,15; Ezd 2,42
2 Synovia Mešelemju boli: prvorodený Zecharja, druhý Jedíael, tretí Zebadja, štvrtý Jatníel,26,2 1Krn 9,21 3 piaty Elám, šiesty Jochanán, siedmy Eljehoenaj. 4 Synovia Obéd-Edóma: prvorodený Šemaja, druhý Jozabád, tretí Joách, štvrtý Sachár, piaty Netaneel,26,4 2Sam 6,11; 1Krn 15,18.24; 16,38 5 šiesty Ammíel, siedmy Jissachár, ôsmy Peulletaj; Boh ho totiž požehnal.26,5 1Krn 13,14 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí zaujali vedúce postavenie v rodinách, lebo to boli udatní hrdinovia. 7 Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obéd, Elzabád a jeho bratia Elihu a Semachja, boli to udatní muži. 8 Tí všetci pochádzali z Obéd-Edómčanov. Oni sami aj ich synovia a bratia boli udatní muži, schopní služby. Bolo ich šesťdesiatdva Obéd-Edómčanov. 9 Mešelemja mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Merariovec Chosa mal syna Šimriho, predáka, hoci nebol prvorodený, otec ho dosadil za predáka,26,10 1Krn 16,38 11 Chilkiju druhého, Tebalju tretieho, Zecharju štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov, predáci mužstva, ako aj ich bratia, mali povinnosť konať strážnu službu v Hospodinovom dome. 13 O každú bránu sa losovalo po rodinách, či bola málo, alebo veľmi početná.26,13 1Krn 25,8 14 Lós o východnú bránu pripadol Šelemjovi. Keď losovali, Zecharjovi, jeho synovi a múdremu poradcovi, pripadla lósom severná brána, 15 Obéd-Edómovi južná brána a jeho synom skladisko, 16 Šuppímovi a Chosovi západná brána Šallechet, odkiaľ vystupuje cesta nahor. Stráž stála vedľa stráže. 17 Na východnej strane bolo šesť levitov, na severnej strane denne štyria, na južnej denne štyria, pri skladisku dvaja, 18 pri Parbare26,18 Pravdepodobne stĺporadie. na západe: štyria na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To boli oddiely vrátnikov, zostavené z Korachovcov a Merariovcov. 20 Ich bratia leviti spravovali zásoby Božieho domu a zasvätené poklady.26,20 1Krn 28,13 21 Potomkovia Geršónovca Ladána, predáci Ladánových rodín, sú Jechíelovci.26,21 1Krn 23,7; 29,8 22 Synovia Jechíelovcov Zetám a jeho brat Joel spravovali poklady Hospodinovho domu.26,22 1Krn 23,8 23 Amrámovcom, Jishárovcom, Chebrónovcom a Uzzíelovcom 24 bol predstavený nad pokladmi Šebuel, Geršómov syn, Mojžišov vnuk.26,24 1Krn 23,16 25 Jeho brat Eliezer mal synov: Rechabju, Ješaju, Joráma, Zichriho a Šelomóta.26,25 1Krn 23,17 26 Ten Šelomót a jeho bratia spravovali všetky zasvätené poklady, ktoré zasvätili kráľ Dávid, predáci rodín, tisícnici, stotníci a iní velitelia vojska.26,26 Nm 31,50; 2Sam 8,11 27 Čo pochádzalo z vojnovej koristi, to zasvätili pre údržbu Hospodinovho domu. 28 Všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kíšov syn Šaul, Nérov syn Abnér a Cerujin syn Joáb, každý zasvätený dar spravoval Šelomót s bratmi. 29 Jishárovci, Konanja a jeho synovia, boli určení na mimochrámovú činnosť v Izraeli, a to ako úradníci a sudcovia.26,29 Dt 16,18; 1Krn 23,4 30 Chebrónovci, Chašabja a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, zodpovedali za správu Izraela na západ od Jordánu, za všetky záležitosti Hospodina a za službu kráľovi.26,30 1Krn 27,17 31 Chebrónovci: predákom ich rodov a rodín bol Jerija. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády pri ich previerke sa zistilo, že sú medzi nimi v gileádskom Jazére udatní hrdinovia.26,31 Nm 21,32; Joz 21,39; 1Krn 24,23 32 Mal bratov, dvetisícsedemsto udatných rodinných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenovcami, Gádovcami a polovicou kmeňa Menaššeovcov vo všetkých veciach Božích a kráľovských.