Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Vrátnici a rôzni úradníci

1 K oddielom vrátnikov patrili: z Korachovcov: Asáfovec Mešelemja, Koreho syn.26,1 Ex 6,21-24; 1Krn 6,7.22; 2Krn 8,14; 35,15; Ezd 2,42
2 Synovia Mešelemju boli: prvorodený Zecharja, druhý Jedíael, tretí Zebadja, štvrtý Jatníel,26,2 1Krn 9,21 3 piaty Elám, šiesty Jochanán, siedmy Eljehoenaj. 4 Synovia Obéd-Edóma: prvorodený Šemaja, druhý Jozabád, tretí Joách, štvrtý Sachár, piaty Netaneel,26,4 2Sam 6,11; 1Krn 15,18.24; 16,38 5 šiesty Ammíel, siedmy Jissachár, ôsmy Peulletaj; Boh ho totiž požehnal.26,5 1Krn 13,14 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí zaujali vedúce postavenie v rodinách, lebo to boli udatní hrdinovia. 7 Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obéd, Elzabád a jeho bratia Elihu a Semachja, boli to udatní muži. 8 Tí všetci pochádzali z Obéd-Edómčanov. Oni sami aj ich synovia a bratia boli udatní muži, schopní služby. Bolo ich šesťdesiatdva Obéd-Edómčanov. 9 Mešelemja mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Merariovec Chosa mal syna Šimriho, predáka, hoci nebol prvorodený, otec ho dosadil za predáka,26,10 1Krn 16,38 11 Chilkiju druhého, Tebalju tretieho, Zecharju štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov, predáci mužstva, ako aj ich bratia, mali povinnosť konať strážnu službu v Hospodinovom dome. 13 O každú bránu sa losovalo po rodinách, či bola málo, alebo veľmi početná.26,13 1Krn 25,8 14 Lós o východnú bránu pripadol Šelemjovi. Keď losovali, Zecharjovi, jeho synovi a múdremu poradcovi, pripadla lósom severná brána, 15 Obéd-Edómovi južná brána a jeho synom skladisko, 16 Šuppímovi a Chosovi západná brána Šallechet, odkiaľ vystupuje cesta nahor. Stráž stála vedľa stráže. 17 Na východnej strane bolo šesť levitov, na severnej strane denne štyria, na južnej denne štyria, pri skladisku dvaja, 18 pri Parbare26,18 Pravdepodobne stĺporadie. na západe: štyria na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To boli oddiely vrátnikov, zostavené z Korachovcov a Merariovcov. 20 Ich bratia leviti spravovali zásoby Božieho domu a zasvätené poklady.26,20 1Krn 28,13 21 Potomkovia Geršónovca Ladána, predáci Ladánových rodín, sú Jechíelovci.26,21 1Krn 23,7; 29,8 22 Synovia Jechíelovcov Zetám a jeho brat Joel spravovali poklady Hospodinovho domu.26,22 1Krn 23,8 23 Amrámovcom, Jishárovcom, Chebrónovcom a Uzzíelovcom 24 bol predstavený nad pokladmi Šebuel, Geršómov syn, Mojžišov vnuk.26,24 1Krn 23,16 25 Jeho brat Eliezer mal synov: Rechabju, Ješaju, Joráma, Zichriho a Šelomóta.26,25 1Krn 23,17 26 Ten Šelomót a jeho bratia spravovali všetky zasvätené poklady, ktoré zasvätili kráľ Dávid, predáci rodín, tisícnici, stotníci a iní velitelia vojska.26,26 Nm 31,50; 2Sam 8,11 27 Čo pochádzalo z vojnovej koristi, to zasvätili pre údržbu Hospodinovho domu. 28 Všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kíšov syn Šaul, Nérov syn Abnér a Cerujin syn Joáb, každý zasvätený dar spravoval Šelomót s bratmi. 29 Jishárovci, Konanja a jeho synovia, boli určení na mimochrámovú činnosť v Izraeli, a to ako úradníci a sudcovia.26,29 Dt 16,18; 1Krn 23,4 30 Chebrónovci, Chašabja a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, zodpovedali za správu Izraela na západ od Jordánu, za všetky záležitosti Hospodina a za službu kráľovi.26,30 1Krn 27,17 31 Chebrónovci: predákom ich rodov a rodín bol Jerija. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády pri ich previerke sa zistilo, že sú medzi nimi v gileádskom Jazére udatní hrdinovia.26,31 Nm 21,32; Joz 21,39; 1Krn 24,23 32 Mal bratov, dvetisícsedemsto udatných rodinných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenovcami, Gádovcami a polovicou kmeňa Menaššeovcov vo všetkých veciach Božích a kráľovských.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk