25. kapitola

Chrámoví speváci

1 Dávid s vedúcimi služby vyčlenil na zvláštnu úlohu niektorých Asáfovcov, Hemánovcov a Jedutúnovcov, ktorí za sprievodu citár, hárf a cimbalov prorokovali. Zoznam mužov, vykonávajúcich túto službu:25,1 1Krn 6,18.24; 15,16.19; 16,41; Ž 39,1; 92,1; 77,1
2 z Asáfovcov: Zakkúr, Jozef, Netanja, Asarela. Asáfovi synovia boli podriadení Asáfovi, ktorý na pokyn kráľa prorokoval. 3 Z Jedutúna: jeho synovia boli: Gedalja, Ceri, Ješaja, Chašabja a Mattitja, šiesti. Podliehali svojmu otcovi Jedutúnovi, ktorý prorokoval za sprievodu citary na chválu a oslavu Hospodina. 4 Z Hemána: jeho synovia boli: Bukkija, Mattanja, Uzzíel, Šebuel, Jerimót, Chananja, Chanani, Elíata, Giddalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Mallóti, Hotír, Machaziót. 5 Tí všetci boli synovia kráľovho vidca Hemána, aby podľa Božieho slova zvelebovali jeho moc. Boh dal Hemánovi štrnásť synov a tri dcéry.25,5 2Krn 35,15 6 Všetci títo vystupovali pod vedením svojho otca pri speve v Hospodinovom dome za sprievodu cimbalov, hárf a citár, pri chrámovej bohoslužbe z poverenia kráľa. Toľko o Asáfovi, Jedutúnovi a Hemánovi. 7 Ich počet spolu s ich bratmi, školenými spevákmi na počesť Hospodina, vykazoval dvestoosemdesiatosem. 8 O poradie služby losovali, a to začiatočník i skúsený, majster i žiak.25,8 1Krn 24,31; 26,13 9 Prvý lós vyšiel na Asáfovca Jozefa, na neho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. Druhý na Gedalju, na neho, na jeho bratov a synov, na dvanástich. 10 Tretí na Zakkúra, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 11 Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 12 Piaty na Netanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 13 Šiesty na Bukkiju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 14 Siedmy na Jesarelu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 15 Ôsmy na Ješaju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 16 Deviaty na Mattanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 17 Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 18 Jedenásty na Azarela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.25,18 1Krn 12,7 19 Dvanásty na Chašabju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 20 Trinásty na Šubaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 21 Štrnásty na Mattitju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 22 Pätnásty na Jeremóta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 23 Šestnásty na Chananju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 24 Sedemnásty na Jošbekašu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 25 Osemnásty na Chananiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 26 Devätnásty na Mallótiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 27 Dvadsiaty na Elíatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 28 Dvadsiaty prvý na Hotíra, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 29 Dvadsiaty druhý na Giddaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 30 Dvadsiaty tretí na Machazióta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 31 Dvadsiaty štvrtý na Romamti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.