Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Triedy kňazov

1 Áronovi potomkovia mali svoje triedy. Áronovi synovia boli: Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.
2 Nadáb a Abihu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazskú službu prevzali: Eleazár a Itamár. 3 Spolu s Cadókom, Eleazárovým potomkom, a Achimelechom, Itamárovým potomkom, im Dávid rozdelil služobné úlohy. 4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Itamárovcov. Vyriešili to tak, že Eleazárovci dostali šestnásť a Itamárovci osem rodinných predákov. 5 Týchto i tamtých podelili lósmi, pretože hodnostármi svätyne i hodnostármi Božími mali byť niektorí Eleazárovci a Itamárovci. 6 Pisár Šemaja, syn Netaneela, z Léviho kmeňa, ich zapísal v prítomnosti kráľa a hodnostárov: kňaza Cadóka, Achimelecha, Ebjatárovho syna, i predákov kňazských a levitských rodín. Raz bola vylosovaná rodina z Eleazára, raz zase jedna z Itamára. 7 Prvý lós padol na Jojaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Charíma, štvrtý na Seoríma, 9 piaty na Malkiju, šiesty na Mijjamína, 10 siedmy na Kóca, ôsmy na Abiju, 11 deviaty na Ješúu, desiaty na Šechanju, 12 jedenásty na Eljašíba, dvanásty na Jakíma, 13 trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14 pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, 15 sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happiccéca, 16 devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkela, 17 dvadsiaty prvý na Jachína, dvadsiaty druhý na Gamúla, 18 dvadsiaty tretí na Delaju, dvadsiaty štvrtý na Maazju. 19 To je ich služobné zaradenie na nástup do Hospodinovho domu podľa poriadku zavedeného ich praotcom Áronom podľa príkazu Hospodina, Boha Izraela. 20 Ostatní leviti: Z Amrámových synov: Šubael, zo synov Šubaela: Jechdeja. 21 Pokiaľ ide o Rechabju, z jeho synov bol predákom Jiššija. 22 Z Jishárovcov: Šelomót: zo synov Šelomóta: Jachat. 23 Hebronovi synovia: Jerija prvý, Amarja druhý, Jachazíel tretí, Jekamám štvrtý. 24 Uzzíelov syn: Micha, zo synov Michu: Šamír. 25 Bratom Michu bol Jiššija. Zo synov Jiššiju: Zecharja. 26 Merariho synovia: Machli a Muši a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Merariho synovia po synovi Jaazijovi: Šoham, Zakkúr a Ibri. 28 Z Machliho: Eleazár, ktorý nemal synov. 29 Pokiaľ ide o Kíša, jeho synom bol Jerachmeel. 30 Mušiho synovia: Machli, Éder a Jerimót. To sú leviti podľa svojich rodín. 31 Aj oni losovali spolu so svojimi bratmi Áronovcami v prítomnosti kráľa Dávida, Cadóka, Achimelecha a predákov kňazských a levitských rodín, a to popredné rodiny rovnako, ako aj ich menej významní bratia.