Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Triedy kňazov

1 Áronovi potomkovia mali svoje triedy. Áronovi synovia boli: Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.24,1 Nm 26,60; 1Krn 23,6; 5,29
2 Nadáb a Abihu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazskú službu prevzali: Eleazár a Itamár.24,2 Lv 10,1; Nm 3,4; 26,61 3 Spolu s Cadókom, Eleazárovým potomkom, a Achimelechom, Itamárovým potomkom, im Dávid rozdelil služobné úlohy.24,3 2Sam 8,17; 2Krn 8,14 4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Itamárovcov. Vyriešili to tak, že Eleazárovci dostali šestnásť a Itamárovci osem rodinných predákov. 5 Týchto i tamtých podelili lósmi, pretože hodnostármi svätyne i hodnostármi Božími mali byť niektorí Eleazárovci a Itamárovci. 6 Pisár Šemaja, syn Netaneela, z Léviho kmeňa, ich zapísal v prítomnosti kráľa a hodnostárov: kňaza Cadóka, Achimelecha, Ebjatárovho syna, i predákov kňazských a levitských rodín. Raz bola vylosovaná rodina z Eleazára, raz zase jedna z Itamára.24,6 1Krn 18,16 7 Prvý lós padol na Jojaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Charíma, štvrtý na Seoríma, 9 piaty na Malkiju, šiesty na Mijjamína, 10 siedmy na Kóca, ôsmy na Abiju,24,10 Lk 1,5 11 deviaty na Ješúu, desiaty na Šechanju, 12 jedenásty na Eljašíba, dvanásty na Jakíma, 13 trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14 pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, 15 sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happiccéca, 16 devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkela, 17 dvadsiaty prvý na Jachína, dvadsiaty druhý na Gamúla, 18 dvadsiaty tretí na Delaju, dvadsiaty štvrtý na Maazju. 19 To je ich služobné zaradenie na nástup do Hospodinovho domu podľa poriadku zavedeného ich praotcom Áronom podľa príkazu Hospodina, Boha Izraela.24,19 Lk 1,8n 20 Ostatní leviti: Z Amrámových synov: Šubael, zo synov Šubaela: Jechdeja.24,20 1Krn 23,13 21 Pokiaľ ide o Rechabju, z jeho synov bol predákom Jiššija.24,21-30 1Krn 23,17-23; 26,25 22 Z Jishárovcov: Šelomót: zo synov Šelomóta: Jachat. 23 Hebronovi synovia: Jerija prvý, Amarja druhý, Jachazíel tretí, Jekamám štvrtý. 24 Uzzíelov syn: Micha, zo synov Michu: Šamír. 25 Bratom Michu bol Jiššija. Zo synov Jiššiju: Zecharja. 26 Merariho synovia: Machli a Muši a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Merariho synovia po synovi Jaazijovi: Šoham, Zakkúr a Ibri. 28 Z Machliho: Eleazár, ktorý nemal synov. 29 Pokiaľ ide o Kíša, jeho synom bol Jerachmeel. 30 Mušiho synovia: Machli, Éder a Jerimót. To sú leviti podľa svojich rodín. 31 Aj oni losovali spolu so svojimi bratmi Áronovcami v prítomnosti kráľa Dávida, Cadóka, Achimelecha a predákov kňazských a levitských rodín, a to popredné rodiny rovnako, ako aj ich menej významní bratia.24,31 1Krn 25,8
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk