Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Zadelenie kňazov, levitov a úradníkov

1 Keď Dávid zostarol a mnoho prežil, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.23,1 1Krľ 1,33-39; 1Krn 28,5; 29,22.28
2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levitov. 3 Spočítali levitov od tridsaťročných nahor. Ich počet bol tridsaťosemtisíc mužov.23,3 Nm 4,3.47n; Ezd 3,8 4 Dávid povedal: „Z nich som poveril riadením služby Hospodinovho domu dvadsaťštyritisíc, úradníkov a sudcov šesťtisíc,23,4 Dt 16,18; 2Krn 19,8 5 vrátnikov štyritisíc a spevákov štyritisíc, tí mali chváliť Hospodina a hrať na nástrojoch, ktoré som zhotovil.“23,5 2Krn 29,25n; Am 6,5 6 Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Koháta a Merariho.23,6 Ex 6,16; Nm 26,57; 1Krn 5,27; 6,1; 2Krn 8,14 7 Ku Geršónovcom patrili: Ladán a Šimei. 8 Ladánovi synovia: predák Jechíel, Zetám a Joel, traja.23,8 1Krn 26,21 9 Šimeiho synovia: Šelomót, Chazíel a Harán, traja. Tí boli predákmi Ladánových rodín. 10 Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeúš a Bería. To boli štyria Šimeiho synovia. 11 Jachat bol predákom, Ziza druhým, Jeúš a Bería neoplývali synmi, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Kohátovi synovia: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel, štyria.23,12 Ex 6,18; Nm 3,19 13 Amrámovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať.23,13 Ex 6,20; 28,1; 30,7; Dt 10,8; 1Krn 5,29 14 Synovia Božieho muža Mojžiša boli pripočítaní ku kmeňu Lévi.23,14 Dt 33,1 15 Mojžišovi synovia boli Geršóm a Eliezer.23,15 Ex 2,22; 18,3n 16 Synom Geršóma bol predák Šebuel.23,16 1Krn 26,24 17 Synom Eliezera bol predák Rechabja. Iných synov Eliezer nemal, zato Rechabja ich mal veľa.23,17-23 1Krn 24,21-30 18 Jishárov syn: predák Šelomót. 19 Chebrónovi synovia: predák Jerija, druhý Amarja, tretí Jachazíel, štvrtý Jekamám. 20 Uzzíelovi synovia: predák Micha, druhý Jiššija. 21 Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazár a Kíš.23,21 1Krn 6,4 22 Eleazár zomrel bez synov, mal iba dcéry. Tie si pobrali Kíšovci, ich príbuzní. 23 Mušiho synovia: Machli, Éder, Jeremót, traja. 24 To boli Léviho synovia podľa jednotlivých rodín, rodinní predáci, ako boli zaradení v mennom zozname ich príslušníkov, zamestnaných v službe Hospodinovho domu od dvadsaťročných nahor.23,24 2Krn 31,17 25 Dávid totiž povedal: „Hospodin, Boh Izraela, dožičil svojmu ľudu mier a natrvalo sa usídlil v Jeruzaleme.23,25 1Krn 22,18 26 Leviti už nemusia nosiť príbytok a rôzne predmety k jeho službe.“23,26 Dt 10,8 27 Podľa posledných Dávidových úprav sa totiž započítavali Léviho synovia od dvadsiatich rokov a viac. 28 „Ich povinnosťou bude pomáhať Áronovcom v službe Hospodinovho domu, dozerať na nádvoria, na komory, udržiavať čistotu všetkého svätého, dohliadať na bohoslužobné úkony v chráme, 29 ďalej starať sa o predkladané chleby, o jemnú múku, o pokrmovú obetu, o nekvasené posúchy, o panvicu, o miesenie cesta a o rôzne duté a dĺžkové miery.23,29 1Krn 9,29 30 Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer,23,30 Ž 92,3 31 na každé prinášanie spaľovaných obiet pre Hospodina, a to cez soboty, na novmesiace a na sviatky v takom počte, ako to požaduje predpis o obetách. Majú ustavične slúžiť pred Hospodinom,23,31 Lv 23,2.4; Nm 28,10n 32 starať sa o službu v stane stretávania, ako i vo svätyni, a obsluhovať svojich bratov Áronovcov pri službe v Hospodinovom dome.“23,32 Nm 1,53; 3,6-9