Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Zadelenie kňazov, levitov a úradníkov

1 Keď Dávid zostarol a mnoho prežil, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.
2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levitov. 3 Spočítali levitov od tridsaťročných nahor. Ich počet bol tridsaťosemtisíc mužov. 4 Dávid povedal: „Z nich som poveril riadením služby Hospodinovho domu dvadsaťštyritisíc, úradníkov a sudcov šesťtisíc, 5 vrátnikov štyritisíc a spevákov štyritisíc, tí mali chváliť Hospodina a hrať na nástrojoch, ktoré som zhotovil.“ 6 Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Koháta a Merariho. 7 Ku Geršónovcom patrili: Ladán a Šimei. 8 Ladánovi synovia: predák Jechíel, Zetám a Joel, traja. 9 Šimeiho synovia: Šelomót, Chazíel a Harán, traja. Tí boli predákmi Ladánových rodín. 10 Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeúš a Bería. To boli štyria Šimeiho synovia. 11 Jachat bol predákom, Ziza druhým, Jeúš a Bería neoplývali synmi, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Kohátovi synovia: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel, štyria. 13 Amrámovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať. 14 Synovia Božieho muža Mojžiša boli pripočítaní ku kmeňu Lévi. 15 Mojžišovi synovia boli Geršóm a Eliezer. 16 Synom Geršóma bol predák Šebuel. 17 Synom Eliezera bol predák Rechabja. Iných synov Eliezer nemal, zato Rechabja ich mal veľa. 18 Jishárov syn: predák Šelomót. 19 Chebrónovi synovia: predák Jerija, druhý Amarja, tretí Jachazíel, štvrtý Jekamám. 20 Uzzíelovi synovia: predák Micha, druhý Jiššija. 21 Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazár a Kíš. 22 Eleazár zomrel bez synov, mal iba dcéry. Tie si pobrali Kíšovci, ich príbuzní. 23 Mušiho synovia: Machli, Éder, Jeremót, traja. 24 To boli Léviho synovia podľa jednotlivých rodín, rodinní predáci, ako boli zaradení v mennom zozname ich príslušníkov, zamestnaných v službe Hospodinovho domu od dvadsaťročných nahor. 25 Dávid totiž povedal: „Hospodin, Boh Izraela, dožičil svojmu ľudu mier a natrvalo sa usídlil v Jeruzaleme. 26 Leviti už nemusia nosiť príbytok a rôzne predmety k jeho službe.“ 27 Podľa posledných Dávidových úprav sa totiž započítavali Léviho synovia od dvadsiatich rokov a viac. 28 „Ich povinnosťou bude pomáhať Áronovcom v službe Hospodinovho domu, dozerať na nádvoria, na komory, udržiavať čistotu všetkého svätého, dohliadať na bohoslužobné úkony v chráme, 29 ďalej starať sa o predkladané chleby, o jemnú múku, o pokrmovú obetu, o nekvasené posúchy, o panvicu, o miesenie cesta a o rôzne duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer, 31 na každé prinášanie spaľovaných obiet pre Hospodina, a to cez soboty, na novmesiace a na sviatky v takom počte, ako to požaduje predpis o obetách. Majú ustavične slúžiť pred Hospodinom, 32 starať sa o službu v stane stretávania, ako i vo svätyni, a obsluhovať svojich bratov Áronovcov pri službe v Hospodinovom dome.“