Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Dobytie Rabby

1 Nasledujúceho roku, v čase kráľovských výprav, viedol Joáb ozbrojené sily a spustošil krajinu Ammónčanov. Potom prišiel k Rabbe a dobyl ju. Kým sa Dávid zdržiaval v Jeruzaleme, Joáb ju po dobytí zrúcal.20,1-3 2Sam 11,1; 12,26-3120,1 2Sam 11,1
2 Dávid sňal z hlavy ich kráľa korunu, ktorej zlato vážilo asi talent a bol v nej drahokam. Bola potom na Dávidovej hlave. Z mesta odvliekol úžasnú korisť.20,2 1Krľ 11,5.33; 2Krľ 23,13 3 Ľud, ktorý tam bol, vyviedol von a pridelil k pílam, železným čakanom a k sekerám. Tak naložil Dávid so všetkými ammónskymi mestami. Potom sa so všetkým ľudom vrátil do Jeruzalema.

Dávidove víťazstvá nad Filištíncami

4 Neskôr došlo pri Gezeri k boju proti Filištíncom. Vtedy Sibbechaj z Chuše zabil Safa20,4 Hebr. Sippaja. , potomka Refajov, a tak boli Filištínci pokorení.20,4-8 2Sam 21,18-2220,4 1Krn 27,11
5 V ďalšom boji proti Filištíncom zabil Jaírov syn Elchanán Lachmiho, brata Goliáša z Gatu, ktorého drevená časť kopije bola ako tkáčsky návoj.20,5 1Sam 17,7 6 V inom boji, ktorý sa viedol pri Gate, bol aj ozrutný muž, čo mal po šesť, dovedna dvadsaťštyri prstov. I ten pochádzal z obrov. 7 Keď však hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, Dávidovho brata.20,7 1Sam 16,9; 17,10; 17,13; 2Sam 13,3; 1Krn 2,13 8 Tí pochádzali z obrov v Gate. Padli rukou Dávida a jeho služobníkov.