Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Dobytie Rabby

1 Nasledujúceho roku, v čase kráľovských výprav, viedol Joáb ozbrojené sily a spustošil krajinu Ammónčanov. Potom prišiel k Rabbe a dobyl ju. Kým sa Dávid zdržiaval v Jeruzaleme, Joáb ju po dobytí zrúcal.
2 Dávid sňal z hlavy ich kráľa korunu, ktorej zlato vážilo asi talent a bol v nej drahokam. Bola potom na Dávidovej hlave. Z mesta odvliekol úžasnú korisť. 3 Ľud, ktorý tam bol, vyviedol von a pridelil k pílam, železným čakanom a k sekerám. Tak naložil Dávid so všetkými ammónskymi mestami. Potom sa so všetkým ľudom vrátil do Jeruzalema.

Dávidove víťazstvá nad Filištíncami

4 Neskôr došlo pri Gezeri k boju proti Filištíncom. Vtedy Sibbechaj z Chuše zabil Safa, potomka Refajov, a tak boli Filištínci pokorení.
5 V ďalšom boji proti Filištíncom zabil Jaírov syn Elchanán Lachmiho, brata Goliáša z Gatu, ktorého drevená časť kopije bola ako tkáčsky návoj. 6 V inom boji, ktorý sa viedol pri Gate, bol aj ozrutný muž, čo mal po šesť, dovedna dvadsaťštyri prstov. I ten pochádzal z obrov. 7 Keď však hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, Dávidovho brata. 8 Tí pochádzali z obrov v Gate. Padli rukou Dávida a jeho služobníkov.