Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Zhanobenie Dávidových poslov

1 Neskôr, keď zomrel ammónsky kráľ Nacháš, stal sa namiesto neho kráľom jeho syn.
2 Dávid uvažoval: „Preukážem dobrú vôľu Nachášovmu synovi Chanúnovi, pretože i jeho otec sa tak zachoval ku mne.“ Tak vypravil Dávid poslov, aby mu vyslovili sústrasť nad smrťou jeho otca. Dávidovi služobníci prišli k Chanúnovi do krajiny Ammónčanov vysloviť sústrasť. 3 Ammónski hodnostári však povedali Chanúnovi: „Nazdávaš sa, že si chce Dávid uctiť pamiatku tvojho otca, keď k tebe posiela tešiteľov? Jeho služobníci prišli k tebe skôr preto, aby preskúmali, prepátrali a presliedili krajinu.“ 4 Nato uchopil Chanún Dávidových služobníkov, oholil ich, odrezal im polovicu šiat až po rozkrok a prepustil ich. 5 Keď odišli, dostal Dávid hlásenie o tých mužoch. Vypravil im naproti poslov, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ odkázal: „Zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, až potom sa vráťte!“

Dávidova odplata Ammónčanom

6 Keď Ammónčania vybadali, že sa Dávidovi zošklivili, Chanún a Ammónčania poslali tisíc talentov striebra, aby si najali vozy a jazdcov z Mezopotámie, z Aram-Maachy a z Coby.
7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov i kráľa Maachy s jeho ľudom. Tí prišli a utáborili sa pred Medebou, kým Ammónčania sa dohrnuli zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď sa to Dávid dopočul, vyslal Joába s celým vojskom udatných hrdinov. 9 Ammónčania vyrazili a zoradili sa do boja pri vchode do ich mesta. Králi, čo prišli, stáli osobitne v poli. 10 Keď Joáb zbadal, že mu hrozí boj spredu i zozadu, vybral si z celého Izraela tých najschopnejších a rozostavil sa proti Aramejčanom do boja. 11 Ostatok ľudu zveril veleniu svojho brata Abšaja a oni zaujali bojové postavenie proti Ammónčanom. 12 Povedal: „Ak by boli Aramejčania u mňa v presile, prídeš mi na pomoc. Ak by však u teba boli v presile Ammónčania, pomôžem ja tebe. 13 Buď udatný a udatne si počínajme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Hospodin nech urobí, čo uzná za dobré.“ 14 Joáb so svojím ľudom pritiahol k Aramejčanom do boja a tí pred ním zutekali. 15 Keď Ammónčania zbadali, že Aramejčania utekajú, dali sa na útek aj oni pred jeho bratom Abšajom a stiahli sa do mesta. Nato Joáb odišiel do Jeruzalema. 16 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, vypravili poslov, ktorí priviedli Aramejčanov spoza Eufratu. Viedol ich Šofach, veliteľ Hadad-Ezerovho vojska. 17 Keď o tom dostal Dávid hlásenie, zhromaždil celý Izrael, prebrodil sa cez Jordán, postúpil k nim a prichystal sa proti nim do boja. Dávid sa pripravil na bojové stretnutie s Aramejčanmi, ktorí naňho zaútočili. 18 No Aramejčania pred Izraelitmi utiekli a Dávid pobil sedemtisíc jazdcov a štyridsaťtisíc pešiakov a usmrtil i veliteľa vojska Šofacha. 19 Keď Hadad-Ezerovi služobníci videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Dávidom mier a podriadili sa mu. Aramejčania už nikdy nechceli ísť na pomoc Ammónčanom.