18. kapitola

Dávidove víťazstvá

1 Po nejakom čase porazil Dávid Filištíncov, podrobil si ich a odňal im Gat s priľahlými osadami.18,1-17 2Sam 8,1-18
2 Porazil aj Moáb, takže sa Moábčania stali Dávidovými poddanými a poplatníkmi. 3 Ďalej porazil Dávid Hadad-Ezera, kráľa Coby, pri Chamáte, ktorý si šiel upevniť moc na rieke Eufrat. 4 Dávid mu odňal tisíc vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Ochromil kone k bojovým vozom a ponechal len sto záprahov. 5 Keď prišli Aramejčania z Damasku na pomoc Hadad-Ezerovi, kráľovi Coby, Dávid z nich pobil dvadsaťdvatisíc mužov a 6 rozmiestnil v damaskom Arame posádky. Tak sa stali Aramejčania Dávidovými poplatníkmi. Hospodin pomáhal Dávidovi, kamkoľvek šiel. 7 Dávid vzal zlaté štíty, čo používali Hadad-Ezerovi služobníci, a dopravil ich do Jeruzalema. 8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-Ezerových miest, nabral Dávid značné množstvo bronzu. Z neho potom vyhotovil Šalamún bronzové more, stĺpy a bronzové predmety.18,8 1Krľ 7,15.23 9 Keď sa kráľ Chamátu Tóu dopočul, že Dávid porazil celé vojsko Hadad-Ezera, kráľa Coby, 10 vyslal svojho syna Hadoráma ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu k víťazstvu v boji proti Hadad-Ezerovi. Bol totiž s Hadad-Ezerom vo vojnovom stave. Poslal mu i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 Tie zasvätil kráľ Dávid Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré priniesol od rôznych národov: od Edómčanov, Moábčanov, Ammónčanov, Filištíncov a Amalékov. 12 Abšaj, Cerujin syn, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edómčanov18,12 1Sam 26,6 13 a po Edómsku rozmiestnil posádky. Tak si Dávid podrobil všetkých Edómčanov. Hospodin pomáhal Dávidovi, kamkoľvek šiel. 14 Dávid vládol nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 15 Joáb, Cerujin syn, velil vojsku, Achilúdov syn Jošafát bol kancelárom,18,15 1Krn 11,6 16 Achitúbov syn Cadók a Ebjatárov syn Abimelech boli kňazmi, Šavša bol pisárom,18,16 1Krľ 4,3; 1Krn 24,6 17 Jojadov syn Benaja velil Kereťanom a Peleťanom a Dávidovi synovia zaujímali popredné postavenie pri kráľovi.18,17 2Sam 8,18