Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Služba levitov a spevákov pri Hospodinovej arche

1 V Dávidovom meste si Dávid postavil budovy, pripravil pre Božiu archu miesto, roztiahol nad ňou stan
2 a vyhlásil: „Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba leviti. Ich si totiž vyvolil Hospodin, aby ju nosili a vykonávali pri nej službu navždy.“ 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Hospodinovu archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Nato zvolal Dávid Áronovcov a levitov: 5 z Kohátovcov predstaveného Uríela a stodvadsať jeho bratov, 6 z Merariovcov predstaveného Asaju a dvestodvadsať jeho bratov, 7 z Geršómovcov predstaveného Joela a stotridsať jeho bratov, 8 z Elicafánovcov predstaveného Šemaju a dvesto jeho bratov, 9 z Chebrónovcov predstaveného Elíela a osemdesiat jeho bratov, 10 z Uzzíelovcov predstaveného Amminadába a stodvanásť jeho bratov. 11 Potom povolal Dávid kňazov Cadóka a Ebjatára i levitov Uríela, Asaju, Joela, Šemaju, Elíela a Amminadába 12 a prikázal im: „Ste predstavenými levitských rodín. Posväťte sa spolu s vašimi bratmi a vyneste archu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Pretože sa to predošlé dialo bez vás, dopustil na nás Hospodin, náš Boh, pohromu, lebo sme sa nedopytovali na jeho vôľu podľa predpisu.“ 14 Kňazi a leviti sa posvätili a vyniesli archu Hospodina, Boha Izraela. 15 Leviti niesli Božiu archu, ako prikázal Mojžiš, podľa Hospodinovho slova: so žrďami na pleciach. 16 Dávid prikázal levitským vodcom, aby určili svojich bratov za spevákov. Mali za sprievodu hudobných nástrojov — hárf, citár a cimbalov — vzbudzovať radostnú náladu. 17 Leviti ustanovili Hemána, Joelovho syna, a z jeho bratov Asáfa, Berechjovho syna, z Merariovcov, svojich bratov, Etána, Kušajaovho syna, 18 s nimi ich bratov, ktorí ich mali striedať: Zecharju mladšieho, Jaazíela, Šemiramóta, Jechíela, Unniho, Eliába, Benaju, Maaseju, Mattitju, Eliflehua, Mikneju, Obéd-Edóma, Jeíela, vrátnikov, 19 spevákov: Hemána, Asáfa a Etána, aby hrali na bronzové cimbaly. 20 Zecharju, Azíela, Šemiramóta, Jechíela, Unniho, Eliába, Maaseju, Benaju s harfami pre vysoký hlas, 21 Mattitju, Eliflehua, Mikneju, Obéd-Edóma, Jeíela, Azazju, aby s citarami viedli hlboký hlas. 22 Kenanja, vedúci levitov, pri nosení mal riadiť prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berechja a Elkana boli vrátnikmi pri arche. 24 Kňazi Šebanja, Jošafát, Netaneel, Amasaj, Zecharja, Benaja, Eliezer boli trubačmi pred Božou archou. Obéd-Edóm a Jechija boli vrátnikmi pri arche.

Prenesenie Hospodinovej archy na Sion

25 Dávid, starší Izraela a tisícnici šli nadšene vyniesť archu Hospodinovej zmluvy z Obéd-Edómovho domu.
26 Pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol odetý do jemného ľanového plášťa i všetci leviti, ktorí niesli archu, speváci a Kenanja, vedúci pri prenášaní. Dávid mal na sebe ľanový efód. 28 Celý Izrael sprevádzal archu Hospodinovej zmluvy hlučne, za zvuku rohu, trúb a cimbalov, hrou na harfách a citarách. 29 Keď archa Hospodinovej zmluvy vošla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol sa práve pozerala von oknom. Keď zbadala, ako kráľ Dávid poskakuje a tancuje, pohrdla ním v srdci.