Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Prevážanie Hospodinovej archy

1 Dávid mal poradu s tisícnikmi, stotníkmi a všetkými náčelníkmi.13,1-14 2Sam 6,1-11
2 Po nej navrhol celému zhromaždeniu Izraela: „Ak uznáte za dobré a ak je to i vôľa Hospodina, nášho Boha, rozhlásili by sme po posloch ostatným našim bratom v rôznych krajoch Izraela — zároveň i kňazom a levitom na ich pastvinách —, aby sa k nám zhromaždili. 3 Prenesieme k nám archu nášho Boha, lebo za Šaulových čias sme o ňu nejavili záujem.“13,3 1Sam 7,1n 4 Celé zhromaždenie s tým súhlasilo, lebo ten návrh všetok ľud pokladal za správny. 5 Dávid zhromaždil celý Izrael od egyptského Šichóru až po oblasť Chamátu, aby preniesli Božiu archu z Kirjat-Jearímu.13,5 Joz 13,3; 1Sam 6,21; 7,1n; 1Krľ 8,65; 1Krn 15,3 6 Dávid sa vybral s celým Izraelom do Baaly, inak do Kirjat-Jearímu v Judsku, aby stadiaľ vyniesli archu Boha, Hospodina, ktorý sa volá Tróniaci nad cherubmi.13,6 Ex 25,22; Joz 15,9; 1Sam 4,4 7 Božiu archu prevážali na novom voze z Abinadábovho domu. Uzza a Achjo riadili voz.13,7 1Sam 7,1 8 Dávid a celý Izrael tancovali pred Bohom z celej sily za spevov a zvuku citár, hárf, bubnov, cimbalov a trúb.13,8 1Krn 15,16 9 Keď prišli ku Kidónovmu humnu, Uzza vystrel ruku, aby zadržal archu, lebo jej hrozilo, že ju voly prevrhnú. 10 Vtedy sa rozhneval Hospodin na Uzzu a zabil ho, lebo vystrel ruku na archu. Zomrel tam pred Bohom.13,10 Lv 10,2; Nm 4,15 11 Dávida zronilo, že Hospodin pretrhol Uzzovi život, preto sa dodnes to miesto nazýva Perec-Uzza13,11 Hebr. Uzzova trhlina.. 12 V ten deň dostal Dávid strach z Boha a povedal: „Ako len dopravíme k sebe Božiu archu?“ 13 Ani ju nedal preniesť k sebe do Dávidovho mesta, ale ju uložil v dome Gatčana Obéd-Edóma.13,13 2Krn 25,24 14 Tak zostala Božia archa tri mesiace v dome Obéd-Edóma. Hospodin požehnával jeho domácnosť i všetko, čo mal.13,14 1Krn 26,4n