Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte nemal prístup k Šaulovi, Kíšovmu synovi. Patrili k jeho hrdinom a spolubojovníkom.12,1 1Sam 27,6 2 Boli vyzbrojení lukom, schopní pravicou i ľavicou hádzať kamene a strieľať šípy z luku. Pochádzali zo Šaulových rodákov Benjamínovcov:12,2 1Krn 8,40 3 predák Achíezer a Joáš, synovia Šemau z Gibey, Jezíel a Pelet, synovia Azmáveta, Beracha a Jehu z Anatótu,12,3 1Krn 27,12 4 Jišmaja z Gibeónu, hrdina medzi tridsiatimi a ich veliteľ,12,4 Joz 9,3 5 Jirmeja, Jachazíel, Jochanán, Jozabád z Gedery, 6 Eluzaj, Jerimót, Bealja, Šemarja, Šefatja z Charífu, 7 Elkana, Jiššija, Azarel, Joezer, Jašobám, Korachovci, 8 Joela, Zebadja, synovia Jerocháma z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, osvedčení bojovníci, vyzbrojení štítom a kopijou. Vyzerali ako lev a boli rýchli ako gazely na vrchoch.12,9 1Sam 22,2 10 Predákom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliáb tretí, 11 Mišmanna štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Attaj šiesty, Elíel siedmy, 13 Jochanán ôsmy, Elzabád deviaty, 14 Jirmeja desiaty, Machbannaj jedenásty. 15 Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Slabší velil sto vojakom, schopnejší celému pluku. 16 To oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavoval oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ.12,16 Joz 3,15 17 K Dávidovi do pevnosti prišli i niektorí Benjamínovci a Júdovci. 18 Dávid ich uvítal a vyhlásil: „Ak prichádzate ku mne ako priatelia pomôcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť nepriateľom, hoci mi nelipne na rukách násilie, nech na to zhliadne Boh našich otcov a potrestá to.“ 19 Vtedy duch vnukol Amasajovi, veliteľovi tridsiatich, slová: „Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj tebe, i tomu, kto ti pomáha! Veď sám tvoj Boh ti pomáha.“ Nato ich Dávid prijal a urobil veliteľmi bojových jednotiek.12,19 1Sam 25,6; 2Sam 17,25 20 Niektorí Menaššeovci sa pripojili k Dávidovi, keď vyšiel spolu s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Nepomáhali im však, lebo ho filištínske kniežatá po porade odvolali s odôvodnením: „Mohol by prebehnúť k Šaulovi, svojmu pánovi, a my by sme prišli o hlavu.“12,20 1Sam 29,1-11 21 Keď odišiel do Ciklagu, pridali sa k nemu Menaššeovci: Adnach, Jozabád, Jedíael, Michael, Jozabád, Elihu, Cilletaj, velitelia tisícov z Menaššeho. 22 Tí pomáhali Dávidovi v boji proti záškodníkom. Keďže to všetko boli udatní hrdinovia, stali sa veliteľmi vojska. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia podporiť Dávida, až z nich vznikol mohutný tábor, podobný Božiemu táboru.

Dávidovo vojsko v Hebrone

24 Toto je zoznam veliteľov vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebronu, aby podľa Hospodinovho slova naňho preniesli Šaulovo kráľovstvo.12,24 2Sam 2,3n
25 Júdovcov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisícosemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Šimeónovcov: sedemtisícsto udatných bojovníkov. 27 Z Léviovcov: štyritisícšesťsto, 28 ďalej vojvodca Áronovcov Jojada a s ním tritisícsedemsto mužov,12,28 2Sam 8,17; 15,24; 1Krn 5,34 29 Cadók, mladý, ale udatný hrdina a jeho rodina, dvadsaťdva hodnostárov. 30 Z Benjamínovcov, Šaulových rodákov, tritisíc mužov. Väčšina z nich sa až dovtedy húževnato pridŕžala Šaulovho domu.12,30 2Sam 2,8n 31 Z Efrajimovcov dvadsaťtisícosemsto udatných hrdinov, preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osemnásťtisíc zvlášť vymenovaných, aby prišli dosadiť Dávida za kráľa. 33 Z Jissachárovcov, ktorí pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti a vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a pod ich velením všetci ich súkmeňovci. 34 Zo Zebulúna: päťdesiattisíc bojovníkov, pripravených do boja s rozličnými zbraňami, odhodlaných rázne zasiahnuť. 35 Z Naftaliho: tisíc veliteľov a s nimi tridsaťsedemtisíc štítom a kopijou vyzbrojených mužov. 36 Z Dánovcov: dvadsaťosemtisícšesťsto do boja pripravených mužov. 37 Z Ašéra: štyridsaťtisíc bojovníkov, pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rúbenovcov, Gádovcov a z polovice kmeňa Menašše stodvadsaťtisíc mužov, vyzbrojených rozličnými druhmi zbraní. 39 Všetci títo bojovníci usporiadaní do oddielov prišli do Hebronu odhodlane, aby dosadili Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Aj všetci ostatní Izraeliti boli jednomyseľne za to, aby nastolili Dávida za kráľa. 40 Strávili tam pri Dávidovi tri dni, jedli a pili, lebo sa ich bratia o nich postarali. 41 Aj ich susedia až po Jissachára, Zebulúna a Naftaliho privážali im na osloch, ťavách, muliciach a voloch potraviny: múčne jedlá, lisované figy, sušené hrozienka, víno, olej, hovädzí a drobný statok v hojnosti, lebo v Izraeli zavládla radosť.12,41 1Sam 25,18
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk