10. kapitola

Šaulova smrť

1 Filištínci bojovali proti Izraelu. Izraeliti sa dali pred Filištíncami na útek a ranení popadali na vrchu Gilbóa.10,1-12 1Sam 31,1-13
2 Filištínci pátrali po Šaulovi a po jeho synoch a zabili mu synov Jonatána, Abinadába a Malki-Šuu. 3 Keď sa vyostril útok proti Šaulovi, prekvapili ho lukostrelci a zranili. 4 Vtedy prikázal Šaul svojmu zbrojnošovi: „Vytas meč a prebodni ma ním, aby ma títo neobrezanci, keď prídu, nezneuctili.“ Zbrojnoš sa však zdráhal, lebo sa veľmi bál. Nato sa meča chopil Šaul a nabodol sa naň. 5 Keď jeho zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, nabodol sa na meč aj on a zomrel. 6 Zahynul Šaul, jeho traja synovia, celý jeho dom; zahynuli súčasne. 7 Keď všetci Izraeliti, čo bývali v údolí, videli, že bojovníci utekajú a že zahynul Šaul a jeho synovia, opustili svoje mestá a ušli. Nato prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci okradnúť pobitých a našli Šaula i jeho synov, padlých na vrchu Gilbóa. 9 Vyzliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a dali kolovať po filištínskej krajine, aby s novinou oboznámili svoje modly a ľud. 10 Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v Dagónovom dome. 11 Keď všetci obyvatelia Jabéš-Gileádu počuli, čo všetko urobili Filištínci Šaulovi, 12 pobrali sa všetci odvážni, vzali mŕtve telo Šaula i jeho synov a preniesli ich do Jabéša. Ich pozostatky pochovali v Jabéši pod cerom a postili sa sedem dní.10,12 2Sam 2,5 13 Tak skonal Šaul pre svoju nevernosť voči Hospodinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj preto, že sa domáhal rady u ducha zosnulého.10,13 Lv 19,31; 1Sam 13,8-14; 15,1-26 14 Keďže nehľadal radu u Hospodina, vydal ho na smrť a kráľovstvo previedol na Izajovho syna Dávida.