Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Proroctvo proti bételskému oltáru

1 Práve vtedy, keď Jarobeám stál pri oltári, aby vykonal kadidlovú obetu, prišiel z Judska do Bételu Boží muž s odkazom od Hospodina.
2 Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru: „Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: ‚Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. Ten bude na tebe obetovať kňazov z výšin, ktorí budú na tebe konať kadidlové obety. Ba aj ľudské kosti budú na tebe páliť.‘“13,2 2Krľ 23,15n 3 Zároveň dal aj znamenie. „Toto bude znamením, že hovoril Hospodin: Oltár sa roztrhne a popol z neho sa vysype.“ 4 Keď kráľ Jarobeám počul hrozbu Božieho muža, ktorú vyslovil proti bételskému oltáru, pohrozil mu od oltára a prikázal: „Chyťte ho!“ No ruka, ktorou sa vyhrážal, mu stuhla, takže ju nemohol pripažiť.13,4 Zach 11,17 5 Vtom sa roztrhol oltár a popol z neho sa vysypal podľa znamenia, ktoré na Hospodinov pokyn dal Boží muž. 6 Tu sa ozval kráľ a Božiemu mužovi povedal: „Pros svojho Boha, Hospodina, o zhovievavosť a pomodli sa za mňa, aby som ruku mohol pripažiť.“ Boží muž prosil Hospodina o zhovievavosť. Kráľ mohol potom ruku pripažiť a mal ju ako predtým.13,6 Ex 8,4 7 Nato povedal kráľ Božiemu mužovi: „Vojdi so mnou do domu, občerstvíš sa a ja sa ti odmením.“ 8 Boží muž však povedal kráľovi: „Nepôjdem s tebou ani za polovicu tvojho domu. Na tomto mieste nesmiem jesť chlieb ani piť vodu. 9 V Hospodinovom slove som dostal príkaz: ‚Nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou.‘“ 10 Odišiel teda inou cestou, a nie tou, ktorou prišiel do Bételu.

Boží muž a prorok

11 V Bételi býval istý starý prorok. Jeho synovia prišli a vyrozprávali mu všetko, čo v ten deň vykonal v Bételi Boží muž, aj slová, ktoré povedal kráľovi. Keď to vyrozprávali svojmu otcovi,
12 ten sa ich spýtal: „Ktorou cestou odišiel?“ Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Judska. 13 Nato povedal svojim synom: „Osedlajte mi osla!“ Keď mu ho osedlali, vysadol naň 14 a odišiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom a spýtal sa ho: „Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska?“ Odpovedal: „Áno!“ 15 Vyzval ho: „Poď so mnou domov niečo si zajesť.“ 16 On nato: „Nesmiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tomto mieste nesmiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu, 17 lebo som od Hospodina dostal príkaz: ‚Nebudeš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nevrátiš cestou, ktorou si prišiel.‘“ 18 On mu však povedal: „Ja som tiež prorok ako ty a anjel ma na pokyn Hospodina oslovil: ‚Priveď ho späť do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody.‘“ Luhal mu. 19 Vrátil sa teda s ním, jedol v jeho dome chlieb a napil sa vody. 20 Ako tak sedeli za stolom, Hospodin oslovil proroka, ktorý ho priviedol späť. 21 Ten zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska: „Takto vraví Hospodin: ‚Pretože si sa vzoprel Hospodinovmu rozkazu a nedodržal si zákaz, ktorý ti dal Hospodin, tvoj Boh, 22 ale si sa vrátil, jedol si chlieb a pil vodu na mieste, o ktorom som ti hovoril, že tam nesmieš jesť chlieb a piť vodu, nedostane sa tvoje mŕtve telo do hrobu tvojich predkov.‘“ 23 Keď sa najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil z cesty. 24 Keď odišiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola ležala na ceste a osol i lev stáli vedľa nej.13,24 1Krľ 20,36; 2Krľ 2,24 25 Práve šli okolo nejakí muži a uzreli mŕtvolu na ceste a vedľa nej stáť leva. Šli a vyrozprávali to v meste, kde býval starý prorok. 26 Keď sa to dopočul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: „Je to Boží muž, ktorý sa vzoprel Hospodinovmu rozkazu. Hospodin ho preto vydal napospas levovi. Ten ho roztrhal a usmrtil podľa slova, ktoré mu dal Hospodin.“ 27 Potom prikázal svojim synom: „Osedlajte mi osla!“ Keď mu ho osedlali, 28 odišiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste. Osol i lev stáli vedľa mŕtvoly. Lev nezožral mŕtvolu ani neroztrhal osla. 29 Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, naložil ju na osla a odviezol späť. Tak prišiel starý prorok do mesta, aby ho oplakal a pochoval. 30 Jeho mŕtve telo uložil do svojho vlastného hrobu a žialil nad ním: „Ach, brat môj!“ 13,30 Jer 22,18 31 Po pohrebe povedal svojim synom: „Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí. 32 Určite sa splní hrozba, ktorú privolal na príkaz Hospodina proti bételskému oltáru a proti všetkým svätyniam na výšinách, čo sú v mestách Samárie.“ 33 Ani po tejto udalosti sa Jarobeám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu dosadzoval spomedzi ľudu kňazov pre výšiny. Kto mal záujem, tomu zveril úrad kňaza na výšinách.13,33 Ex 28,41; 1Krľ 12,31 34 Týmto sa prehrešil dom Jarobeámov a musel byť zničený a vyhladený z povrchu zeme.