Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Rozpad jednotného kráľovstva

1 Rechabeám sa odobral do Síchemu, lebo ta prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.12,1-24 2Krn 10,1–11,4
2 Keď sa o tom dozvedel Nebátov syn Jarobeám za svojho pobytu v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vyčkával v Egypte.12,2-3 1Krn 11,40 3 Poslali poňho a pozvali ho naspäť. Jarobeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a predostrel Rechabeámovi žiadosť: 4 „Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Ty nám teraz zmierni tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil, a my ti budeme slúžiť.“12,4 1Krn 5,27-32; 9,15 5 Odpovedal im: „Odíďte a vráťte sa ku mne o tri dni.“ Ľud odišiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí slúžili ešte jeho nebohému otcovi Šalamúnovi. Spýtal sa: „Akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu?“ 7 Povedali mu: „Ak sa dnes podvolíš tomuto ľudu, keď im poslúžiš, vyhovieš im a sľúbiš im nápravu, budú ti stále slúžiť.“ 8 Nedbal však na radu, ktorú mu dávali starší, ale sa radil so svojimi rovesníkmi, ktorí mu slúžili. 9 Spýtal sa ich: „Akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu, ktorý mi predostrel žiadosť: ‚Zmierni jarmo, ktoré na nás uvalil tvoj otec‘?“ 10 Jeho rovesníci mu navrhli: „Takto povedz tomuto ľudu, ktorý sa k tebe obrátil so žiadosťou: ‚Tvoj otec nám priťažil jarmo, ty nám ho však zmierni.‘ Povedz im: ‚Mám hrubší malíček, než mal môj otec bedrá. 11 Môj otec vám teda uložil ťažké jarmo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť korbáčmi!‘“ 12 Keď sa na tretí deň dostavil Jarobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako to prikázal kráľ, keď povedal: „Vráťte sa ku mne na tretí deň,“ 13 kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Nedbal na radu, ktorú mu dávali starší,12,13 Prís 15,1; Sir 47,23 14 ale hovoril s nimi podľa rady mládencov: „Môj otec vám uložil ťažké jarmo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť korbáčmi!“ 15 Kráľ ľudu nevyhovel. Tak to zariadil Hospodin, že sa splnilo jeho slovo, ktoré po Šilčanovi Achijovi odkázal Nebátovmu synovi Jarobeámovi.12,15 1Krľ 11,29-31 16 Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu ľud túto odpoveď: „Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Do svojich stanov, Izrael! Teraz sa, Dávid, staraj o svoj dom!“ Nato Izrael odišiel do svojich stanov.12,16 2Sam 20,1 17 Rechabeám kraľoval iba nad Izraelitmi usadenými v judských mestách. 18 Keď kráľ Rechabeám vyslal ta Adoráma, správcu nútených prác, celý Izrael ho kameňoval, kým neskonal. Samotný kráľ Rechabeám horko-ťažko nasadol na voz a ušiel do Jeruzalema. 19 Tak sa vzbúril Izrael proti Dávidovmu domu a to trvá dodnes. 20 Keď sa všetok Izrael dozvedel, že sa Jarobeám vrátil, poslali poňho do zhromaždenia a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. Dávidovho domu sa okrem Júdovho kmeňa nezastal nikto. 21 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti domu Izraela celý Júdov dom a Benjamínov kmeň, spolu stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Rechabeámovi.12,21-24 2Krn 11,1-4 22 Boh vtedy oslovil Šemaju, Božieho muža: 23 „Povedz Šalamúnovmu synovi Rechabeámovi, judskému kráľovi, celému Júdovmu domu, Benjamínovi a ostatnému ľudu: 24 ‚Takto vraví Hospodin: Netiahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom. Nech sa každý vráti domov, lebo ja som pôvodcom tohto rozdelenia. Tí poslúchli Hospodina a podľa jeho slova upustili od výpravy.‘“

Jarobeámovo modlárstvo

25 Jarobeám prebudoval Síchem v Efrajimskom pohorí a usadil sa v ňom. Odtiaľ potom odišiel a opevnil Penuel.
26 Jarobeám uvažoval: „Za terajšieho stavu by mohlo kráľovstvo opäť pripadnúť Dávidovmu domu. 27 Ak by tento ľud chodil obetovať do Hospodinovho domu v Jeruzaleme, priklonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabeámovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu.“ 28 Kráľ sa preto rozhodol zhotoviť dve zlaté teľatá a ľudu povedal: „Dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš, Izrael, svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“12,28 Ex 32,4 29 Jedno umiestnil v Bételi a druhé dal do Dánu.12,29 Gn 28,19; Sdc 18,30; 20,18 30 Toto opatrenie zvádzalo na hriech. Za jedným teľaťom musel ľud putovať až do Dánu.12,30 1Krľ 14,16 31 Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Léviho rodu.12,31 Ex 23,16 32 V ôsmom mesiaci, pätnásteho dňa toho istého mesiaca, Jarobeám zaviedol sviatok podobný tomu, aký býval v Judsku, a na oltári obetoval spaľované obety. Takto urobil v Bételi, aby mohol obetovať teľatám, ktoré zhotovil. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré zriadil. 33 Vystúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to pätnásteho dňa ôsmeho mesiaca, v mesiaci podľa vlastného nápadu. Tak zaviedol pre Izraelitov sviatok a vystúpil k oltáru, aby vykonal kadidlovú obetu.