Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Rozpad jednotného kráľovstva

1 Rechabeám sa odobral do Síchemu, lebo ta prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
2 Keď sa o tom dozvedel Nebátov syn Jarobeám za svojho pobytu v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vyčkával v Egypte. 3 Poslali poňho a pozvali ho naspäť. Jarobeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a predostrel Rechabeámovi žiadosť: 4 „Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Ty nám teraz zmierni tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil, a my ti budeme slúžiť.“ 5 Odpovedal im: „Odíďte a vráťte sa ku mne o tri dni.“ Ľud odišiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí slúžili ešte jeho nebohému otcovi Šalamúnovi. Spýtal sa: „Akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu?“ 7 Povedali mu: „Ak sa dnes podvolíš tomuto ľudu, keď im poslúžiš, vyhovieš im a sľúbiš im nápravu, budú ti stále slúžiť.“ 8 Nedbal však na radu, ktorú mu dávali starší, ale sa radil so svojimi rovesníkmi, ktorí mu slúžili. 9 Spýtal sa ich: „Akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu, ktorý mi predostrel žiadosť: ‚Zmierni jarmo, ktoré na nás uvalil tvoj otec‘?“ 10 Jeho rovesníci mu navrhli: „Takto povedz tomuto ľudu, ktorý sa k tebe obrátil so žiadosťou: ‚Tvoj otec nám priťažil jarmo, ty nám ho však zmierni.‘ Povedz im: ‚Mám hrubší malíček, než mal môj otec bedrá. 11 Môj otec vám teda uložil ťažké jarmo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť korbáčmi!‘“ 12 Keď sa na tretí deň dostavil Jarobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako to prikázal kráľ, keď povedal: „Vráťte sa ku mne na tretí deň,“ 13 kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Nedbal na radu, ktorú mu dávali starší, 14 ale hovoril s nimi podľa rady mládencov: „Môj otec vám uložil ťažké jarmo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť korbáčmi!“ 15 Kráľ ľudu nevyhovel. Tak to zariadil Hospodin, že sa splnilo jeho slovo, ktoré po Šilčanovi Achijovi odkázal Nebátovmu synovi Jarobeámovi. 16 Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu ľud túto odpoveď: „Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Do svojich stanov, Izrael! Teraz sa, Dávid, staraj o svoj dom!“ Nato Izrael odišiel do svojich stanov. 17 Rechabeám kraľoval iba nad Izraelitmi usadenými v judských mestách. 18 Keď kráľ Rechabeám vyslal ta Adoráma, správcu nútených prác, celý Izrael ho kameňoval, kým neskonal. Samotný kráľ Rechabeám horko-ťažko nasadol na voz a ušiel do Jeruzalema. 19 Tak sa vzbúril Izrael proti Dávidovmu domu a to trvá dodnes. 20 Keď sa všetok Izrael dozvedel, že sa Jarobeám vrátil, poslali poňho do zhromaždenia a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. Dávidovho domu sa okrem Júdovho kmeňa nezastal nikto. 21 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti domu Izraela celý Júdov dom a Benjamínov kmeň, spolu stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Rechabeámovi. 22 Boh vtedy oslovil Šemaju, Božieho muža: 23 „Povedz Šalamúnovmu synovi Rechabeámovi, judskému kráľovi, celému Júdovmu domu, Benjamínovi a ostatnému ľudu: 24 ‚Takto vraví Hospodin: Netiahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom. Nech sa každý vráti domov, lebo ja som pôvodcom tohto rozdelenia. Tí poslúchli Hospodina a podľa jeho slova upustili od výpravy.‘“

Jarobeámovo modlárstvo

25 Jarobeám prebudoval Síchem v Efrajimskom pohorí a usadil sa v ňom. Odtiaľ potom odišiel a opevnil Penuel.
26 Jarobeám uvažoval: „Za terajšieho stavu by mohlo kráľovstvo opäť pripadnúť Dávidovmu domu. 27 Ak by tento ľud chodil obetovať do Hospodinovho domu v Jeruzaleme, priklonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabeámovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu.“ 28 Kráľ sa preto rozhodol zhotoviť dve zlaté teľatá a ľudu povedal: „Dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš, Izrael, svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“ 29 Jedno umiestnil v Bételi a druhé dal do Dánu. 30 Toto opatrenie zvádzalo na hriech. Za jedným teľaťom musel ľud putovať až do Dánu. 31 Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Léviho rodu. 32 V ôsmom mesiaci, pätnásteho dňa toho istého mesiaca, Jarobeám zaviedol sviatok podobný tomu, aký býval v Judsku, a na oltári obetoval spaľované obety. Takto urobil v Bételi, aby mohol obetovať teľatám, ktoré zhotovil. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré zriadil. 33 Vystúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to pätnásteho dňa ôsmeho mesiaca, v mesiaci podľa vlastného nápadu. Tak zaviedol pre Izraelitov sviatok a vystúpil k oltáru, aby vykonal kadidlovú obetu.