Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Šeby

1 Keď sa kráľovná zo Šeby dopočula, čo Šalamún urobil pre meno Hospodina, prišla ho vyskúšať hlavolamami.
2 Do Jeruzalema pricestovala s veľmi početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli voňavky i veľké množstvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, rokovala s ním o všetkom, čo si zaumienila. 3 Šalamún jej však dal odpoveď na všetky otázky. Pre kráľa nebolo nič neriešiteľné, aby jej nevedel odpovedať. 4 Keď kráľovná zo Šeby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil, 5 jedlá na jeho stole, miesta jeho hodnostárov, zdvorilosť jeho sluhov a ich odev, jeho čašníkov, spaľovanú obetu, ktorú prinášal v Hospodinovom dome, ostala celkom bez seba. 6 Povedala kráľovi: „Pravdou je, čo som počula doma o tvojich slovách a o tvojej múdrosti. 7 Neverila som však správam, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidno, neoznámili mi toho ani polovicu. Múdrosťou a blahobytom si predstihol povesť, ktorú som počula. 8 Môžu si blahoželať tvoji muži, títo tvoji služobníci, že ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. 9 Nech je zvelebený Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a dosadil na trón Izraela. Pretože Hospodin neskonalo miluje Izrael, ustanovil ťa za kráľa, aby si presadzoval právo a spravodlivosť.“ 10 Potom darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nikdy sa už nedoviezlo toľko voňaviek, ako darovala kráľovná zo Šeby kráľovi Šalamúnovi. 11 Aj Chirámove lode, ktoré privážali z Ofíru zlato, dovážali odtiaľ veľké množstvo algumového dreva a drahokamy. 12 Algumové drevo použil kráľ na zábradlie pre Hospodinov dom a kráľovský palác, i na citary a harfy pre spevákov. Toľko algumového dreva sa už nikdy nedoviezlo, ba dnes ho už ani nevidieť. 13 Kráľ Šalamún splnil kráľovnej zo Šeby všetko, čo si len zažiadala. Okrem toho ju Šalamún aj kráľovsky obdaroval. Nato sa i so svojím služobníctvom odobrala do svojej vlasti.

Šalamúnovo bohatstvo

14 Zlato, ktoré sa dostávalo Šalamúnovi za jeden rok, vážilo šesťstošesťdesiatšesť talentov,
15 okrem príjmov od kupcov a zisku z karaván, od všetkých kráľov Arábie a od správcov krajiny. 16 Kráľ Šalamún zhotovil dvesto štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spotreboval šesťsto šeklov zlata. 17 Ďalej zhotovil tristo menších štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spotreboval tri miny zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa. 18 Ďalej kráľ zhotovil veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov. Vzadu mal zaoblené záhlavie, po oboch stranách kresla mal operadlá a vedľa nich stála dvojica levov. 20 Na šiestich stupňoch tam stálo z oboch strán dvanásť levov. Také niečo sa nezhotovilo pre žiadne kráľovstvo. 21 Všetky nádoby na pitie kráľa Šalamúna boli zlaté a všetky predmety Domu libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro sa nepoužívalo. To za čias Šalamúna nemalo nijakú cenu. 22 Kráľ mal na mori spolu s Chirámovým loďstvom i zámorské lode. Tie priplávali raz za tri roky a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún prevyšoval bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. 24 Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 25 Pritom každý priniesol aj nejaký dar: strieborné alebo zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok. 26 Kráľ Šalamún si zadovážil vozy a jazdcov, takže mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Rozmiestnil ich v mestách pre vojnové vozy a pri sebe v Jeruzaleme. 27 Kráľ zadovážil v Jeruzaleme toľko striebra ako kamenia a cédrového dreva ako divých figovníkov, ktorých je na Nížine hojnosť. 28 Kone sa pre Šalamúna dovážali z Egypta a z Kúy. Kráľovskí nakupovači ich dostávali z Kúy za bežnú cenu. 29 Z Egypta sa bojový voz vyvážal za šesťsto šeklov striebra, kôň za stopäťdesiat. Tak sa ich prostredníctvom vyvážalo pre všetkých kráľov chetitských a sýrskych.