Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Hospodin sa znovu zjaví Šalamúnovi

1 Keď Šalamún dokončil stavbu Hospodinovho domu, kráľovského paláca a všetkého, čo mienil vykonať,9,1-9 2Krn 7,11-22
2 zjavil sa mu Hospodin druhý raz odvtedy, ako sa mu predtým zjavil v Gibeóne.9,2 1Krľ 3,5 3 Hospodin mu povedal: „Vypočul som tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične.9,3 1Krľ 8,29 4 Ak budeš chodievať predo mnou tak, ako chodieval tvoj otec Dávid, bezúhonne a úprimne, konať tak, ako som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a právne predpisy, 5 trvale upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Neostaneš na izraelskom tróne bez nástupcu.9,5 2Sam 7,12; 1Krľ 2,4; Jer 33,17 6 Ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať,9,6 Dt 6,2; 10,13; 28,15; Jer 26,4-6 7 vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy.9,7-8 Dt 4,26; 8,19n; Mt 23,389,7 Dt 28,37; Jer 18,16; 24,9 8 Pokiaľ ide o tento nádherný dom, zarazí sa a zhíkne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku: ‚Prečo sa Hospodin takto zachoval k tejto krajine a k tomuto domu?‘,9,8 2Krľ 25,9; Jer 19,8; 49,17; 50,13 9 dostanú odpoveď: ‚Preto, že opustili svojho Boha, Hospodina, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto Hospodin, ich Boh, dopustil na nich všetku túto pohromu.‘“

Šalamún budovateľ

10 Po dvadsiatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún obe budovy, Hospodinov dom a kráľovský palác,9,10-24 2Krn 8,7-119,10 1Krľ 7,1; 2Krn 8,2
11 a počas ktorých dodával týrsky kráľ Chirám Šalamúnovi cédrové a cyprusové drevo i zlato, podľa všetkých jeho prianí, dal kráľ Šalamún Chirámovi dvadsať miest v Galilei. 12 Chirám sa vybral z Týru prezrieť si tie mestá, ktoré mu dal Šalamún, no nepáčili sa mu. 13 Povedal: „Brat môj, čo si mi to dal za mestá?“ Nazval ich menom Kabúl9,13 Zdôvodnenie názvu je nejasné: 1. ako nič; 2. močiar. a tak sa tento kraj dodnes volá. 14 Chirám totiž poslal kráľovi stodvadsať talentov zlata. 15 Cieľom nútených prác, ktoré zaviedol kráľ Šalamún, bolo postaviť Hospodinov dom, vlastný palác, Millo, jeruzalemské múry, Chacór, Megiddo a Gezer.9,15 1Krľ 5,27-32 16 Faraón, egyptský kráľ, sa vypravil, dobyl Gezer a vypálil ho. Kanaánčanov, obyvateľov mesta, pobil a dal ho do vena svojej dcére, Šalamúnovej žene.9,16 Joz 16,10; 1Krľ 3,1 17 Potom Šalamún znovu vybudoval Gezer, Dolný Bét-Chorón,9,17 2Krn 8,3-10 18 Baalat, Tamár na púšti, 19 všetky zásobovacie mestá, čo mal, ďalej mestá pre vojnové vozy a jazdu i čo hodlal Šalamún postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde vládol.9,19 1Krľ 10,26 20 Všetok ľud, čo zostal z Amorejčanov, Chetitov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov, ktorí nemali izraelský pôvod,9,20 Sdc 3,3-5 21 ich potomkov, ktorí po nich zostali v krajine a ktorých Izraeliti nestihli vyhubiť kliatbou, podrobil Šalamún až dodnes núteným prácam.9,21 Dt 20,16-18; Joz 16,10 22 Z Izraelitov však Šalamún nikoho nezotročil, lebo tí mu slúžili ako vojaci, úradníci, hodnostári, dôstojníci, velitelia vojnových vozov a jazdectva. 23 Hlavných dozorcov nad Šalamúnovým dielom bolo päťstopäťdesiat. Tí viedli ľud, čo vykonával práce. 24 Keď sa faraónova dcéra presťahovala z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý pre ňu postavil, dal sa budovať Millo.9,24 2Krn 8,11n 25 Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obety a obety spoločenstva na oltári, ktorý postavil Hospodinovi a pálil tymian pred ním. Tak dokončil chrám. 26 Kráľ Šalamún vybudoval loďstvo v Ecjón-Geberi, ktorý je pri Elóte na pobreží Trstinového mora v Edómsku.9,26-28 Nm 33,35; 2Krn 8,17n 27 Chirám vyslal na lode svojich služobníkov, skúsených námorníkov, k služobníkom Šalamúnovým.9,27 1Krľ 10,11 28 Plavili sa do Ofíru, odkiaľ priviezli štyristodvadsať talentov zlata a odovzdali to kráľovi Šalamúnovi.9,28 Gn 10,29