5. kapitola

Odsúdenie smilstva

1 Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca.5,1 Lv 18,7n; Dt 27,20
2 A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. 3 Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil,5,3 Kol 2,5 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša5,4 Mt 18,18-20; 2Tes 3,6 5 vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený.5,5 1Tim 1,20; 1Pt 4,6 6 To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?5,6 Mt 16,6; Ga 5,9 7 Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom; veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.5,7 Ex 12,21; 13,17; Iz 53,7; 1Pt 1,19 8 Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy.5,8 Ex 12,3-20; Dt 16,3 9 V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.5,9 Mt 18,17; 2Tes 3,14 10 Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. 11 Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!5,11 1Kor 10,7; 2Tes 3,6; Tít 3,10; 2Jn 10 12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vnútri?5,12 Mk 4,11 13 Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba! 5,13 Dt 13,6; 1Kor 5,2