Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Zbierka pre núdznych v Jeruzaleme

1 Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii.16,1 Sk 11,29; 24,17; Rim 15,25-27; 2Kor 9,1; Ga 2,10
2 Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem.16,2 Sk 20,7; 2Kor 9,4-5 3 Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema.16,3-4 2Kor 8,18-21 4 Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou.

Apoštolove zámery

5 Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem,16,5 Sk 19,21
6 ale u vás azda pobudnem alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. 7 Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí Pán, nejaký čas u vás pobudnem.16,7 Sk 18,21; Jk 4,15 8 V Efeze ostanem až do Turíc16,8 Alt. do Päťdesiatnice, Letníc.,16,8 Sk 18,19; 19,1.10 9 lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho.16,9 Sk 14,27 10 Ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj ja.16,10 1Kor 4,17; Flp 2,20 11 Nech ním teda nik nepohŕda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi.16,11 1Tim 4,12 12 Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť16,12 Var. nebola to Božia vôľa, aby teraz šiel.. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas.16,12 Sk 18,24; 1Kor 1,12; 3,6

Záverečné nariadenia a pozdravy

13 Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!16,13 Ž 31,25; Ef 6,10
14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske! 15 Prosím vás, bratia: Viete o Stefanasovom dome, že je prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým;16,15 Rim 16,5; 1Kor 1,16 16 ochotne sa aj vy podriaďte im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži.16,16 Flp 2,29; 1Tes 5,12; Heb 13,17 17 Radujem sa Stefanasovmu, Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. 18 Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte.16,18 1Tes 5,12 19 Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome.16,19 Sk 18,2; Rim 16,3-5 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom!16,20 Rim 16,16; 2Kor 13,12; 1Pt 5,14 21 Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.16,21 Ga 6,11; Kol 4,18; 2Tes 3,17 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranatha16,22 Aram. Pane náš, príď! resp. Náš Pán prichádza!!16,22 Ga 1,8-9; Zj 22,20 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi16,24 Var. + našom Pánovi. Amen.!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk