16. kapitola

Zbierka pre núdznych v Jeruzaleme

1 Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii.16,1 Sk 11,29; 24,17; Rim 15,25-27; 2Kor 9,1; Ga 2,10
2 Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem.16,2 Sk 20,7; 2Kor 9,4-5 3 Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema.16,3-4 2Kor 8,18-21 4 Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou.

Apoštolove zámery

5 Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem,16,5 Sk 19,21
6 ale u vás azda pobudnem alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. 7 Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí Pán, nejaký čas u vás pobudnem.16,7 Sk 18,21; Jk 4,15 8 V Efeze ostanem až do Turíc16,8 Alt. do Päťdesiatnice, Letníc.,16,8 Sk 18,19; 19,1.10 9 lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho.16,9 Sk 14,27 10 Ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj ja.16,10 1Kor 4,17; Flp 2,20 11 Nech ním teda nik nepohŕda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi.16,11 1Tim 4,12 12 Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť16,12 Var. nebola to Božia vôľa, aby teraz šiel.. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas.16,12 Sk 18,24; 1Kor 1,12; 3,6

Záverečné nariadenia a pozdravy

13 Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!16,13 Ž 31,25; Ef 6,10
14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske! 15 Prosím vás, bratia: Viete o Stefanasovom dome, že je prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým;16,15 Rim 16,5; 1Kor 1,16 16 ochotne sa aj vy podriaďte im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži.16,16 Flp 2,29; 1Tes 5,12; Heb 13,17 17 Radujem sa Stefanasovmu, Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. 18 Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte.16,18 1Tes 5,12 19 Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome.16,19 Sk 18,2; Rim 16,3-5 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom!16,20 Rim 16,16; 2Kor 13,12; 1Pt 5,14 21 Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.16,21 Ga 6,11; Kol 4,18; 2Tes 3,17 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranatha16,22 Aram. Pane náš, príď! resp. Náš Pán prichádza!!16,22 Ga 1,8-9; Zj 22,20 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi16,24 Var. + našom Pánovi. Amen.!